• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายยงยุทธ ประดู่ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุชศิรา ทองชัย 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอุษณา ลักลำ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวพณัฐดา บุญฤทธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวดวงพร ดำใหม่ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวทิพย์นารี มณีศรี
   2. นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง
   3. นางสาวฐิตินันท์ หนูทอง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายธนิศร บุญจันทร์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายยศกร เกลี้ยงมณี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวขวัญธิดา อินทวงค์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปรเมษฐ์ แสงมณี 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Fun Fortune of English Words
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์
   2. นางสาวอริสา หอมเดช
   3. นางสาววรรณวิศา สุชาติพงศ์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องกระตุกลูกปืนล้อหลัง 6 รู
  ปวช.  1. นายสิทธิชัย เกิดขุมทอง
   2. นายพนม ดาวกระจาย
   3. นายอนุรักษ์ ปานตุลย์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  ชิ้นงาน:ภาพยนต์สั้นเรื่องเด็กติดเกม
  ปวช.  1. นายภาคิน จันทรัตน์
   2. นายวรเมธ อังปนานนท์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนน้ำหอม
  ปวช.  1. นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว
   2. นางสาวนภารัตน์ คงจิตงาม
   3. นางสาวสิรินันท์ สุนธุพาชี
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกม OX. กับบัญชีการเงิน
  ปวส.  1. นางสาวบุษยา แก้วอุบัตร
   2. นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
  ปวส.  1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์พลัด
   2. นางสาวเจนณิกา วีระสุข
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริพร ทองวิจิตร 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001–1001 เรื่องบุคลิกภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นายทวีศักดิ์ สังข์แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายศุภโชค ชัยวิชิต 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน