• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวณัฐนรี จายอำพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาพร บุญกลาง 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวปัณฑารีย์ ชูเนียม
   2. นายทวัศักดิ์ ขวัญทอง
   3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตขาว
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:การทำแซนวิชไข่ปลา
  ปวช.  1. นางสาวญาดา ดำราม
   2. นางสาวณัฐมล วงษ์จีน
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.3
  ปวช.  1. นางสาวปาริฉัตร คงแก้ว
   2. นางสาวอินทิรา จันทร์อินทร์
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปรับปรุงบัญชีโดยใช้วิธีการสอนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยา เหมือนใจ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์
  ไม่มีระดับ  นายอิทธิพงษ์ ขำจีด 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลการใช้เทคนิคเสริมแรงที่มีต่อ ผลสัมฤทธื์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบธุรกิจ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง