• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรกร แซ่หลี 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุทิศา ขอสุข 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายภวนันท์ สันติมิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรา สุขวาปี 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายวัชรินทร์ รักยืน 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวจินตนาพร กำเหนิด 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกันตนา จันด้วง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอัฉริยา เมืองงาม
   2. นายสรวิศ เที่ยงธรรม
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนุชบา คำปิตะ 86.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนาภา เอียดนุ่น 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวลลิดา รัตนะ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเบญจมาศ ษัฏเสน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวสิริวัลย์ คงสง
   2. นางสาวชมภิญญา สาธร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูช่วย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเกศราพร บรรถะ
   2. นางสาวสุนิดา ศรีเพ็ชร
   3. นางสาวธัญชนก อนันโชติสกุล
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายจักรกฤษณ์ สถาพร
   2. นางสาวอรวรรณ เฉี้ยนเงิน
   3. นางสาวจุฑามาศ ผลิผล
   4. นางสาวณิชากร เกาะสมัน
   5. นางสาวอารีย์ญา ศฤงคาร
  87.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ ผลงาม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวมัณฑนา คงแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศลิษา พรพนานุรักษ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 เรื่อง FOOD & DRINK โดยใช้เกมส์บิงโก ชุด PREPARE & COOK FOOD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
  ไม่มีระดับ  นายณัฐธนนท์ เดชกมล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาไทย
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction:CAI)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง