• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายฮาดิษ เหมมัน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวศศิเรียม เอี่ยมครอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายอติวิชญ์ ยิ่งถาวร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกรรณิกา รักษ์แก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายชินดนัย ชาญประเสริฐ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภรางศุ์รัตน์ แซ่โอ้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายปธานิน ชูสินโท 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินันท์ แก้วศิริ
   2. นายอภิสิทธิ์ สกูลหรัง
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวบุญสิตา บุญรัตน์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรังสิมา จอมแปง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายทัธนา คงภัทร์รุจ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรีธร เพชรัตน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนารดา พรหมเจริญ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายภูรินท์ หลงสวาท 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 50  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิวะ หนูใหม่ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวพิมมาดา จาปัง
   2. นางสาววนิดา บุญลูน
   3. นางสาวภัทรวรรณ ใส่ละม้าย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนนนท์ แก้วอุบัตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกรณ์ รัตนะ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมจีนธัญพืช
  ปวช.  1. นางสาวปุณณิศา นนท์ทอง
   2. นางสาวจันทิรา นวลสม
   3. นางสาวณิชารีย์ เทพลักษณ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายชาคริส สวัสดิ์อารีย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง