• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุกัญญา ตามาต 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนูรีดา มุนิมะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นายนัฐฐิกร ทองแดง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้ว 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวมุกมีน๊ะ หะยีบากา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แช่ลิ่ม 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสิทธินันท์ ไชยทอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจักรทิพย์ ศรีสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปิตุพงศ์ รัตนบุณโน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปวีณา ประชี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุพงศ์ สุวรรณมณี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:แผ่นยางนวดเท้ากดจุด
  ปวช.  1. นางสาวศศิประภา บุญศิริ
   2. นางสาวจุฑามาศ บินดุเหล็ม
   3. นางสาวอคิราภ์ มัดมัน
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวช.  1. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   2. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
   3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณละออง
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การ์ตูนอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ ผลไม้น่ารู้
  ปวช.  1. นางสาวธาริณีย์ กะหละหมัด
   2. นางสาวจนัตตา ชูแสง
   3. นางสาวเกศรินทร์ วันปู
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของร้านค้า Saw shop จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นางสาวสุธาดา บุญศิริ
   2. นางสาวมารีนา หมัดสี
   3. นางสาวปิยดา ณรงค์กูล
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวศุภัสรา เหมือนคิด
   2. นางสาวมาริสา จันทเขตร
   3. นางสาวเดือนเพ็ญ รามคล้าย
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:การบริการความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 หมวด ด้วยสื่อป๊อบอัฟสไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวส.  1. นางสาวอมรรัตน์ เพชรทอง
   2. นางสาวสุวรรณา แก้วรัตนะ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ระดับชั้นปีที่ 1
  ปวส.  1. นายจีรศักดิ์ มินุด
   2. นายพัฒนันท์ หะแว
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำสมุดบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ของร้านค้าในหมู่บ้านท่าช้าง จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรัตติกาล หนิเจริญ
   2. นางสาวอาซีซะห์ เมาะโมะ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายาบอกเวลา
  ปวส.  1. นางสาวพรชิตา บิลหร่อหีม
   2. นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมณี
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แชมพูสระผมจากอัญชันมะนาว
  ปวส.  1. นายอาทิตย์ แซ่งพ่าง
   2. นางสาวพนิตพร สะม๊ะ
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องพื้นที่ใต้โค้งโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาชีพพื้นฐาน
  เรื่อง:วิธีการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องอุปกรณ์เครือข่าย การเข้าวิธีการและขั้นตอนการเข้าหัวสาย RJ-45 โดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวปวริศา ณัฐราษฎร์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  32 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:สื่อประกอบการสอนรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวซัลวาห์ วัฒนะ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้สื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวญาณทัศน์ ทองคำ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนากาจดจำคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุจิตรา บุญละเอียด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  35 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1/3 และ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุวรรณา สุวรรณศิลป์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  36 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายมูฮัมหมัดซาบบรี โส๊ะม๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง