• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรา สุขวาปี 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวสิริวัลย์ คงสง
   2. นางสาวชมภิญญา สาธร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูช่วย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเกศราพร บรรถะ
   2. นางสาวสุนิดา ศรีเพ็ชร
   3. นางสาวธัญชนก อนันโชติสกุล
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศลิษา พรพนานุรักษ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาไทย
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction:CAI)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง