• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายเกรียงไกร หนูยิ่ง 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวฐานิกา ศิริบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวพรรณทิพา คงช่วย 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริตา นิคม 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสุวนันท์ มูนี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวลินดา แซ่หลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรมณ แซ่อึ้ง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวมนิสา อารีสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพรชนก วิวัชนะ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจินตนา ขำเล็ก 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจุฑามาศ ไชยปัญหา 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพิชญานิน เอี้ยวสกุล 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวสุมนา พรหมเรือง 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวอลิษา จันทร์เจริญ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนยศ บุญชู 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  28 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   2. นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   3. นายชมาพันธ์ หนูไหม
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววันดี แซ่จอง
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   3. นายธาดา เทียนเรือง
   4. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   5. นายอัครพนธ์ เส็นหมาน
  92.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายทินกร ดอกไม้หอม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายครุพงศ์ แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวประภัสสร แซ่อุ๋ย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายธนภัทร พรหมสุทธิ์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  35 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายวิษณุ ศิริชัย 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนันทนัช วงค์แพทย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวันชนะ จันสุด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  42 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายจักรพงค์ ดวงจิต 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  44 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเรณุวัต จุ่มธิ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  45 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงษ์ดนัย ณะพิบูลย์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  46 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวนิรมล อัศวสัย 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  47 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายชำนาญวิทย์ หนูเพ็ง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  48 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ
  ปวช.  1. นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   2. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   3. นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  50 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:อะเมซิ่งบูดู
  ปวส.  1. นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
   2. นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  51 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car
  ปวส.  1. นายกฤษณะ จันทร์แย้ม 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  52 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ
  ปวส.  1. นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
   2. นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  53 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ไม่มีระดับ  นายชุมพล ใจศิลป์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  54 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์
  ไม่มีระดับ  นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  55 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา ว่องไว 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  56 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นายสุพจน์ จันทรจิตร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  57 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด
  ไม่มีระดับ  นางปราณี รัตนชูศรี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  58 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการออกแบบและจัดทำหนังสือ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  59 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:เปรียบเทียบความสามารถการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดเส้นหุ่นนิ่งของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งจากสื่อของจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  60 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง