• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายจิรวัฒน์ นวลแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวธัญสิริ พัดตั๋น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวเกวลิน สุขสมนึก 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายปรารถนา ปล้องใหม่ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวศิริรัตน์ ชูดำ 82.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณัฐธิดา พงศ์จันทร์เสถียร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวบุษรินทร์ จิตรักษา
   2. นางสาวปิยธิดา แก้วเพ็ง
   3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญยกย่อง
   4. นางสาวมีนา ฤกขะวุฒิกุล
   5. นางสาวฐิติมา ขุนชิต
  80.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง