• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐวุฒิ แสงเอี่ยม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรพล อัมพันธ์ทอง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพรศิริมา ยอดแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรฟาลิซ่า เจ๊ะมะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวมัสรส วรกันต์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอนุสิทธิ์ นาวีว่อง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวนัยน์ภัคร เรทมิฬ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววนิดา สุบาโกย 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวซูไฮลา อารง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวมารีนา มะแซ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายปรมินทร์ แก้วคง
   2. นางสาวศศินิภา หมอติ้น
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวโสรยา กาญจนมิตร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกชวรรณ สุวรรณคีรี 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวซารีนา หมุดบินแล๊ะ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวยารอด๊ะ หวังแล๊ะ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสรินญา มูสิกรังศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกมลชนก คงยอด 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาววณฐิกา ท้าวฉาย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายสธน กลิ่นประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แซ่ลิ่ม 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ ศิริบูรณ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชุมภณ จิเวทพงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายรัชนนท์ ศรีรักษ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวกิตติญาภรณ์ แก้วแสง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล พรหมจินดา 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุทธิกานต์ วิริยะสมบัติ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายสุรบดี สุระสังวาลย์ 71.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  32 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  33 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวอัจฉรา แก้วพิบูลย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ถุงผ้าใส่ยา พกพาสะดวก
  ปวช.  1. นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ
   2. นางสาวสุขิตา บุรีศรี
   3. นางสาววิราวรรณ สนิทมัตโร
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้
  ปวช.  1. นายศักรินทร์ จิตประพันธ์
   2. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   3. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  37 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book เทคนิคการทำหนังสือเสมือนจริง
  ปวช.  1. นางสาวสายชล สุดทองคง
   2. นางสาววิลาวัณย์ นวลแก้ว
   3. นางสาวจนัตตา ชูแสง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  38 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ
  ปวส.  1. นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
   2. นางสาวจิราพร กาญชนะ
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่องบทเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
  ปวส.  1. นางสาวสศิพร ทองแท้
   2. นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์ทอง
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคั่นหนังสือ
  ปวส.  1. นางสาวศุภธิดา จุลสิทธิ์
   2. นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  41 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ทางบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวนริศรา หมัดทองดี
   2. นางสาวณัฐธิการต์ ไพชำนาญ
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โยเกิร์ตถั่ว 5 สี
  ปวส.  1. นางสาวปดิวรัดา แสงวงษ์
   2. นางสาวจุฑามาศ ใครเสมา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  43 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิริเชษฐ์ โมกขกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  44 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นายกิตติภพ นาคมณี 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  45 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง