• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธัญญาพร หมาดดี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพัชรี คงแข็ง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ อิสสโร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมยุริญ บุญยกย่อง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพรพิมล จันทร์โชติ
   2. นางสาวพันธ์อักษร อักษรพันธ์
   3. นางสาวกมลรัตน์ ทับทิม
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สบู่แก้วมังกร
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งดำนุ่น
   2. นางสาวมะลิวัลย์ สมสิงห์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน
  ปวช.  1. นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน
   2. นายชัยวัฒน์ นุ่นคง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดจากแอปเปิ้ล
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา นวลมี
   2. นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน