• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวรัตติกานต์ วรพรรดิศาล
   2. นางสาวศตพร เต็มศรี
   3. นางสาวชุติภา หนูชู
   4. นายซูไอยุบ ยูโซ๊ะ
   5. นางสาวภัสราพร คงนิเวช
  74.4  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวสดีนา นิยมเดชา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาววนิดา จารุพัตร 66.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายทนงศักดิ์ ลักษณะ 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายเกียรติพล ช่วยทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายพงศกร ชอบงาม 92.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายชาฟี หละสัน 80.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายสูไฮมีน สะมะแอ 77.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ
   2. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายรัฐพงศ์ วรพงศ์
   2. นายพีรพัฒน์ กายะเสนา
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายณัชพล เผ่าพงษ์
   2. นายปวุฒิ ดำแม็ง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27
  ปวส.  1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
   2. นายไรน่าน อาดตันตรา
   3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาช่างยนต์
  ชิ้นงาน:รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน