• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายเดโชชัย ขุนณรงค์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชยิสรา ปานมา 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพีรณัฐ ศรีสุข 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แชมพูจากเปลือกผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวอรสา หมืนนะ
   2. นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นายชนัสนันท์ ชูดำ
   2. นางสาวชฎาภรณ์ หนูหวัง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบฐานข้อมูลการเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
  ปวส.  1. นางสาวรัชนก ช่วยเนื่อง
   2. นางสาวผกาวดี อมรวิริยะชัย
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง