• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล
   2. นางสาววิรศรา อยู่สำราญ
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง