• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวมัสรส วรกันต์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ ศิริบูรณ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุทธิกานต์ วิริยะสมบัติ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โยเกิร์ตถั่ว 5 สี
  ปวส.  1. นางสาวปดิวรัดา แสงวงษ์
   2. นางสาวจุฑามาศ ใครเสมา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นายกิตติภพ นาคมณี 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง