• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายชินาธิป เขียวเสน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกิตติยา สุทธิรักษ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวกิตติญา พรหมบุญแก้ว 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
   2. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาววงศ์
   3. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายปริพัฒน์ เปียสี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายธรรมราช ประสิทธ์พงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพยุงศักดิ์ เม่นสิน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายจอมพล ฤทธิ์เดช 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ยานยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องไฮโดรลิกแบบเอนกประสงค์
  ปวช.  1. นายณัฐพล แก่นนิล
   2. นายกฤษฎา จันทร์นิ่ม
   3. นายออมสิน บุญเหลือ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปวช.  1. นางสาวศิริลักษณ์ สุรกำแหง
   2. นางสาวประกายรัตน์ ขันสุข
   3. นายชยุตพงศ์ พันธวาที
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดมัลเบอรี่
  ปวช.  1. นางสาวแพรพลอย คงนวล
   2. นายเสกสรรค์ กำเนิดอินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ชิ้นงาน:โครงการไฟร์โฟ่สินค้า
  ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเลี้ยง
   2. นางสาวอัจริยา จิตจำนอง
  97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการเกมส์เปิดป้ายทายคำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ปวส.  1. นายชลพรรษ บุญญาธิการ
   2. นายประมุข ดีเป็นแก้ว
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ซอสเพสโต้(Pesto Sauce)
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล หนูจันทร์
   2. นางสาวพรพิมล อินทะเรือง
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:พัดลมควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายสุรศักดิ์ คงร่วมจิตร
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:พื้นฐาน
  เรื่อง:ผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ กลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Co-op กับกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นางสาวมัลลิกา คงอินทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุภาภรณ์ นาทะชัย 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง