• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจักรทิพย์ ศรีสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:แผ่นยางนวดเท้ากดจุด
  ปวช.  1. นางสาวศศิประภา บุญศิริ
   2. นางสาวจุฑามาศ บินดุเหล็ม
   3. นางสาวอคิราภ์ มัดมัน
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:การบริการความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 หมวด ด้วยสื่อป๊อบอัฟสไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวส.  1. นางสาวอมรรัตน์ เพชรทอง
   2. นางสาวสุวรรณา แก้วรัตนะ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ระดับชั้นปีที่ 1
  ปวส.  1. นายจีรศักดิ์ มินุด
   2. นายพัฒนันท์ หะแว
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำสมุดบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ของร้านค้าในหมู่บ้านท่าช้าง จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรัตติกาล หนิเจริญ
   2. นางสาวอาซีซะห์ เมาะโมะ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องพื้นที่ใต้โค้งโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง