• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายกิตติพันธุ์ ศรีทิพย์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายฮาดิษ เหมมัน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่่ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายพิรเดช ช่วยบำรุง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธนกร ไทรสีหา 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติยา สิงหเดช 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวทริกา ทองเจริญ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพลอยชมพู พะสียา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวศศิเรียม เอี่ยมครอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  16 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสร้อยสุดา คงบางปอ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกัลยาณี ยืนยง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  19 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวมาริษา นาคพล 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  20 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายบุญญวัฒน์ เขียวแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  21 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริฐ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  22 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายอติวิชญ์ ยิ่งถาวร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  23 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  24 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายซูเฟียน สาและเร๊ะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  25 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวมัทธานิยาห์ เดชาพงษ์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  26 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  27 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกิรณา นิลมณี 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  28 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกรรณิกา รักษ์แก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  29 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  30 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวภูษณิษา คงรังษี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  31 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายชินดนัย ชาญประเสริฐ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  32 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  33 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  34 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  35 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภรางศุ์รัตน์ แซ่โอ้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  36 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  37 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายปธานิน ชูสินโท 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  38 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  39 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสุชาตา คงภัทร์รุจ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  40 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  41 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  42 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินันท์ แก้วศิริ
   2. นายอภิสิทธิ์ สกูลหรัง
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  43 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
   2. นางสาวณัฐธิดา บัวนุ้ย
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  44 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพีรพล สุวรรณ
   2. นางสาวอริสรา เจียระนัย
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  45 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  46 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวบุญสิตา บุญรัตน์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  47 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  48 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  49 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวฐานิต นิลคุปต์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  50 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  51 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายพัสกร คงแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  52 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  53 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรังสิมา จอมแปง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  54 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนัญชิดา ภัครศุภศักดา 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  55 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวโชติรส ชาญศิลป์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  56 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  57 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายกฤษณ์ ตรีพันธ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  58 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายวัชรารัตน์ พรหมทอง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  59 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายทัธนา คงภัทร์รุจ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  60 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  61 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวไดอาน่า หลำจะนะ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  62 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรีธร เพชรัตน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  63 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนารดา พรหมเจริญ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  64 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายภูรินท์ หลงสวาท 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  65 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  66 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรินทิพย์ พัสระ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  67 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา หมวดเพชร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  68 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  69 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  70 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ คงบำรุง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  71 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภนิดา จันทร์มาศ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  72 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอภิสรา สายเขียว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  73 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนีน่า ประเก็บ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  74 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุศรา จีรวงส์สุนทร 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  75 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  76 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนัทรี หมัดหลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  77 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชุติมณฑน์ กุแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  78 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  79 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวธนพร วิรัชตั้งสกุล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  80 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายสหชาติ ชูดำ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  81 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสริยะ แซ่ตัน 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  82 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวณภัสสรณ์ จันทร์เจียก 55  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  83 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  84 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสุทธิภณ วงศ์หิรัญเดชา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  85 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 54  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  86 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  87 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 50  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  88 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิวะ หนูใหม่ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  89 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายพิริยะ หนูเนียม
   2. นางสาวศิริพัฒน์ ไพจินดา
   3. นางสาวศศิวิมล ใหมจันทร์
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  90 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวพิมมาดา จาปัง
   2. นางสาววนิดา บุญลูน
   3. นางสาวภัทรวรรณ ใส่ละม้าย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  91 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  92 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  93 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  94 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอลงกรณ์ หัวแหลม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  95 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธรรมพร อริยวัฒนานนท์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  96 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภาณุวัฒน์ บุญปลอด 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  97 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  98 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  99 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฐธิดา อินทร์ทุ่ม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  100 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวประกายทิพย์ ทองมีเพชร 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  101 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายบุริศร์ โทบุรี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  102 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  103 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายรัฐธรรมนูญ บำรุงชู 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  104 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  105 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  106 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  107 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสุวนันท์ สละ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  108 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  109 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟารุสก์ แกล้วกล้าหาญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  110 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวอรยา ประสาทแก้ว 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  111 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  112 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัสกร หรดี 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  113 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายปริพัฒน์ เปียสี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  114 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรุ่งนิรันดร์ หัสดี 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  115 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรัตนพล เสนทอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  116 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววิศณี ลือหล้า 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  117 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  118 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  119 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิวัฒน์ ใจรังษี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  120 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  121 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจักรทิพย์ ศรีสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  122 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  123 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุพงศ์ จันอ่อน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  124 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนนนท์ แก้วอุบัตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  125 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัชปกรณ์ จันทร์เลื่อน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  126 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิริชัย นาคพี่น้อง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  127 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  128 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกรณ์ รัตนะ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  129 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูเบศวร์ ทองล้วน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  130 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเอกชัย สมรักษ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  131 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายรุสดี แวนาแว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  132 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  133 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  134 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  135 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจิราวรรณ หนูสงค์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  136 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์แพง 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  137 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวพัชรี อินทะมู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  138 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  139 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายพลเทพ มณี 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  140 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุวิชญ์ ศรีโชติ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  141 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอัษฏาวุฒ ระวังวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  142 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุพงค์ ทิพย์บรรพต 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  143 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายธนาวุฒิ หลงกลาง 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  144 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพิทธพงศ์ โพธิ์ไทร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  145 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายสานุวัฒน์ พรหมศักดิ์ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  146 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพยุงศักดิ์ เม่นสิน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  147 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวิศรุต นิลรัตน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  148 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  149 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายศิริชัย ศรีสังกาศ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  150 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพนิกร สิทธี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  151 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายวิศรุต หอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  152 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลย์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  153 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนธรณ์ หวั่นเส้ง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  154 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  155 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายจอมพล ฤทธิ์เดช 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  156 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพชรพล เพียรดี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  157 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  158 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  159 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายศิวกร ศรีสมุทร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  160 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายทศพร ผาวัลย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  161 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายณัฐวัตร จอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  162 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวารินทร์ ขุนชุม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  163 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอัษรี ดาโอะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  164 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุวัฒน์ จันทร์ต้น 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  165 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุสรณ์ แก้วทวี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  166 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นางสาวรวิภา สังข์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  167 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายนูรอัยด้า หมัดระเด่น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  168 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธนชัย นาคเพ็ง
   2. นายธนพงษ์ นาคขวัญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  169 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  170 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสหชาติ ทรงศรี
   2. นายณัฐวุฒิ เทพี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  171 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   2. นายธงชัย เพ็ชรนาค
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  172 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างกลโรงงาน
  ชิ้นงาน:โครงการรถสองล้อบรรทุกอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเกิด
   2. นายปิยะราช สุวรรณมณี
   3. นายเกียรติศักดิ์ รามถิ่น
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  173 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องดัดเหล็กกลม
  ปวช.  1. นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์
   2. นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  174 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมระดับน้ำผ่านคลื่นวิทยุความถี่2.4GHz
  ปวช.  1. นายนัทรพงษ์ มาตพงษ์
   2. นายเตชิต วีระสุข
   3. นายธีระพงศ์ ไชยน้อย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  175 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ยานยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องไฮโดรลิกแบบเอนกประสงค์
  ปวช.  1. นายณัฐพล แก่นนิล
   2. นายกฤษฎา จันทร์นิ่ม
   3. นายออมสิน บุญเหลือ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  176 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดเฟอร์นิเจอร์จากถังนํ้ามัน200ลิตร
  ปวช.  1. นางสาวกรกมล มาตวังแสง
   2. นางสาวศิริพร เอี่ยมสำอางค์
   3. นางสาวอาทิตยา เทพบุญศรี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  177 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมจีนธัญพืช
  ปวช.  1. นางสาวปุณณิศา นนท์ทอง
   2. นางสาวจันทิรา นวลสม
   3. นางสาวณิชารีย์ เทพลักษณ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  178 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ
  ปวช.  1. นายพงศธร สุพัฒน์
   2. นายวรวิทย์ แก้วยก
   3. นายอัฏฐวัฒน์ จงชัยยุทธ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  179 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:แผ่นยางนวดเท้ากดจุด
  ปวช.  1. นางสาวศศิประภา บุญศิริ
   2. นางสาวจุฑามาศ บินดุเหล็ม
   3. นางสาวอคิราภ์ มัดมัน
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  180 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กระเป๋าแฟชั่นจากแก้วน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวฤทัยทิพย์ เกตุเกลี้ยง
   2. นางสาวสมฤทัย อินทเรือง
   3. นางสาวกมลวรรณ สืบแสง
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  181 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ชิ้นงาน:โครงการไฟร์โฟ่สินค้า
  ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเลี้ยง
   2. นางสาวอัจริยา จิตจำนอง
  97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  182 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง
  ปวส.  1. นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ
   2. นางสาวเมติการ์ เส็นเจริญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  183 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้าน BB Cafe
  ปวส.  1. นายขัชภิมุข บวรธนสาร
   2. นายวีรวุธ ขุนราม
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  184 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน ดวงใจแห่งแผ่นดิน (heart of the land)
  ปวส.  1. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา
   2. นางสาวสุนี มะสีละ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  185 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปินด้วยโปรแกรม Dreamwever CS6
  ปวส.  1. นางสาวดรุณี กาญจวงค์
   2. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  186 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:แกงขมิ้นเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวฟิร์ดาว ดานอสะโต
   2. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  187 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถังขยะอัตโนมัติ
  ปวส.  1. นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม
   2. นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  188 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงการเครื่องอัดกระป๋องเพื่อลดโลกร้อน
  ปวส.  1. นายรัชภูมิ คงเมือง
   2. นายศุภชัย จันทร์มณี
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  189 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:การบริการความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 หมวด ด้วยสื่อป๊อบอัฟสไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวส.  1. นางสาวอมรรัตน์ เพชรทอง
   2. นางสาวสุวรรณา แก้วรัตนะ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  190 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Line
  ปวส.  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายวิรชาติ นิยมชัย
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  191 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ระดับชั้นปีที่ 1
  ปวส.  1. นายจีรศักดิ์ มินุด
   2. นายพัฒนันท์ หะแว
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  192 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำสมุดบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ของร้านค้าในหมู่บ้านท่าช้าง จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรัตติกาล หนิเจริญ
   2. นางสาวอาซีซะห์ เมาะโมะ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  193 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  194 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  195 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในสมัยต่าง ๆ ของไทย วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางยุพาภรณ์ พลูหนัง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  196 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องพื้นที่ใต้โค้งโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  197 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ เรื่อง อัตราส่วน
  ไม่มีระดับ  นางศรัญญา กลการ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  198 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล ก่อนและหลังเรียน เรื่อง หนังสือราชการโดยใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชราภรณ์ เพ็ชรบัว 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  199 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม
  ไม่มีระดับ  นางพัชรี สืบพงศ์พันธ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  200 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  201 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางประภาศิริ สินสิริ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  202 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การใช้แอปพลิเคชัน Classdojo และ Socrative ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยรัตน์ วงกต 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  203 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายกิตติพงศ์ มโนศิลป์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  204 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวจุฑามณี ประทุมสุวรรณ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  205 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายสุวิชา ไชยนาเคนทร์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  206 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวณัฐริกา หยูตุ้ง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  207 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายวันทหาร ไกรสิทธิ์ 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  208 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายพีรวัช อ่อนรักษ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  209 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกนิษฐา สีใส 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  210 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวอนุสรา มาสุข 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  211 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายชาคริส สวัสดิ์อารีย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์