• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายกิตติพันธุ์ ศรีทิพย์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายพิรเดช ช่วยบำรุง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวมัทธานิยาห์ เดชาพงษ์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายยงยุทธ ประดู่ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุชศิรา ทองชัย 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอุษณา ลักลำ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวพณัฐดา บุญฤทธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวชญาณัฐ โบศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายยศพัฒน์ อาคะมา
   2. นางสาวปภาวดี มณีโชติ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวฐานิต นิลคุปต์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวดวงพร ดำใหม่ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายอดิเทพ สุกขาว 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ คงบำรุง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภนิดา จันทร์มาศ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอภิสรา สายเขียว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชุติมณฑน์ กุแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวทิพย์นารี มณีศรี
   2. นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง
   3. นางสาวฐิตินันท์ หนูทอง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  29 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  32 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  33 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายธนิศร บุญจันทร์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายยศกร เกลี้ยงมณี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววิศณี ลือหล้า 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  37 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  38 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูเบศวร์ ทองล้วน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  42 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวขวัญธิดา อินทวงค์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอัษฏาวุฒ ระวังวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  44 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายสานุวัฒน์ พรหมศักดิ์ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพชรพล เพียรดี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  46 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  47 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายณัฐวัตร จอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  48 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปรเมษฐ์ แสงมณี 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  49 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุวัฒน์ จันทร์ต้น 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  50 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุสรณ์ แก้วทวี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  51 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธนชัย นาคเพ็ง
   2. นายธนพงษ์ นาคขวัญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  52 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสหชาติ ทรงศรี
   2. นายณัฐวุฒิ เทพี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  53 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   2. นายธงชัย เพ็ชรนาค
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  54 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมระดับน้ำผ่านคลื่นวิทยุความถี่2.4GHz
  ปวช.  1. นายนัทรพงษ์ มาตพงษ์
   2. นายเตชิต วีระสุข
   3. นายธีระพงศ์ ไชยน้อย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  55 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กระเป๋าแฟชั่นจากแก้วน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวฤทัยทิพย์ เกตุเกลี้ยง
   2. นางสาวสมฤทัย อินทเรือง
   3. นางสาวกมลวรรณ สืบแสง
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  56 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Fun Fortune of English Words
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์
   2. นางสาวอริสา หอมเดช
   3. นางสาววรรณวิศา สุชาติพงศ์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  57 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องกระตุกลูกปืนล้อหลัง 6 รู
  ปวช.  1. นายสิทธิชัย เกิดขุมทอง
   2. นายพนม ดาวกระจาย
   3. นายอนุรักษ์ ปานตุลย์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  58 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  ชิ้นงาน:ภาพยนต์สั้นเรื่องเด็กติดเกม
  ปวช.  1. นายภาคิน จันทรัตน์
   2. นายวรเมธ อังปนานนท์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  59 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนน้ำหอม
  ปวช.  1. นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว
   2. นางสาวนภารัตน์ คงจิตงาม
   3. นางสาวสิรินันท์ สุนธุพาชี
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  60 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ปวช.  1. นางสาวธัชฌิมาภรณ์ ปานมา
   2. นางสาวปรียานุช สโมสร
   3. นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์ยิ่ง
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  61 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:วงล้อบริหารหัวไหล่และแขน
  ปวช.  1. นางสาวพิมลภัส ชูมณี
   2. นางสาวเจษฎาพร เพ็งสกุล
   3. นางสาววิริญา พริกเล็ก
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  62 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:กะปิเม็ดขนุน
  ปวช.  1. นางสาวณัฐวดี หมวดใหม่
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ
   3. นางสาวนฤมล นกยูงทอง
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  63 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถังขยะอัตโนมัติ
  ปวส.  1. นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม
   2. นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  64 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Line
  ปวส.  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายวิรชาติ นิยมชัย
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  65 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกม OX. กับบัญชีการเงิน
  ปวส.  1. นางสาวบุษยา แก้วอุบัตร
   2. นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  66 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
  ปวส.  1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์พลัด
   2. นางสาวเจนณิกา วีระสุข
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  67 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เทียนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวปวรรัตน์ ดิษฐ์คล้าย
   2. นางสาววีรวรรณ มณีฉาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  68 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
  ปวส.  1. นายทัศน์พล เพชรอาภรณ์
   2. นายกิตติธัช ธรรมกิจ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  69 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  70 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในสมัยต่าง ๆ ของไทย วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางยุพาภรณ์ พลูหนัง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  71 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล ก่อนและหลังเรียน เรื่อง หนังสือราชการโดยใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชราภรณ์ เพ็ชรบัว 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  72 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม
  ไม่มีระดับ  นางพัชรี สืบพงศ์พันธ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  73 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  74 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริพร ทองวิจิตร 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  75 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001–1001 เรื่องบุคลิกภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นายทวีศักดิ์ สังข์แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  76 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายกิตติพงศ์ มโนศิลป์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  77 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวจุฑามณี ประทุมสุวรรณ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  78 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายศุภโชค ชัยวิชิต 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  79 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายวันทหาร ไกรสิทธิ์ 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  80 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกนิษฐา สีใส 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง