• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรกร แซ่หลี 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐวุฒิ แสงเอี่ยม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายกิตติธัช ทองทะวัย 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรพล อัมพันธ์ทอง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพรศิริมา ยอดแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวนฤมล พัฒหาญ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติกาล ชูลีกร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  16 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุทิศา ขอสุข 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  19 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  20 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  21 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุมิตรา ศรีรักษ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  22 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ่วง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  23 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  24 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรฟาลิซ่า เจ๊ะมะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  25 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  26 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  27 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวรากร แนบขุนทด 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  28 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  29 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  30 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  31 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  32 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอนุสิทธิ์ นาวีว่อง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  33 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายนิอาตา ดาโอ๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  34 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  35 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  36 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัลย์ นะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  37 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  38 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวชนาพร นิยมชื่น 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  39 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนูรีซาน เหมหา 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  40 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  41 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  42 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  43 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวโสพิศ จำปาดะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  44 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวสิริตา วัชรกาฬ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  45 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  46 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  47 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  48 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวธนัชพร บุญฤทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  49 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  50 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสลมา บุญยาวีร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  51 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนวิยา ยวงใย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  52 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  53 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  54 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  55 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  56 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิภารัตน์ ช่วยสงเคราะห์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  57 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกันตนา จันด้วง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  58 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววนิดา สุบาโกย 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  59 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  60 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย นวลละออง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  61 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  น.ส.อาภาวรรณ แคล้วอ้อม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  62 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสุวนันท์ มูนี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  63 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  64 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวมินต์ฑิรา สุขจันทร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  65 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  66 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพวงทอง ชูเผือก 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  67 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวซูไฮลา อารง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  68 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  69 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวจุฑามาศ พลพระ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  70 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  71 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นายชัยยันต์ โชติการณ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  72 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวนลิน วงศ์สว่าง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  73 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  74 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย ยีด้ำ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  75 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาววรรทิพย์ แก้วมี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  76 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  77 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  78 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสาริน ขุนอิน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  79 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัทธ์ชนัน จันทลักขณา 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  80 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวฟาติน อนุกูล 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  81 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  82 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชลชนก พงษ์พิกุล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  83 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  84 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  85 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  86 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  87 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  88 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนา ทองคง
   2. นายธนาวุฒิ เข็มขาว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  89 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวภัทรพร ทองมี
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  90 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวโสรยา กาญจนมิตร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  91 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายรอซูล หมาดกะจิ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  92 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกชวรรณ สุวรรณคีรี 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  93 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวยารอด๊ะ หวังแล๊ะ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  94 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุธาริณี วงสอน 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  95 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวปวาณี ศรีนุ่นวิเชียร 71.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  96 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนาภา เอียดนุ่น 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  97 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  98 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  99 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  100 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธัญญาพร หมาดดี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  101 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  102 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพนิดา สุขแจ่ม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  103 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  104 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายสวิตต์ มหากาฬ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  105 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา บาราเหง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  106 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  107 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนิษฐา แซ่หลี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  108 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  109 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเบญจมาศ ษัฏเสน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  110 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพัชรี คงแข็ง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  111 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  112 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายสธน กลิ่นประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  113 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชีวนัน ทองออนสี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  114 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  115 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพรชนก วิวัชนะ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  116 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ อิสสโร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  117 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปัทมา ทองสุกดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  118 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
   2. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  119 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม
   2. นางสาวศิริพร ชุมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  120 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีนาคนิค 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  121 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตยา หมั่นไชย 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  122 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แซ่ลิ่ม 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  123 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมัณฑนา พุทธศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  124 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนัญญพร สีสุพัก 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  125 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเจนจิราภรณ์ จินดาวร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  126 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธัญวรัตน์ สะมะบุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  127 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายธนกฤต บิลเหล็ม 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  128 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจพรรณ ชุมพินิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  129 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจุฑาพร หุลกิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  130 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมยุริญ บุญยกย่อง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  131 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจุฑามาศ ไชยปัญหา 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  132 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  133 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  134 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  135 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ทอง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  136 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายประวิทย์ ไชยบุญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  137 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสโรชา ไชยหาญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  138 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  139 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสายรุ้ง บุญมาก 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  140 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวหลิน ชุมศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  141 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจันทิรา เต๊ะย่อ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  142 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปาตีเมาะ แบรอ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  143 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  144 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปฐมิกา อุปการดี 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  145 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวอรษา แก้วนิล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  146 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  147 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดลวัฒน์ โฮ 48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  148 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวสุรภา ปานศรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  149 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  150 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  151 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววนัสยา ระวิวรรณ 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  152 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวอุทัยวรรณ ต้องกิ้ม 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  153 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวกัณณิการ์ หิรัญกรณ์ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  154 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  155 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวสุมนา พรหมเรือง 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  156 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  157 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวอลิษา จันทร์เจริญ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  158 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  159 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวสุวัยบะห์ มะยาโกะ
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  160 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพรพิมล จันทร์โชติ
   2. นางสาวพันธ์อักษร อักษรพันธ์
   3. นางสาวกมลรัตน์ ทับทิม
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  161 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภัณฑิรา ชุ่มอ่ำ
   2. นางสาวผุสิตา ปรางค์ทอง
   3. นางสาวภาวิตา พิทักษ์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  162 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจตุ้ย
   2. นายธนาวุฒิ ชูสงค์
   3. นางสาวงามเนตร เมฆหมอก
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  163 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นายนพรัตน์ ชุมศักดิ์
   2. นางสาวจุฑาทิพย์ มะกะ
   3. นางสาวอรอุมา พันธุฤกษ์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  164 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวอักษราภัค คงเรือง
   2. นายมุสลีมีน หามะ
   3. นางสาวสุนิสา อรัญดร
   4. นางสาวสุธิดา เกิดแสงสุริยงค์
   5. นางสาวจุฑารัตน์ พรมเทพ
  78.13  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  165 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวรัตติกานต์ วรพรรดิศาล
   2. นางสาวศตพร เต็มศรี
   3. นางสาวชุติภา หนูชู
   4. นายซูไอยุบ ยูโซ๊ะ
   5. นางสาวภัสราพร คงนิเวช
  74.4  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  166 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  167 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  168 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายภูศักดิ์ คุณาคม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  169 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  170 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  171 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  172 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนธรณ์ เฟื่องนคร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  173 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  174 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายเกรียงไกร แซ่หุ่น 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  175 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธีระยุทธ เขียวย้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  176 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวศิรภัสสร เทพวงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  177 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกุลนรี ถิราวุฒิ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  178 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายอภิวิชญ์ บุญฤทธิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  179 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวประภัสสร แซ่อุ๋ย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  180 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวอสมาภรณ์ ขวัญเต่า 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  181 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ ผลงาม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  182 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวมนทกานต์ แซ่ด่าน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  183 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายฤทธิชัย คงเต็ม 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  184 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ เกิดสกุล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  185 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  186 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายธนภัทร พรหมสุทธิ์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  187 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวสดีนา นิยมเดชา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  188 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชานน ละอองแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  189 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  190 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวธันย์ชนก เชิดบารมี 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  191 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวปิ่นมณี แพ่งเพ็ชร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  192 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  193 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายญาณพัฒน์ วัชรสมพร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  194 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูธเนศ น้อยผา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  195 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  196 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายรัชนนท์ ศรีรักษ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  197 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเอื้องไพร ไชยการยุทธ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  198 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเก่งกาจ สหะวิริยะ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  199 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวปริณดา ตาภิรมย์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  200 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวกิตติญาภรณ์ แก้วแสง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  201 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเจษฎาพงศ์ ไกรเลิศกิตติยศ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  202 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสิทธิโชค อินทรสิทธิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  203 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  204 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  205 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรพงศ์ พุดซา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  206 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  207 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  208 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเรณุวัต จุ่มธิ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  209 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวิช อินทมะโน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  210 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภัควัฒน์ เต็กสุวรรณ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  211 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวมัณฑนา คงแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  212 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายสุรบดี สุระสังวาลย์ 71.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  213 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวมารีต้า เหล็มเจริญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  214 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์ปรุง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  215 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวมุซีรา พวงพันธ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  216 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวธิติสุดา ยิ่งนคร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  217 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนพล ภูมา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  218 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวเฟื่องฟ้า ปานเมือง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  219 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพีรยุทธ จันทร์ยัง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  220 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ เต่งลิ้ม 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  221 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวทิพรัตน์ คงศรีชาย 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  222 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายชำนาญวิทย์ หนูเพ็ง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  223 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวขวัญฤดี บัวขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  224 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  225 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวจิระนันท์ เมืองอินทร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  226 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  227 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  228 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายราชวัฒน์ พรหมเกิด 73.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  229 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ หนูพันธ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  230 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 75.8  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  231 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  232 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนกร ภักดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  233 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ วิมล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  234 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายฐิติศักดิ์ จุ้ยนะ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  235 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตนันท์ นวลบุญ 74.2  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  236 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายสูไฮมีน สะมะแอ 77.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  237 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  238 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ
   2. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  239 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  240 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายพงศกร นวมนิ่ม
   2. นายณัฐพงศ์ นิลพงค์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  241 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายนิรวิทย์ จุลสุวรรณ์
   2. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  242 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  243 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แยมเสาวรส
  ปวช.  1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
   2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
   3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  244 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ลงรักปิดทองกระจก
  ปวช.  1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
   2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
   3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  245 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน
  ปวช.  1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
   2. นายอภิเชษฐ์ เกิดทรัพย์
   3. นายอมัน เนตรหาญ
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  246 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กุญแจไขเพลา
  ปวช.  1. นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะยอ
   2. นางสาวอรนิช บุญยอด
   3. นางสาวศิริมา แซ่ว่อง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  247 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการศึกษาวิธีการผลิตและการจัดทำบัญชีโดยวิธีการจัดตั้งธุรกิจจำลอง (กรณีศึกษาร้านแฟนซูชิ)
  ปวช.  1. นางสาวกัณฐิกา โนรี
   2. นางสาวพิมพิศา เหตุทอง
   3. นางสาวกาญจน์ ประมวลทรัพย์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  248 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:The Roaster
  ปวช.  1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
   2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
   3. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  249 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้
  ปวช.  1. นายศักรินทร์ จิตประพันธ์
   2. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   3. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  250 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื
  ปวช.  1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
   2. นายจตุพล อนุพันธ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  251 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว
  ปวช.  1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
   2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
   3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  252 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ณ เขื่อนกะทูน
  ปวช.  1. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
   2. นายเศกสรรค์ สมวงศ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  253 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ปวช.  1. นางสาวธนพร พจจำเนียร
   2. นางสาวภัทราวดี สิทธิรักษ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  254 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย
  ปวช.  1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
   2. นางสาวสมาย ศรีใหม
   3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  255 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro
  ปวช.  1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
   2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
   3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  256 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
  ปวช.  1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
   2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
   3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  257 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมโดนัทจิ๋วธัญพืชหลากหลาย
  ปวช.  1. นางสาวบุญยนุช น้าเจริญพร
   2. นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา
   3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิศักดิ์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  258 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบันทึกการมาเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นายวศิน กาซอ
   2. นายธรรมนูญ เดชอภิรัตน์กุล
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  259 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book เทคนิคการทำหนังสือเสมือนจริง
  ปวช.  1. นางสาวสายชล สุดทองคง
   2. นางสาววิลาวัณย์ นวลแก้ว
   3. นางสาวจนัตตา ชูแสง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  260 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน: Vocabularies of Hotel (wood hotel)
  ปวช.  1. นางสาวชมทุ่ง โมธรรม
   2. นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู
   3. น่างสาวอรวรรณ สิงหเสนี
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  261 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายของชำ "นางศรีสุดา ทิศเกลี้ยง"
  ปวช.  1. นางสาวภควตี พิทักษ์
   2. นายอนุพันธ์ ปรีชา
   3. นางสาวศิรภัสสร พานทอง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  262 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
   2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
   3. นายธีรภัทร์ เพาะพูน
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  263 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ข้าวมันไก่ชาเขียว
  ปวช.  1. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
   2. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
   3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  264 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ
  ปวช.  1. นางสาวปภาวรินทร์ ไกรนรา
   2. นางสาววิรดา แป้นชาตรี
   3. นางสาวรัชนีกร คงทวี
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  265 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สบู่แก้วมังกร
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งดำนุ่น
   2. นางสาวมะลิวัลย์ สมสิงห์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  266 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนทอดกรอบ
  ปวช.  1. นายเจษฎา แสงอาวุธ
   2. นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์
   3. นางสาวสรัลชนา วิวัฒน์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  267 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
  ปวช.  1. นายนพดล มณีโชติ
   2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
   3. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  268 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โปรเจคเตอร์มินิ
  ปวช.  1. นายวีรพงศ์ บุญที
   2. นายปัญญกรณ์ สุขธนาบุณยดิษฐ์
   3. นางสาวศศิธร บิลหมาด
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  269 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ไม้เท้าหรรษา
  ปวช.  1. นางสาววิมลรัตน์ รักษ์จันทร์
   2. นางสาวชนิสรา ศรีสงคราม
   3. นางสาวสมฤดี เพียรดี
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  270 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน
  ปวช.  1. นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน
   2. นายชัยวัฒน์ นุ่นคง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  271 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับรายได้เสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ปวช.  1. นางสาวจารุมน นาเลื่อน
   2. นางสาววรณัน แก้วเรือง
   3. นางสาวสุภาวดี ทองน้อย
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  272 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์
  ปวช.  1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
   2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
   3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  273 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์
  ปวช.  1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
   2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  274 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ปวช.  1. นางสาวกนิษฐา สีใส
   2. นางสาวจุรีวรรณ ยอดชุมสุวรรณ
   3. นางสาววรรณภา ขุนพัฒน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  275 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเล่ห์
  ปวส.  1. นายทรงพล ไชยธรรม
   2. นายจิณณวัตร โสดา
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  276 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขับขี่มีวินัย ชีวิตปลอดภัย
  ปวส.  1. นางสาวสุไรนี สะมอรี
   2. นางสาวฮานีซ๊ะ ยีเฮง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  277 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคั่นหนังสือ
  ปวส.  1. นางสาวศุภธิดา จุลสิทธิ์
   2. นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  278 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการแยมส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
   2. นายอภิเดช คงดำ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  279 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดเลี้ยง โรงแรมสยาม ออเรนทอล หาดใหญ
  ปวส.  1. นาย กรินทร์ ชูแก้ว
   2. นางสาวดลฤดี ชำนาญธุระกิจ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  280 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Recommend in night market Hatyai City
  ปวส.  1. นางสาววลัยลักษณ์ รัตนจงกล
   2. นางสาวณัฐสรี ดินอ่ะ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  281 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27
  ปวส.  1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
   2. นายไรน่าน อาดตันตรา
   3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  282 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง
  ปวส.  1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
   2. นางสาวปวีณา โมฬี
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  283 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ
  ปวส.  1. นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
   2. นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  284 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เคสประดิษฐ์
  ปวส.  1. นายธนพนธุ์ คำจันทร์
   2. นายธนธรณ์ คำจันทร์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  285 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
   2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  286 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาช่างยนต์
  ชิ้นงาน:รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  287 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงงานชุดถอดแร็คพวงมาลัย (The Removal and Installation equipment group)
  ปวส.  1. นายนิติ จัตุมิตร
   2. นายฉัตรณรงค์ กลศรี
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  288 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:Hardware Fun Games
  ปวส.  1. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
   2. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  289 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โคมไฟ
  ปวส.  1. นางสาวพิมลนาฎ รักขิตพินิจดุลย์
   2. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  290 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อสถานศึกษา
  ปวส.  1. นางสาววรัชยา เหมือนเมือง
   2. นางสาวปวีณ์สุดา เนาวบุตร
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  291 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:Massaman fresh spring roll with peanut sauce
  ปวส.  1. นายภาณุวัฒน์ แสงมณี
   2. นายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  292 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ครีมอาบน้ำงาดำ
  ปวส.  1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
   2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  293 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดรับแขกจากยางรถยนต์เหลือใช้ผ่อนคลายอารมณ์
  ปวส.  1. นางสาวณัฐมล เพ็ชรา
   2. นางสาวจีรพา ไกรมณี
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  294 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ทางบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวนริศรา หมัดทองดี
   2. นางสาวณัฐธิการต์ ไพชำนาญ
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  295 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบปลูกผักอัจฉริยะ
  ปวส.  1. นายธนชาติ สุวรรณโชติ
   2. นายสุทธิ ชัยอินชะ
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  296 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการ Money in the flower
  ปวส.  1. นางสาวนันทกา มณีรัตน์
   2. นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรสาร
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  297 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน คู่มือการจัดทำบัญชีมินิมาร์ทดำรง
  ปวส.  1. นางสาวกัญชพร ธนะสูตร
   2. นางสาวสลิลทิพย์ พรมชู
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  298 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดจากแอปเปิ้ล
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา นวลมี
   2. นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  299 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การจัดสร้างเว็บไซต์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชน E-learning English
  ปวส.  1. นางสาวอารียา แก้วราม
   2. นางสาวกัญญารัตน์ รักพรหม
   3. นายบุญเกียรติ สุขตะโก
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  300 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นร้านน้องฟ้าออนไลน์
  ปวส.  1. นายนพชัย อินทร์ทุ่ม
   2. นางสาวรัตนาวดี แสงแก้ว
   3. นางสาวรัศมี รักษ์แก้ว
   4. นางสาววาศิณี เขียวย้อย
   5. นางสาวสุจิวรรณ มาตขาว
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  301 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวเหนียวบราวนี่มะพร้าวอ่อน
  ปวส.  1. นายเจษฎา สุริยากานต์ยินดี
   2. นางสาวจุฑามาศ สุริยากานต์ยินดี
   3. นางสาวนภรัตน์ ศรเดช
   4. นางสาวนริศรา บุญศรี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  302 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ชิงช้าสวรรค์สู่ต้นทุนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวชุติกาญจน์ ปุ่มเพชร
   2. นางสาวฟารานัส วงค์ปาละ
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  303 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 เรื่อง FOOD & DRINK โดยใช้เกมส์บิงโก ชุด PREPARE & COOK FOOD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  304 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิริเชษฐ์ โมกขกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  305 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  ไม่มีระดับ  นางจิตติพร เต็งรัง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  306 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  ไม่มีระดับ  นางสาวศศิธร นวลศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  307 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา ว่องไว 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  308 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นายสุพจน์ จันทรจิตร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  309 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
  ไม่มีระดับ  นายณัฐธนนท์ เดชกมล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  310 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  311 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด
  ไม่มีระดับ  นางปราณี รัตนชูศรี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  312 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1(3201-2001) เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT
  ไม่มีระดับ  นางสาวฤดี ถาวรผล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  313 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
  ไม่มีระดับ  นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่