• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสร้อยสุดา คงบางปอ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวัชระ สุวรรณรัตนโชติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาววริญญา จันทร์ศรีใหม่ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวณีรนุช บัวเขียว 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวภัสราภรณ์ ขุนทองปาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวณัฐนรี จายอำพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายปิติ หวัดแท่น 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายพัสกร คงแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวปัทมาวรรณ เรืองพุทธ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอรพินท์ ฤทธิรงค์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปิยะดา เรืองรุด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา เอียดเฉลิม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาพร บุญกลาง 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวปัณฑารีย์ ชูเนียม
   2. นายทวัศักดิ์ ขวัญทอง
   3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตขาว
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:การทำแซนวิชไข่ปลา
  ปวช.  1. นางสาวญาดา ดำราม
   2. นางสาวณัฐมล วงษ์จีน
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  26 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.3
  ปวช.  1. นางสาวปาริฉัตร คงแก้ว
   2. นางสาวอินทิรา จันทร์อินทร์
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมทองม้วนเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวจิตรามณฑน์ พูลเกิด
   2. นางสาวเมธาวี แก้วนุ้ย
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.2
  ปวส.  1. นางสาวสมฤดี เกื้อจอก
   2. นางสาวพัฒนา เส้งมหันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมในรายวิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP โดยผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปรับปรุงบัญชีโดยใช้วิธีการสอนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยา เหมือนใจ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์
  ไม่มีระดับ  นายอิทธิพงษ์ ขำจีด 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลการใช้เทคนิคเสริมแรงที่มีต่อ ผลสัมฤทธื์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบธุรกิจ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  33 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง