• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปภานัน รัตนบุรี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพรรณิกา น้อยนารถ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นาย ธนวัช นาคเพ็ง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายกฤตยชญ์ เส้งสุย
   2. นายอนุวัฒน์ ชนูดหอม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
   2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
   3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้านผ่าน application สมาร์ทโฟน
  ปวช.  1. นายวีระชาติ นิยมชัย
   2. นายวรินทร มานัส
   3. นายธิติวุฒิ ภู่พวง
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นายอุดร พิเคราะห์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องเงินลงทุนระยะยาว
  ไม่มีระดับ  นางนงเยาว์ รัตนะ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรชร ศิริสมบัติ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง