• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายฮาดิษ เหมมัน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวศศิเรียม เอี่ยมครอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปนัดดา พิมคีรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายสรธรรม คงเอื้อ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายอติวิชญ์ ยิ่งถาวร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกรรณิกา รักษ์แก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายชินดนัย ชาญประเสริฐ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภรางศุ์รัตน์ แซ่โอ้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอนงค์ สุวรรณรัตน์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิชิดา ทองสง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายปธานิน ชูสินโท 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายอดิศักดิ์ บัวอ่อน 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินันท์ แก้วศิริ
   2. นายอภิสิทธิ์ สกูลหรัง
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวบุญสิตา บุญรัตน์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรังสิมา จอมแปง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายทัธนา คงภัทร์รุจ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรีธร เพชรัตน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนารดา พรหมเจริญ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายภูรินท์ หลงสวาท 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยชนก สุวรรณมาลา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาทิตญา หนูชู 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณิชากร หนูขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  28 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดาดฟ้า วงษ์ศรีเผือก 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 50  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิวะ หนูใหม่ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวพิมมาดา จาปัง
   2. นางสาววนิดา บุญลูน
   3. นางสาวภัทรวรรณ ใส่ละม้าย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายชมาพันธ์ หนูไหม
   2. นายพนาดร โพธิ์อบ
   3. นางสาวอลิษา จันทะศร
   4. นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ
   5. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร จำเริญ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายฐิติพล ธานินพงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  37 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนนนท์ แก้วอุบัตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกรณ์ รัตนะ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนยศ บุญชู 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวมัณฑนา เล่งตู 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุชาดา สมปอง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  44 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมจีนธัญพืช
  ปวช.  1. นางสาวปุณณิศา นนท์ทอง
   2. นางสาวจันทิรา นวลสม
   3. นางสาวณิชารีย์ เทพลักษณ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบควบคุมอุปกรณ์หลอดไฟภายในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต IOT (Internet Of Things) ผ่านแอพพลิเคชัน
  ปวส.  1. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  46 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Classic น้ำพริกตะไคร้ไข่เค็ม
  ปวส.  1. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   2. นายอาทิจพันธุ์ ภัคลดาพงศ์สิน
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  47 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ
  เรื่อง:พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  48 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน Job Analysis รายวิชาภาวะผู้นำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้แผนที่ความคิด Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  49 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:ผลการใช้เพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิทธิ ศรีนาค 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  50 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อของจริง ในรายวิชาการวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค 5WIH
  ไม่มีระดับ  นางสาวปนิตา พูลสวัสดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  52 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ผลจากการใช้เทคนิคผึ้งแตกรัง เรื่อง รายการปรับปรุงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
  ไม่มีระดับ  นางสาววัชรี ศิริรังษี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  53 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากโดยใช้โมเดลจำลอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
  ไม่มีระดับ  นางศิริวรรณ ตันกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  54 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะและหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
  ไม่มีระดับ  นายสุมิตร ริทธิ์โต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  55 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายอันดา ไภยจินดา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  56 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายพัชรพล จันชนะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  57 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  58 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวสุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  59 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายอนันดา หมัดสี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  60 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายชาคริส สวัสดิ์อารีย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  61 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกันตนา แกสมาน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน