• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐวุฒิ แสงเอี่ยม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรพล อัมพันธ์ทอง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพรศิริมา ยอดแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรฟาลิซ่า เจ๊ะมะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอนุสิทธิ์ นาวีว่อง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววนิดา สุบาโกย 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวซูไฮลา อารง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวโสรยา กาญจนมิตร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกชวรรณ สุวรรณคีรี 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวยารอด๊ะ หวังแล๊ะ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายสธน กลิ่นประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แซ่ลิ่ม 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายรัชนนท์ ศรีรักษ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวกิตติญาภรณ์ แก้วแสง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายสุรบดี สุระสังวาลย์ 71.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้
  ปวช.  1. นายศักรินทร์ จิตประพันธ์
   2. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   3. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book เทคนิคการทำหนังสือเสมือนจริง
  ปวช.  1. นางสาวสายชล สุดทองคง
   2. นางสาววิลาวัณย์ นวลแก้ว
   3. นางสาวจนัตตา ชูแสง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคั่นหนังสือ
  ปวส.  1. นางสาวศุภธิดา จุลสิทธิ์
   2. นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ทางบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวนริศรา หมัดทองดี
   2. นางสาวณัฐธิการต์ ไพชำนาญ
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิริเชษฐ์ โมกขกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน