• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติกาล ชูลีกร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวสิริตา วัชรกาฬ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวโสพิศ พุ่มบาง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายภัคธร หวังจิต 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิรพัฒน์ ส่งเสียง
   2. นางสาวภัทราวดี ทองสีนวล
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายอนุวัฒน์ รอดแก้ว 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาวขวงศ์
   2. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
   3. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายชยุตพงศ์ พันธวาที 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายวิวัฒน์ สุขพันธ์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายปรเมศวร์ สุทธิเจริญ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเพชรชรัตน์ สุวรรณสังข์ 88.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายเมทวิน ใจแจ้ง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ 85.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุชิต คำวงศ์ 81.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แยมเสาวรส
  ปวช.  1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
   2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
   3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื
  ปวช.  1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
   2. นายจตุพล อนุพันธ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย
  ปวช.  1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
   2. นางสาวสมาย ศรีใหม
   3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
  ปวช.  1. นายนพดล มณีโชติ
   2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
   3. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
   2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
   3. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
  ปวช.  1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
   2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
   3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องหั่นไส้กรอก
  ปวส.  1. นายวรรณชา กาเหย็ม
   2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:Hardware Fun Games
  ปวส.  1. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
   2. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ครีมอาบน้ำงาดำ
  ปวส.  1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
   2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถุงมือเตือนภัย
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
   3. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง