• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายจิรวัฒน์ นวลแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวธัญสิริ พัดตั๋น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายเดโชชัย ขุนณรงค์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวเกวลิน สุขสมนึก 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายปรารถนา ปล้องใหม่ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวศิริรัตน์ ชูดำ 82.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธัญญาพร หมาดดี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพัชรี คงแข็ง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ อิสสโร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณัฐธิดา พงศ์จันทร์เสถียร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมยุริญ บุญยกย่อง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชยิสรา ปานมา 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพรพิมล จันทร์โชติ
   2. นางสาวพันธ์อักษร อักษรพันธ์
   3. นางสาวกมลรัตน์ ทับทิม
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวบุษรินทร์ จิตรักษา
   2. นางสาวปิยธิดา แก้วเพ็ง
   3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญยกย่อง
   4. นางสาวมีนา ฤกขะวุฒิกุล
   5. นางสาวฐิติมา ขุนชิต
  80.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  26 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพีรณัฐ ศรีสุข 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สบู่แก้วมังกร
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งดำนุ่น
   2. นางสาวมะลิวัลย์ สมสิงห์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน
  ปวช.  1. นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน
   2. นายชัยวัฒน์ นุ่นคง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แชมพูจากเปลือกผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวอรสา หมืนนะ
   2. นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  30 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดจากแอปเปิ้ล
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา นวลมี
   2. นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นายชนัสนันท์ ชูดำ
   2. นางสาวชฎาภรณ์ หนูหวัง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบฐานข้อมูลการเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
  ปวส.  1. นางสาวรัชนก ช่วยเนื่อง
   2. นางสาวผกาวดี อมรวิริยะชัย
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง