• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุกัญญา ตามาต 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้ว 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวมุกมีน๊ะ หะยีบากา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แช่ลิ่ม 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปิตุพงศ์ รัตนบุณโน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวช.  1. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   2. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
   3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณละออง
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การ์ตูนอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ ผลไม้น่ารู้
  ปวช.  1. นางสาวธาริณีย์ กะหละหมัด
   2. นางสาวจนัตตา ชูแสง
   3. นางสาวเกศรินทร์ วันปู
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของร้านค้า Saw shop จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นางสาวสุธาดา บุญศิริ
   2. นางสาวมารีนา หมัดสี
   3. นางสาวปิยดา ณรงค์กูล
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวศุภัสรา เหมือนคิด
   2. นางสาวมาริสา จันทเขตร
   3. นางสาวเดือนเพ็ญ รามคล้าย
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนากาจดจำคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุจิตรา บุญละเอียด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1/3 และ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุวรรณา สุวรรณศิลป์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายมูฮัมหมัดซาบบรี โส๊ะม๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง