• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายชานนท์ ไชยศรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวจุฑารัตน์ หนูชู 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภารดี จันทร์ชา 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวเจนจิรา พรมชู 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญพื้นฐาน
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องตรรกศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางมาลินี ษัฏเสน 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกปฎิบัติการสร้างงานกราฟิกที่มีผลต่อการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชา(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน2 เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางอำมรรัตน์ มากชิต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การศึกษาผลของการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องเทคนิคการขาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ไม่มีระดับ  นายวีรภัทร คงชัย 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน