• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชลชนก พงษ์พิกุล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเจนจิราภรณ์ จินดาวร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวหลิน ชุมศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนพล ภูมา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวเฟื่องฟ้า ปานเมือง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายราชวัฒน์ พรหมเกิด 73.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ วิมล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ
  ปวช.  1. นางสาวปภาวรินทร์ ไกรนรา
   2. นางสาววิรดา แป้นชาตรี
   3. นางสาวรัชนีกร คงทวี
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนทอดกรอบ
  ปวช.  1. นายเจษฎา แสงอาวุธ
   2. นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์
   3. นางสาวสรัลชนา วิวัฒน์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ไม้เท้าหรรษา
  ปวช.  1. นางสาววิมลรัตน์ รักษ์จันทร์
   2. นางสาวชนิสรา ศรีสงคราม
   3. นางสาวสมฤดี เพียรดี
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์
  ปวช.  1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
   2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
   3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์
  ปวช.  1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
   2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ปวช.  1. นางสาวกนิษฐา สีใส
   2. นางสาวจุรีวรรณ ยอดชุมสุวรรณ
   3. นางสาววรรณภา ขุนพัฒน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบปลูกผักอัจฉริยะ
  ปวส.  1. นายธนชาติ สุวรรณโชติ
   2. นายสุทธิ ชัยอินชะ
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นร้านน้องฟ้าออนไลน์
  ปวส.  1. นายนพชัย อินทร์ทุ่ม
   2. นางสาวรัตนาวดี แสงแก้ว
   3. นางสาวรัศมี รักษ์แก้ว
   4. นางสาววาศิณี เขียวย้อย
   5. นางสาวสุจิวรรณ มาตขาว
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวเหนียวบราวนี่มะพร้าวอ่อน
  ปวส.  1. นายเจษฎา สุริยากานต์ยินดี
   2. นางสาวจุฑามาศ สุริยากานต์ยินดี
   3. นางสาวนภรัตน์ ศรเดช
   4. นางสาวนริศรา บุญศรี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  ไม่มีระดับ  นางจิตติพร เต็งรัง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  ไม่มีระดับ  นางสาวศศิธร นวลศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน