• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนิสรินทร์ โล๊ะเหล๊ะ
   2. นางสาวรดา ไชยโห๊ะ
   3. นางสาวธัญญ่า พรหมคงบุญ
   4. นางสาวอาริยา ชูเสน
   5. นางสาวปภาวี ตำภู
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง