• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายภวนันท์ สันติมิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายวัชรินทร์ รักยืน 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวจินตนาพร กำเหนิด 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอัฉริยา เมืองงาม
   2. นายสรวิศ เที่ยงธรรม
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนุชบา คำปิตะ 86.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวลลิดา รัตนะ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายจักรกฤษณ์ สถาพร
   2. นางสาวอรวรรณ เฉี้ยนเงิน
   3. นางสาวจุฑามาศ ผลิผล
   4. นางสาวณิชากร เกาะสมัน
   5. นางสาวอารีย์ญา ศฤงคาร
  87.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง