• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายกัปตัน จันทร์ดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวภาวิณี สมทรง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัชนี อุปศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสุภาณี ชูศรี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว 88.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปรัชญา ศรีชมภู 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสิริญา สุดภักดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นายจิตติณห์ ทองแป้น
   2. นายยศกร เกลี้ยงมณี
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปัทมาวดี ทองทรัพย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอิงอร อินทรทัศน์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์
   2. นายจีรวัฒน์ รัตนคช
   3. นางสาวกชมน ชูชื่น
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนิศร บุญจันทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรรษ โชติปาล 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายวีรพงศ์ สุขบางนบ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชนสรณ์ เมฆแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปัญญาวุฒิ ราชพิบูลย์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายยุทธพงษ์ ขันทกาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพนธ์ กันภัย 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ รักษาพล 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายณัฐกิตติ์ กฐินทิพย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายไวย์วิทย์ เกิดบัวทอง 94.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  35 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 93.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายปรเมษฐ์ ภูมา 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤตภาส สมบัติบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีรวัฒน์ คงโตรม 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายจารุวัฒน์ บุญสุดทอง 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปกรณ์เทพ ไพลดำ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  42 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  43 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  44 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  46 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายชัยวัฒน์ จินดาวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  47 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายอนุพงศ์ อักษร 81.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  48 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Adventure Billionaire Game of English Words
  ปวช.  1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
   2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
   3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงค์
   4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
   5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
   6. นายศิลปิน ศรีนอง
   7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1
  ปวส.  1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
   2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
   3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  50 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง