• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนรากร นะวานิช 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรนนท์ หนูขาว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ศรีดำ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายสรธรรม คงเอื้อ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายทิวากร นุ่นสังข์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายชินาธิป เขียวเสน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  8 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวสุมาภรณ์ พุ่มไสว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  9 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวจุฑารัตน์ หนูชู 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  10 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  11 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  12 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  13 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  14 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวศิริรักษ์ พรหมจันทร์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  15 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวแพรวมณี สมุทวารี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  16 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวญาณิศา เกื้อเพ็ชร 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  17 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  18 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายดาว แซ่ภู่ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  19 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายศิริวัฒน์ จันทร์อุทัย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  20 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุกัญญา ตามาต 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  21 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  22 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภารดี จันทร์ชา 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  23 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนูรียา ดอเลาะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  24 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอรวี ศรีษะสม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  25 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวฉันท์ชนก โต๊ะตาหอ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  26 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวเจนจิรา พรมชู 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  27 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกิตติยา สุทธิรักษ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  28 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  29 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  30 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นายธีรเมธ เวศนานนท์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  31 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวผุสดี คงเนิน 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  32 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวปนัดดา จรณะจำนงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  33 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวขวัญเนตร ชูภักดิ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  34 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวกิตติญา พรหมบุญแก้ว 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  35 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวณัฐณิชา โสดา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  36 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวชญาณัฐ โบศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  37 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายพีรณัฐ ประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  38 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวณัฐนรี จายอำพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  39 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  40 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวพรนภัส โชติเทวชุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  41 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้ว 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  42 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ รักกะเปา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  43 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนพเดช ขุนนาพุ่ม
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  44 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  45 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายยศพัฒน์ อาคะมา
   2. นางสาวปภาวดี มณีโชติ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  46 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวดรุณี ทิศภูมี
   2. นายฐาวรักษ์ นุ่นทิพย์
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  47 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวมัลลิกา นาคพี่น้อง
   2. นายบูชิต วิฑูลพันธ์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  48 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวณัฐณิชา ด่วนเดิน 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  49 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายนราชัย​ นาคเจริญ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  50 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนูรีน่า สมหวัง 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  51 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวมุกมีน๊ะ หะยีบากา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  52 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  53 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายอดิเทพ สุกขาว 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  54 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  55 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวกฤษณา สุดช่วย
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  56 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  57 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาววณิชยา สมฤดี
   2. นางสาวนิชาภา ประจิมทิศ
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  58 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวสุธินันท์ มาลาสัน
   2. นางสาววันวิสา เกิดวั่น
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  59 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว สุพัตรา แก้วชนะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  60 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  61 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  62 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  63 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  64 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวภัณฑิรา ทองประสิทธิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  65 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แช่ลิ่ม 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  66 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  67 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิรศน์ สวัสดิ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  68 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  69 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  70 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศยามล กลิ่นเกษร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  71 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาทิตญา หนูชู 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  72 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอนงค์ สังข์ประเสริฐ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  73 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณิชากร หนูขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  74 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาพร บุญกลาง 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  75 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายพงษ์โพยม วัชรสุขุม 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  76 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวมาซีเต๊าะ แซแกะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  77 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวซาอาดะห์ บาราเฮง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  78 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  79 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นายอรรนัส มะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  80 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพิมพิศา ประทุมทอง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  81 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจุฑามาศ จันทะโก 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  82 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  83 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  84 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัชรพล ตรีไพบูลย์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  85 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวปริชญาพร สังข์หิรัญ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  86 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพฤติพงศ์ ชุมทอง 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  87 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  88 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวสบีต้า วงค์หมัดทอง
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  89 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
   2. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาววงศ์
   3. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  90 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวปัณฑารีย์ ชูเนียม
   2. นายทวัศักดิ์ ขวัญทอง
   3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตขาว
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  91 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายชุติชัย ชุมทองมา
   2. นางสาวถิรดา แซ่ลี
   3. นางสาววัชรภรณ์ ดำอ่อน
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  92 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายสิทธินนท์ บับภาร
   2. นางสาวปิยาพัชร ศรีนิล
   3. นางสาวนภัสวรรณ ชูรอด
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  93 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวชาลิสา สุริยมงคล
   2. นางสาวสุวรรณี อินทมะโน
   3. นางสาวพัชรี คงประเทศ
   4. นางสาวรอฮานา ยีกะจิ
   5. นายวรพล เหมือนทองมาก
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  94 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เซ็ง
   2. นางสาววามีนา ปูแล
   3. นางสาวลลิดา ภมรทัต
   4. นางสาวชมพูนิกข์ อารีย์
   5. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  95 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนุชนาถ วรรณะ
   2. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
   3. นายรติชาติ สังฆะโน
   4. นางสาวสุไรญา เทพวารินทร์
   5. นางสาวจีเหม้ย ลี
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  96 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายรุ่งภพ หอยแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  97 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาววริษฐา อรุณศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  98 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  99 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  100 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวปภาวี ดาวลอย 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  101 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนาวุฒิ เข็มขาว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  102 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายยาซีน กิจจารักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  103 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  104 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวปณิตา แก้วยอด 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  105 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  106 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวทิวาพร​ แซ่​กั่ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  107 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  น.ส.อัชรนันทร์ นราพรรณภักดี 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  108 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสุทธิพงศ์ วันช่วย 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  109 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายธนกฤต ณ.นคร 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  110 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสรรสุภา มารัตนกุล 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  111 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิวกร ดีชูศร 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  112 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  113 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพล ทองสง่า 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  114 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจริญทรัพย์ สมทอง 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  115 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุเชาว์ เอกชน 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  116 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกร สามัคคี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  117 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบวร เพชรัตน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  118 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพล รักษ์นาค 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  119 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพิเชษฐ ศรีเมือง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  120 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภาสกร ช่วยดำ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  121 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอรรถพล พูนสวัสดิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  122 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปิตุพงศ์ รัตนบุณโน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  123 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอานนท์ ชูวัจนะ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  124 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงษ์เทพ แก้วเจริญ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  125 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวสุทธิกานต์ วรรณดี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  126 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชริญา ชัยปัญญา 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  127 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  128 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  129 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุพรรณษา รักษาวงศ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  130 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  131 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวรุซนี ดินหมิน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  132 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  133 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุชาดา สมปอง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  134 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายขจรศักดิ์ ยุเหล็ก 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  135 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตตินันท์ นวลบุญ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  136 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
   2. นายสุกฤษฎ์ ศรีท่าซอม
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  137 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายชยาธร ห้วงหงษ์ทอง
   2. นายอนันยศ สังวาลไชย
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  138 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านคุณจรัญญา ขาว
  ปวช.  1. นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นางสาวจิราวรรณ มะอาจเลิศ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  139 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเกมส์ม้าหมุนบัญชี 5 หมวด
  ปวช.  1. นางสาวอนิสา หมิเหร็น
   2. นางสาวทินมณี ยะนาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  140 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ปวช.  1. นางสาวธัชฌิมาภรณ์ ปานมา
   2. นางสาวปรียานุช สโมสร
   3. นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์ยิ่ง
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  141 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ Snake Ladder Accounting
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ
   2. นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง
   3. นางสาวรัชนีกร ชูประดิษฐ์
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  142 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เว็บไซต์มูลนิธิเมตตาธรรมหรืออริยะธรรมขงเมี่ยว
  ปวช.  1. นางสาวเกวลิน อินทรสวัสดิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  143 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:วงล้อบริหารหัวไหล่และแขน
  ปวช.  1. นางสาวพิมลภัส ชูมณี
   2. นางสาวเจษฎาพร เพ็งสกุล
   3. นางสาววิริญา พริกเล็ก
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  144 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:กะปิเม็ดขนุน
  ปวช.  1. นางสาวณัฐวดี หมวดใหม่
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ
   3. นางสาวนฤมล นกยูงทอง
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  145 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บันทึกการมาสายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นางสาวพัทธมน คุณากรวดี
   2. นายฮาริส มุขวัตร
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  146 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวช.  1. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   2. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
   3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณละออง
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  147 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การ์ตูนอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ ผลไม้น่ารู้
  ปวช.  1. นางสาวธาริณีย์ กะหละหมัด
   2. นางสาวจนัตตา ชูแสง
   3. นางสาวเกศรินทร์ วันปู
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  148 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6
  ปวช.  1. น.ส.มณฑิรา ชูเจริญ
   2. น.ส.รุจิรา แก้วกาญจน์
   3. น.ส.อาทิตยา สัพโรจน์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  149 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
  ปวช.  1. นางสาวอาริยา เพชรทอง
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  150 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปวช.  1. นางสาวศิริลักษณ์ สุรกำแหง
   2. นางสาวประกายรัตน์ ขันสุข
   3. นายชยุตพงศ์ พันธวาที
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  151 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดมัลเบอรี่
  ปวช.  1. นางสาวแพรพลอย คงนวล
   2. นายเสกสรรค์ กำเนิดอินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  152 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของร้านค้า Saw shop จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นางสาวสุธาดา บุญศิริ
   2. นางสาวมารีนา หมัดสี
   3. นางสาวปิยดา ณรงค์กูล
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  153 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวศุภัสรา เหมือนคิด
   2. นางสาวมาริสา จันทเขตร
   3. นางสาวเดือนเพ็ญ รามคล้าย
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  154 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ แยมมะม่วง
  ปวช.  1. นางสาวศุภรัตน์ แซ่ตั้น
   2. นางสาวกัญญารัตน์ ยูงทอง
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  155 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:การทำแซนวิชไข่ปลา
  ปวช.  1. นางสาวญาดา ดำราม
   2. นางสาวณัฐมล วงษ์จีน
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  156 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.3
  ปวช.  1. นางสาวปาริฉัตร คงแก้ว
   2. นางสาวอินทิรา จันทร์อินทร์
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  157 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  ชิ้นงาน:ลำโพงเครื่องเสียงจากกระบอกไม้ไผ่
  ปวช.  1. นายธนวุฒิ ทองนิล
   2. นายเจษฎากร เกษแก้ว
   3. นายศุภชัย สัสดี
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  158 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การออกแบบแนะนำการจัดทำบัญชีการทำผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากมะเฟือง
  ปวช.  1. นางสาวทัณฑิมา พรหมรัตน์
   2. นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง
   3. นางสาวนภาวรรณ เลิศจินดาวงศ์
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  159 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟฟ้าจากแผ่นอะคริลิก
  ปวช.  1. นายเกษมศักดิ์ เพ็ชรโชติ
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ เจริญจิตร
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  160 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงงานบริการระบบการประชาสัมพันธ์ออนไลน์การนวดแผนไทยสำหรับร้าน Ssmuimassage
  ปวช.  1. นายราชานนท์ ทัดบุญ
   2. นายธนวัฒน์ นพธรรม
   3. นายภูชนะศึก นาควารี
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  161 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องบิดม้วนขวดน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ บุญหว่าน
   2. นางสาวจันทร์ธิมา เขียนดี
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  162 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาวแก้วมณี แสงเงิน
   2. นายณัฐพงค์ มีทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  163 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สบู่อัญชันเพื่อจำหน่าย
  ปวช.  1. นางสาวอภิรุจี รัตนะ
   2. นางสาววัชราภรณ์ ปัญถะ
   3. นางสาวอุมาภรณ์ จุลแก้ว
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  164 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Herbal Waffle (วาฟเฟิลกรอบสมุนไพร)
  ปวช.  1. นางสาวศิวาพร พรหมจรรย์
   2. นางสาวอิสริยา เพ็ชรกูล
   3. นางสาวกุลนิษฐ์ หมะอุ
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  165 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ปวช.  1. นางสาวศรสุดา วัฒนวงศ์
   2. นายปฐมพงษ์ พิริยะพัฒนพันธ์
   3. นางสาวอภิษฎา แก้วสมทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  166 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Three languages conversation for daily life
  ปวช.  1. นายพัชรวรินทร์ สุวรรณชาตรี
   2. นางสาวศิริภัสสร บุญนิ่ม
   3. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  167 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุ
  ปวช.  1. นายวีรภัทร เคี่ยมขาว
   2. นายจักรกฤษ วิเชียร
   3. นายกรรชัย ศักดิ์แก้ว
   4. นายสุพจน์ หิรัญย์สิริพิพัฒน์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  168 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สบู่สับปะรดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวอลิษา แซ่หลี
   2. นายนพรัตน์ โภคบุตร
   3. นายณัฐชัย แย้มยิ่ง
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  169 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การผลิตผงชาสับปะรด โดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
  ปวช.  1. นางสาวทิตยา หิมทอง
   2. นายกงจักร์ สุดจะเสน
   3. นางสาวกมลรัตน์ บรรจงการ
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  170 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนโดยการใช้สื่อวิชาบัญชีสินค้า เรื่อง Periodic Inventory system และแบบ Perpetual Inventory system
  ปวช.  1. นางสาวสุนิตา บุญต่อ
   2. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  171 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:wood board account
  ปวช.  1. นางสาวชาริณี ธีรานนท์
   2. นางสาววิลาสินี ชูทอง
   3. นางสาวพัชรินทร์ ชอบศิลป์
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  172 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โต๊ะรีดผ้าเคลื่นที่เอนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาววรรัตน์ อินนุรักษ์
   2. นางสาวเอมิกา เลื่อนกฐิน
   3. นาวสาวยุภารัตน์ ประศีร
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  173 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เทียนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวปวรรัตน์ ดิษฐ์คล้าย
   2. นางสาววีรวรรณ มณีฉาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  174 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
  ปวส.  1. นายทัศน์พล เพชรอาภรณ์
   2. นายกิตติธัช ธรรมกิจ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  175 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:บัญชีเงินเดือนแบบไฮเทค
  ปวส.  1. นางสาวอุทัย คชชะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  176 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม (A.F.A)
  ปวส.  1. นายมุสลีมีน หามะ
   2. นายวรวุฒิ บิลกะหลี
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  177 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดเศษวัชพืช
  ปวส.  1. นายธีร์วรา คงบุญ
   2. นายวราวิชญ์ ศรีอักขรกุล
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  178 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:พัดลมควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายสุรศักดิ์ คงร่วมจิตร
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  179 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย
  ปวส.  1. นางสาวอาทิมา มณีโชติ
   2. นางสาวอรวรรณ์ เสาะสมบูรณ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  180 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ปั่นความรู้พี่สู่น้องเรียนรู้ศัพท์บัญชีสู่อาเซียน
  ปวส.  1. นางสาวตรีนุช ศรีฤทธิ์
   2. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  181 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/1) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางมีนา สุขสุวรรณ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  182 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปรับปรุงบัญชีโดยใช้วิธีการสอนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยา เหมือนใจ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  183 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.3 สาขางานคอมเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิราพร ขุนชุม 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  184 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  185 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  เรื่อง:การฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม วิชา การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางธารารัชน์ ดวงสุวรรณ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  186 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201-2001 ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางสุภา นาคะสรรค์ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  187 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องรายการปรับปรุงและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
  ไม่มีระดับ  นางนุชนาถ จิตเมตไตร 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  188 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์
  ไม่มีระดับ  นายอิทธิพงษ์ ขำจีด 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  189 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นายวราห์ คล่องการยิง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  190 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  191 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียน
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรวัลย์ จันทร์อ่อน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  192 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลการใช้เทคนิคเสริมแรงที่มีต่อ ผลสัมฤทธื์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบธุรกิจ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  193 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุภาภรณ์ นาทะชัย 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  194 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการนำเข้าและส่งออก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โดยใช้หนังสั้น
  ไม่มีระดับ  นางนิภาพร มะนอสะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  195 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเครือข่าย Facebook เรื่องการสร้างและตกแต่งกราฟ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวลัดดาวรรณ แสงสว่าง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  196 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนากาจดจำคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุจิตรา บุญละเอียด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  197 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1/3 และ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุวรรณา สุวรรณศิลป์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  198 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางจรรยา วงศ์สุวัฒน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  199 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวเกศณี กำลังเกื้อ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  200 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางอรุณ คุ้มชุ่ม 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  201 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ทักษะวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ROV เป็นสื่อการสอนของนักเรียนระดับชั่น ปวช.ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสุวดี ปฐมนุพงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  202 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเรื่องพื้นที่และปริมาตรโดยวิธีการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (JIGSAW)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางอารมณ์ดี นาคคง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  203 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Google Classroom เรื่องการเผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรษา บุญวงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  204 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องกระดาษทำการ
  ไม่มีระดับ  นางขวัญฤดี จุลกูล 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  205 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ไม่มีระดับ  นายสมโชค คชบูรณ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  206 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ชั้น ปวช.2/1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางจิราวรรณ จรมิตร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  207 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเสริมสร้างทักษะในการทำแบบทดสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2,2(พิเศษ)
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาภัสรา ใจสอาด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  208 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2561 ในบทเรียนเรื่อง
  ไม่มีระดับ  นางวราภรณ์ โพธิยะราช 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  209 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  210 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:บัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมพัสโดยฝึกพิมพ์สัมพัส
  ไม่มีระดับ  นางสุรีย์ ชูยงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  211 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายพัชรพล จันชนะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  212 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายธวัชชัย​ สังขพันธุ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  213 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวนฤชล ถิละผะลิกะ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  214 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  215 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวสุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  216 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวฉัตรสุดา ฉิมดี 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  217 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายสิทธิชัย บุตรมณี 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  218 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายมูฮัมหมัดซาบบรี โส๊ะม๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่