• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายเมธาสิทธิ์ ปาลา 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายดนุพล วิงกระโทก 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปภานัน รัตนบุรี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤษมล สงแก้ว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกิ่งกานต์ ศรีวิลัย 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพรรณิกา น้อยนารถ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  14 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  15 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายปัญญา ปรีชา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  16 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวิรุต สุระกำแหง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  17 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรา สุขวาปี 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  18 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวมัสรส วรกันต์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  19 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  20 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  21 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  22 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  23 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายมินทดา เพ็ชร์เขียว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  24 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพรรพษา หมิดแล้ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  25 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  26 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนิษา แซ่เจีย 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  27 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  28 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  29 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  30 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  31 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวโสรยา พิมพ์วงศ์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  32 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายเดโชชัย ขุนณรงค์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  33 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  34 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวพาลิดา มุสิกพันธ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  35 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายภัคธร หวังจิต 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  36 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวสุธาสินี โส้ปะหลาง 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  37 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายกันทรากร เสมสา 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  38 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  39 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  40 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายอนุวัฒน์ รอดแก้ว 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  41 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  42 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล
   2. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  43 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  44 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวสิริวัลย์ คงสง
   2. นางสาวชมภิญญา สาธร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  45 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวสุวนันท์ อุปลา
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  46 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศิริพร เลขพล 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  47 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญาพัชร อภิโมทย์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  48 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนริสรา หัวแหลม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  49 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนันทิยา ฮามพรม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  50 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  51 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  52 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยณัฏฐ์ธิดา ผกากรอง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  53 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมาริษา นาคพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  54 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  55 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  56 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  57 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชยิสรา ปานมา 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  58 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกวรรณ สงมา 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  59 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุฐิรา ขาวผ่อง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  60 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูช่วย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  61 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  62 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยะดา วัชรจิรโสภณ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  63 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวรุจิรา ฉิมรักษ์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  64 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวภูสุดา บัวจันทร์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  65 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพิชญานิน เอี้ยวสกุล 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  66 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ ศิริบูรณ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  67 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณัฐพร สุดจันทร์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  68 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนุสรา มุขคงคา 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  69 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ้ย 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  70 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปัทมาวดี หนุมแทน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  71 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวฐิติมา พันธ์รอง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  72 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวกุสุมา อาษาพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  73 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแลกายู 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  74 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาววรรณนิสา รัตนพันธ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  75 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรมี ดอสามะ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  76 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพรพิมล ณะไชย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  77 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  78 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนพรัตน์ บุญราศรี 43  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  79 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  80 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงศ์ เครือจันทร์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  81 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิริชัย เกียรติลือเลื่อง 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  82 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสิทธิโชค เดิมราช 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  83 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศรัณยู จงดู 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  84 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.พิเศษ  นายกิตติ พรอนุวงศ์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  85 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนยศ บุญชู 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  86 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวสบีต้า วงศ์หมัดทอง
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  87 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาวขวงศ์
   2. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
   3. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  88 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภรณ์กนก บุญเฮง
   2. นายฐิติศักดิ์ สำเภาเงิน
   3. นายภูมินันท์ คุ้มบุญ
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  89 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวกมลวรรณ ชูมาก
   2. นายอัฐพล นะประสม
   3. นางสาวอรวรรณ แสนเฉย
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  90 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวอาทิญา ไชยจันทร์
   2. นางสาวธีมาพร ตัณฑโลหะ
   3. นางสาวพิมพ์มาดา ใจคง
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  91 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพัชรี ยะนาย
   2. นางสาววาสนา เกษรบัว
   3. นางสาวสวรรยา แสงไพจิตร
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  92 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ สงนอก
   2. นางสาวยุวดี ศรีติ้ง
   3. นางสาวพรรณฤดี นิคม
   4. นางสาวกมลทิพย์ เอกพจน์
   5. นายภานุพงศ์ ศรีน่วม
  66.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  93 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายวิทยา จิตสุข
   2. นายชัชชล ม่วงก่อเกื้อ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  94 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายนรภัทร ธรรมสอน
   2. นางสาวน้ำฝน สวนชาวไร่เงิน
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  95 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอรณพ สายรื่น
   2. นายสราวุฒิ คงรัตน์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  96 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชนิสรา คงกระพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  97 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายประกฤษฎิ์ รัตนวงค์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  98 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธนพร โยธา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  99 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอาริยา สมรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  100 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  101 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวมุกดาวรรณ มีนา 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  102 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนายธนากร แก้วจันทร์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  103 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนัฐพงษ์ โต๊ะเตบ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  104 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวปิยธิดา ไชยฤทธิ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  105 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  106 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายจิตรกร นวลปาน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  107 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอิบตีซาน มะมิง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  108 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชมพูนุท พริกไทย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  109 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายพันธกานต์ จิตรเที่ยง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  110 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุวิทย์ ซองเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  111 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ดวงผาสุข 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  112 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวโรส ตีโด 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  113 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวซูไรดา เจะอุบง 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  114 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายนพเดช ขุนนาพุ่ม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  115 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวนัฐกานต์ ด่านศรีสุข 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  116 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเปรมฤดี จารุเศรษฐี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  117 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายสฤษฎ์พงศ์ สายศรีโกศล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  118 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวรัชนก พรมชาติ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  119 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศราวุธ เกื้อนุ้ย 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  120 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุทธิกานต์ วิริยะสมบัติ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  121 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ บุญรัศมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  122 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  123 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  124 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพีรณัฐ ศรีสุข 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  125 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจษฎา ฉัตรทอง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  126 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  127 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเจนณรงค์ ตะไมล์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  128 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนโชติ นิมะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  129 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐวุฒิ พละกุล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  130 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอนุชา แซ่ตัน 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  131 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสยามินทร์ สุขชัย 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  132 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐชนน สงค์แก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  133 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวรวัฒน์ แสงธรรมกวิน 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  134 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงศ์พันธ์ ธรรมรัตน์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  135 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงษ์ดนัย ณะพิบูลย์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  136 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวนิรมล อัศวสัย 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  137 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชมณ สะหนิบุตร 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  138 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจีรนิตย์ แสนวงษ์ 60.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  139 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาววนิดา จารุพัตร 66.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  140 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศลิษา พรพนานุรักษ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  141 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 61.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  142 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  143 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวผกาทิพย์ สุวรรณขำ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  144 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวณัฐริกา เรืองรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  145 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวจีรวรรณ ปั้นแป้น 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  146 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายทศพร ผาวัลย์ 65.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  147 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นาย ธนวัช นาคเพ็ง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  148 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายเมทวิน ใจแจ้ง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  149 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา ทองใบ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  150 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  151 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา นาคบำรุง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  152 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  153 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  154 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายดำรงค์ พิรุณกาญจน์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  155 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐดนัย คงนุ่น 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  156 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายเกียรติพล ช่วยทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  157 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ คำเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  158 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายณัฐวุฒิ แก้วแพง 68.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  159 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  160 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายกฤตยชญ์ เส้งสุย
   2. นายอนุวัฒน์ ชนูดหอม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  161 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายรัฐพงศ์ วรพงศ์
   2. นายพีรพัฒน์ กายะเสนา
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  162 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล
   2. นางสาววิรศรา อยู่สำราญ
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  163 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร
  ปวช.  1. นายณัฐพล บุญทุล
   2. นายบุญฤทธิ์ พัฒน์ทอง
   3. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  164 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
   2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
   3. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  165 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:จัดห้องสวยด้วยผ้า Handmade
  ปวช.  1. นายธีรยุทธ นาคใหญ่
   2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  166 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา พ่วงจินดา
   2. นางสาวสุรัตน์ นาคทับ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  167 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบัญชีพารวยสู่ร้านเสริมสวยหญิงรมย์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา จรุงเดช
   2. นางสาวธัญรดา แดงเรือง
   3. นางสาวอุมาพร สุงข์ขาว
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  168 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการมาลัยบ่าวสาวสร้างรายได้ระหว่างเรียน
  ปวช.  1. นางสาวธัญวรัตน์ ศรีศักดา
   2. นางสาวณัฐกมล สนมฉ่ำ
   3. นายสิทธิชัย สุขนิยม
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  169 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้
  ปวช.  1. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
   2. นายวรนนท์ หนูขาว
   3. นางสาวอำภา มิพิมาย
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  170 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น
  ปวช.  1. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
   2. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  171 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน
  ปวช.  1. นางสาวจันจิรา จินาตง
   2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
   3. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  172 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
  ปวช.  1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
   2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
   3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  173 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:พิซซ่าหน้าผัดเปรียวหวานอบชีส
  ปวช.  1. นางสาวนิดานุช เกษรินทร์
   2. นางสาวดารุณี ภูโสภา
   3. นางสาวกัญญาพัชร สุขใส
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  174 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  ปวช.  1. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
   2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
   3. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  175 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
  ปวช.  1. นายธนพล รัตนคช
   2. นางสาวอรอุมา เพชรศรีจันทร์
   3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  176 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แชมพูจากเปลือกผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวอรสา หมืนนะ
   2. นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  177 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย
  ปวช.  1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
   2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  178 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนอัตโนมัติวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเหมก
  ปวช.  1. นายธนพล ขาวขะวงศ์
   2. นางสาวเพ็ญนภา ช่วยไทร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  179 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องปอกไข่
  ปวช.  1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
   2. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
   3. นายกิตติภัฏ สุทธิบูรณ์
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  180 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
   2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
   3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  181 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์เครื่องอาร์ด จากหม้อแปลงไมโครเวฟ
  ปวช.  1. นายพัสกร วิเศษสาธร
   2. นายอภิวิชญ์ พึ่งฮั้ว
   3. นายประจักษ์ แสนสุข
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  182 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้านผ่าน application สมาร์ทโฟน
  ปวช.  1. นายวีระชาติ นิยมชัย
   2. นายวรินทร มานัส
   3. นายธิติวุฒิ ภู่พวง
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  183 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน
  ปวส.  1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
   2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  184 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
   2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  185 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา
  ปวส.  1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
   2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  186 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:โยธา
  ชิ้นงาน:โครงการประดิษฐ์สับเทนบาร์สำหรับวัดระยะในงานสำรวจ
  ปวส.  1. นายฤกษ์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
   2. นายธนพงษ์ นันทไตรภพ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  187 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:น้ำยางแข็งตัวจากน้ำมะพร้าว
  ปวส.  1. นางสาวธิดาทิพย์ ปานทอง
   2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  188 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำยากำจัดปลวกจากใบขี้เหล็ก
  ปวส.  1. นางสาวศรีวิภา บัวทอง
   2. นางสาวปรารถนา ขาวเพชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  189 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเสริมสร้างบัญชีเกษตรกรยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านไร่ยาว
  ปวส.  1. นางสาวปิพะรัตน์ เพชรสี่หมื่น
   2. นางสาวสุภาพิมพ์ แก้วพ่วง
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  190 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้
  ปวส.  1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  191 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
   2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  192 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โยเกิร์ตถั่ว 5 สี
  ปวส.  1. นางสาวปดิวรัดา แสงวงษ์
   2. นางสาวจุฑามาศ ใครเสมา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  193 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นายชนัสนันท์ ชูดำ
   2. นางสาวชฎาภรณ์ หนูหวัง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  194 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:STC Drawer Set
  ปวส.  1. นางสาวนัฐมล พฤกษารัตน์
   2. นางสาวนุช สีสา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  195 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถุงมือเตือนภัย
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
   3. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  196 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวพัลภา รอดทอง
   2. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
   3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  197 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ
  ปวส.  1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
   2. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
   3. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  198 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน
  ปวส.  1. นางสาวสริยา ใจเย็น
   2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  199 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:คิวอาร์โค้ดข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  ปวส.  1. นายธนาคม ทองมี
   2. นางสาวนฤมล เนียมวงษ์
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  200 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของอู่ซ่อมรถซอยภูธร 8 (Make a system of Receipts-expense of the garage soi pootoon 8 with)
  ปวส.  1. นางสาวพัทธหทัย งามดี
   2. นางสาวสุพรรณษา บุญษร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  201 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดสาคู
  ปวส.  1. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
   2. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  202 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา
  ปวส.  1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
   2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  203 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบฐานข้อมูลการเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
  ปวส.  1. นางสาวรัชนก ช่วยเนื่อง
   2. นางสาวผกาวดี อมรวิริยะชัย
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  204 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน
  ปวส.  1. นางสาวชยาภา มาศศรี
   2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  205 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน
  ปวส.  1. นางสาวบุญญิสา ปิ่นแก้ว
   2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  206 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิทยาศาสตร์
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  207 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการออกแบบและจัดทำหนังสือ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  208 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาวดาริกา ญาโน 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  209 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณระบบฐานของตัวเลข ด้วยการทำแบบฝึกหัดและการท่องจำสูตรการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  210 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:เปรียบเทียบความสามารถการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดเส้นหุ่นนิ่งของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งจากสื่อของจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  211 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มสาระต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงพินอิ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาววารุณี แซ่หลี 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  212 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้กราฟิกโหมด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  213 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาไทย
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction:CAI)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  214 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  215 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้ป้ายนิเทศและการเสริมแรงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  ไม่มีระดับ  นายชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  216 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นายอุดร พิเคราะห์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  217 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ไม่มีระดับ  นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  218 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล,ว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  219 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายนราเทพ อวะภาค 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  220 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องเงินลงทุนระยะยาว
  ไม่มีระดับ  นางนงเยาว์ รัตนะ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  221 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรชร ศิริสมบัติ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  222 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  223 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
  ไม่มีระดับ  นางอรสา พรหมจรรย์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  224 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อภาพและเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวนูราณีย์ สะมาแอ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  225 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นายกิตติภพ นาคมณี 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  226 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  227 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาบัญชี
  เรื่อง:เจตคติที่มีต่อวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของนักเรียนชั้น ปวช.3
  ไม่มีระดับ  นางสาวปภัสวรรณ ปุรินทราภิบาล 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  228 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" วิชา การขายตรง ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิตรา แก้วพิพัฒน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ