• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสุวนันท์ มูนี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพรชนก วิวัชนะ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจุฑามาศ ไชยปัญหา 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวสุมนา พรหมเรือง 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวอลิษา จันทร์เจริญ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวประภัสสร แซ่อุ๋ย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายธนภัทร พรหมสุทธิ์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเรณุวัต จุ่มธิ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายชำนาญวิทย์ หนูเพ็ง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ
  ปวส.  1. นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
   2. นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา ว่องไว 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นายสุพจน์ จันทรจิตร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด
  ไม่มีระดับ  นางปราณี รัตนชูศรี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน