• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวรัตติกานต์ วรพรรดิศาล
   2. นางสาวศตพร เต็มศรี
   3. นางสาวชุติภา หนูชู
   4. นายซูไอยุบ ยูโซ๊ะ
   5. นางสาวภัสราพร คงนิเวช
  74.4  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวสดีนา นิยมเดชา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายสูไฮมีน สะมะแอ 77.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ
   2. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27
  ปวส.  1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
   2. นายไรน่าน อาดตันตรา
   3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาช่างยนต์
  ชิ้นงาน:รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน