• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวัชระ สุวรรณรัตนโชติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาววริญญา จันทร์ศรีใหม่ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวณีรนุช บัวเขียว 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวภัสราภรณ์ ขุนทองปาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายปิติ หวัดแท่น 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวปัทมาวรรณ เรืองพุทธ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอรพินท์ ฤทธิรงค์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปิยะดา เรืองรุด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา เอียดเฉลิม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมทองม้วนเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวจิตรามณฑน์ พูลเกิด
   2. นางสาวเมธาวี แก้วนุ้ย
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.2
  ปวส.  1. นางสาวสมฤดี เกื้อจอก
   2. นางสาวพัฒนา เส้งมหันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมในรายวิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP โดยผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน