• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวจุฑารัตน์ หนูชู 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภารดี จันทร์ชา 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวเจนจิรา พรมชู 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง