• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวชนัฎฐา ทองรัก 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายทิวากร นุ่นสังข์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกิรณา นิลมณี 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวประนัดดา ทองโชติ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวญาณิศา เกื้อเพ็ชร 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวพัชราภา ภารา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัฐริกา สมคิดหมาย 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ รักกะเปา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวมัลลิกา นาคพี่น้อง
   2. นายบูชิต วิฑูลพันธ์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพีรวรรณ เพชรกำเนิด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นายอภิสิทธิ์ ประสพมิตร
   2. นางสาววรวรรณ์ คงทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตติยา หมั่นไชย 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว สุพัตรา แก้วชนะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธรรมพร อริยวัฒนานนท์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสุวนันท์ สละ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายภูวมินทร์ แมงเมิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสรรสุภา มารัตนกุล 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัชปกรณ์ จันทร์เลื่อน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิริชัย นาคพี่น้อง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุวงค์ ข่วงทิพย์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพล รักษ์นาค 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพิเชษฐ ศรีเมือง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภาสกร ช่วยดำ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  26 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจิราวรรณ หนูสงค์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนราภรณ์ ส่งศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุพงค์ ทิพย์บรรพต 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายชาญณรงค์ หีตเพ็ง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพิทธพงศ์ โพธิ์ไทร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวิศรุต นิลรัตน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายศิริชัย ศรีสังกาศ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพนิกร สิทธี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวารินทร์ ขุนชุม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  35 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายศุภชัย ล่องลอย 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นางสาวรวิภา สังข์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายชยาธร ห้วงหงษ์ทอง
   2. นายอนันยศ สังวาลไชย
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  38 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีรภัทร นกขุ้ม
   2. นายวรานนท์ ทองจันทร์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  39 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดเฟอร์นิเจอร์จากถังนํ้ามัน200ลิตร
  ปวช.  1. นางสาวกรกมล มาตวังแสง
   2. นางสาวศิริพร เอี่ยมสำอางค์
   3. นางสาวอาทิตยา เทพบุญศรี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงการเครื่องอัดกระป๋องเพื่อลดโลกร้อน
  ปวส.  1. นายรัชภูมิ คงเมือง
   2. นายศุภชัย จันทร์มณี
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.3 สาขางานคอมเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิราพร ขุนชุม 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  42 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:บัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมพัสโดยฝึกพิมพ์สัมพัส
  ไม่มีระดับ  นางสุรีย์ ชูยงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  43 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวฉัตรสุดา ฉิมดี 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง