• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวนัยน์ภัคร เรทมิฬ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวมารีนา มะแซ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายปรมินทร์ แก้วคง
   2. นางสาวศศินิภา หมอติ้น
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวซารีนา หมุดบินแล๊ะ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสรินญา มูสิกรังศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกมลชนก คงยอด 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาววณฐิกา ท้าวฉาย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชุมภณ จิเวทพงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล พรหมจินดา 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวอัจฉรา แก้วพิบูลย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ถุงผ้าใส่ยา พกพาสะดวก
  ปวช.  1. นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ
   2. นางสาวสุขิตา บุรีศรี
   3. นางสาววิราวรรณ สนิทมัตโร
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ
  ปวส.  1. นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
   2. นางสาวจิราพร กาญชนะ
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่องบทเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
  ปวส.  1. นางสาวสศิพร ทองแท้
   2. นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์ทอง
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง