• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุรีซาน เหมหา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายสุไลมาน หมัดสาแหละ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวสบีต้า วงค์หมัดทอง
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอลงกรณ์ หัวแหลม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายยาซีน กิจจารักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวอรยา ประสาทแก้ว 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสุทธิพงศ์ วันช่วย 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุเชาว์ เอกชน 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเอกรินทร์ นิลงาม 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายซัลมาน บินดุเหล็ม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายวิทวัส อักษรพันธ์ุ
   2. นายธรรพ์นธร อยู่เกตุ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง