• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายทิวากร นุ่นสังข์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวญาณิศา เกื้อเพ็ชร 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ รักกะเปา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวมัลลิกา นาคพี่น้อง
   2. นายบูชิต วิฑูลพันธ์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว สุพัตรา แก้วชนะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสรรสุภา มารัตนกุล 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพล รักษ์นาค 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพิเชษฐ ศรีเมือง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภาสกร ช่วยดำ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายชยาธร ห้วงหงษ์ทอง
   2. นายอนันยศ สังวาลไชย
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.3 สาขางานคอมเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิราพร ขุนชุม 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:บัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมพัสโดยฝึกพิมพ์สัมพัส
  ไม่มีระดับ  นางสุรีย์ ชูยงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวฉัตรสุดา ฉิมดี 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง