• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรกร แซ่หลี 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุทิศา ขอสุข 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกันตนา จันด้วง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนาภา เอียดนุ่น 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเบญจมาศ ษัฏเสน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ ผลงาม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวมัณฑนา คงแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 เรื่อง FOOD & DRINK โดยใช้เกมส์บิงโก ชุด PREPARE & COOK FOOD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
  ไม่มีระดับ  นายณัฐธนนท์ เดชกมล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน