• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายเกรียงไกร หนูยิ่ง 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวฐานิกา ศิริบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวพรรณทิพา คงช่วย 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริตา นิคม 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวลินดา แซ่หลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรมณ แซ่อึ้ง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวมนิสา อารีสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจินตนา ขำเล็ก 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   2. นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   3. นายชมาพันธ์ หนูไหม
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววันดี แซ่จอง
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   3. นายธาดา เทียนเรือง
   4. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   5. นายอัครพนธ์ เส็นหมาน
  92.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายทินกร ดอกไม้หอม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายครุพงศ์ แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายวิษณุ ศิริชัย 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนันทนัช วงค์แพทย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวันชนะ จันสุด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายจักรพงค์ ดวงจิต 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ
  ปวช.  1. นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   2. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   3. นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:อะเมซิ่งบูดู
  ปวส.  1. นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
   2. นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car
  ปวส.  1. นายกฤษณะ จันทร์แย้ม 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ไม่มีระดับ  นายชุมพล ใจศิลป์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์
  ไม่มีระดับ  นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง