• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนูรีดา มุนิมะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นายนัฐฐิกร ทองแดง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสิทธินันท์ ไชยทอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปวีณา ประชี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุพงศ์ สุวรรณมณี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายาบอกเวลา
  ปวส.  1. นางสาวพรชิตา บิลหร่อหีม
   2. นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมณี
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แชมพูสระผมจากอัญชันมะนาว
  ปวส.  1. นายอาทิตย์ แซ่งพ่าง
   2. นางสาวพนิตพร สะม๊ะ
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาชีพพื้นฐาน
  เรื่อง:วิธีการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องอุปกรณ์เครือข่าย การเข้าวิธีการและขั้นตอนการเข้าหัวสาย RJ-45 โดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวปวริศา ณัฐราษฎร์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:สื่อประกอบการสอนรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวซัลวาห์ วัฒนะ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้สื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวญาณทัศน์ ทองคำ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน