• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปภานัน รัตนบุรี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพรรณิกา น้อยนารถ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายกัปตัน จันทร์ดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวภาวิณี สมทรง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัชนี อุปศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชลชนก พงษ์พิกุล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสุภาณี ชูศรี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว 88.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปรัชญา ศรีชมภู 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสิริญา สุดภักดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นายจิตติณห์ ทองแป้น
   2. นายยศกร เกลี้ยงมณี
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปัทมาวดี ทองทรัพย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอิงอร อินทรทัศน์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเจนจิราภรณ์ จินดาวร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวหลิน ชุมศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์
   2. นายจีรวัฒน์ รัตนคช
   3. นางสาวกชมน ชูชื่น
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนิศร บุญจันทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรรษ โชติปาล 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  34 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายวีรพงศ์ สุขบางนบ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  35 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชนสรณ์ เมฆแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปัญญาวุฒิ ราชพิบูลย์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  43 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายยุทธพงษ์ ขันทกาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  44 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพนธ์ กันภัย 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  46 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ รักษาพล 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  47 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนพล ภูมา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  48 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวเฟื่องฟ้า ปานเมือง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  49 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายณัฐกิตติ์ กฐินทิพย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  50 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายราชวัฒน์ พรหมเกิด 73.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  52 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นาย ธนวัช นาคเพ็ง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  53 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายไวย์วิทย์ เกิดบัวทอง 94.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  54 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 93.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  55 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายปรเมษฐ์ ภูมา 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  56 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤตภาส สมบัติบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  57 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีรวัฒน์ คงโตรม 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  58 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ วิมล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  59 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายจารุวัฒน์ บุญสุดทอง 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  60 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปกรณ์เทพ ไพลดำ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  61 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  62 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  63 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  64 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  65 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายกฤตยชญ์ เส้งสุย
   2. นายอนุวัฒน์ ชนูดหอม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  66 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  67 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  68 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายชัยวัฒน์ จินดาวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  69 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายอนุพงศ์ อักษร 81.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  70 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Adventure Billionaire Game of English Words
  ปวช.  1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
   2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
   3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงค์
   4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
   5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
   6. นายศิลปิน ศรีนอง
   7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  71 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ
  ปวช.  1. นางสาวปภาวรินทร์ ไกรนรา
   2. นางสาววิรดา แป้นชาตรี
   3. นางสาวรัชนีกร คงทวี
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  72 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนทอดกรอบ
  ปวช.  1. นายเจษฎา แสงอาวุธ
   2. นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์
   3. นางสาวสรัลชนา วิวัฒน์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  73 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ไม้เท้าหรรษา
  ปวช.  1. นางสาววิมลรัตน์ รักษ์จันทร์
   2. นางสาวชนิสรา ศรีสงคราม
   3. นางสาวสมฤดี เพียรดี
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  74 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์
  ปวช.  1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
   2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
   3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  75 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์
  ปวช.  1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
   2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  76 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ปวช.  1. นางสาวกนิษฐา สีใส
   2. นางสาวจุรีวรรณ ยอดชุมสุวรรณ
   3. นางสาววรรณภา ขุนพัฒน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  77 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
   2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
   3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  78 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้านผ่าน application สมาร์ทโฟน
  ปวช.  1. นายวีระชาติ นิยมชัย
   2. นายวรินทร มานัส
   3. นายธิติวุฒิ ภู่พวง
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  79 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1
  ปวส.  1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
   2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
   3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  80 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบปลูกผักอัจฉริยะ
  ปวส.  1. นายธนชาติ สุวรรณโชติ
   2. นายสุทธิ ชัยอินชะ
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  81 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นร้านน้องฟ้าออนไลน์
  ปวส.  1. นายนพชัย อินทร์ทุ่ม
   2. นางสาวรัตนาวดี แสงแก้ว
   3. นางสาวรัศมี รักษ์แก้ว
   4. นางสาววาศิณี เขียวย้อย
   5. นางสาวสุจิวรรณ มาตขาว
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  82 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวเหนียวบราวนี่มะพร้าวอ่อน
  ปวส.  1. นายเจษฎา สุริยากานต์ยินดี
   2. นางสาวจุฑามาศ สุริยากานต์ยินดี
   3. นางสาวนภรัตน์ ศรเดช
   4. นางสาวนริศรา บุญศรี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  83 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  84 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  ไม่มีระดับ  นางจิตติพร เต็งรัง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  85 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  ไม่มีระดับ  นางสาวศศิธร นวลศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  86 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นายอุดร พิเคราะห์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  87 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องเงินลงทุนระยะยาว
  ไม่มีระดับ  นางนงเยาว์ รัตนะ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  88 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรชร ศิริสมบัติ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  89 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง