• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายจิรวัฒน์ นวลแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนาสิน ดวงแก้ว 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสรวิศ พุทธเสน 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายเกรียงไกร หนูยิ่ง 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวริศปกรณ์ ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวฐานิกา ศิริบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสกุลทิพย์ แก้วพลอย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  16 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ ชุ่มชื่น 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  19 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายณัฐกานต์ ดือราแม 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  20 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  21 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  22 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายนัทธพงศ์ หนูวุ่น 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  23 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  24 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายภวนันท์ สันติมิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  25 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวีรพล จงจิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  26 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายกัปตัน จันทร์ดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  27 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  28 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวธัญสิริ พัดตั๋น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  29 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวภาวิณี สมทรง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  30 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกรทิพย์ แซ่งุ่ย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  31 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  32 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกาวิล เหนือคลอง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  33 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  34 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายวัชรินทร์ รักยืน 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  35 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  36 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวจินตนาพร กำเหนิด 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  37 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  38 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวพรรณทิพา คงช่วย 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  39 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  40 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุวนันท์ คงเสือ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  41 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวนัยน์ภัคร เรทมิฬ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  42 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรังสิมา แซ่เล่า 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  43 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริตา นิคม 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  44 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  45 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  46 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจรรยา ปรีชา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  47 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  48 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  49 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายมาศ เกิดวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  50 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัชนี อุปศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  51 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  52 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  53 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  54 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  55 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนัจชรีย์ ดำดี 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  56 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  57 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  58 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวมารีนา มะแซ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  59 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายเจริญศักดิ์ ระหงพนาดร 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  60 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวลินดา แซ่หลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  61 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  62 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  63 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวโสพิศ พุ่มบาง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  64 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  65 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  66 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวมณฑิพา สะเกษ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  67 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวเกวลิน สุขสมนึก 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  68 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  69 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายสุริยา อินทร์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  70 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสุภาณี ชูศรี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  71 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายปรารถนา ปล้องใหม่ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  72 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวนิซูอัสลินดา นิเดร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  73 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายชาคริต ศรียาหล้า
   2. นางสาวอลิษา คงเจริญ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  74 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  75 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอัฉริยา เมืองงาม
   2. นายสรวิศ เที่ยงธรรม
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  76 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวนลัทพร ขุนทอง
   2. นายมนตรี ทองมา
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  77 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายปรมินทร์ แก้วคง
   2. นางสาวศศินิภา หมอติ้น
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  78 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิรพัฒน์ ส่งเสียง
   2. นางสาวภัทราวดี ทองสีนวล
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  79 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  80 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายชานนท์ ทองเทียบ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  81 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  82 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  83 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายกันตนพ ชูสุวรรณ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  84 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  85 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวภานุชนาถ เดชดี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  86 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวนูรีซัน เซ็ง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  87 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  88 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 94.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  89 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว 88.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  90 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวซารีนา หมุดบินแล๊ะ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  91 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวอคิราภ์ บุญวงศ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  92 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวตัสนีม สมาน 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  93 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวศิริรัตน์ ชูดำ 82.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  94 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายอลงกต เวชพักตร์ 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  95 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  96 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวผการัตน์ จอกทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  97 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุรีพร สิงห์ศร 89.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  98 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  99 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนุชบา คำปิตะ 86.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  100 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย 81.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  101 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  102 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรมณ แซ่อึ้ง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  103 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสรินญา มูสิกรังศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  104 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  105 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวคีตภัทร ขาวปลอด 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  106 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  107 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  108 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกมลชนก คงยอด 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  109 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  110 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  111 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอารียา กามานะไทย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  112 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวมนิสา อารีสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  113 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปรัชญา ศรีชมภู 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  114 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชัญญา ลิ่มวรากร 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  115 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวลลิดา รัตนะ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  116 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  117 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอาทิมา มณีโชติ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  118 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวซารีน่า บัวศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  119 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาววณฐิกา ท้าวฉาย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  120 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวณัฐธิดา รักกลิ่น 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  121 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสิริญา สุดภักดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  122 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  123 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นายจิตติณห์ ทองแป้น
   2. นายยศกร เกลี้ยงมณี
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  124 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  125 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศรัญญา จันทร์ทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  126 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุชนาฎ พ่วงลา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  127 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  128 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปวีณา เชยสาคร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  129 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรจิตลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  130 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  131 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจีเหม้ย ลี 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  132 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนฤวรรณ แซ่ซิ้ม 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  133 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธิติสุดา มาตย์ชู 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  134 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรประภา หนูแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  135 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  136 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  137 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  138 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวบุณยวีร์ เพ็งบุญ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  139 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  140 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปัทมาวดี ทองทรัพย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  141 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยะธิดา ชูเสือหึง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  142 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจตุพร ธานีรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  143 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิชา โทธรัตน์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  144 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายวสันต์ วรภักดี 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  145 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุชาดา ชั่งวาต 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  146 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  147 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชาริณี ธีรานนท์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  148 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอิงอร อินทรทัศน์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  149 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณัฐธิดา พงศ์จันทร์เสถียร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  150 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธนาภรณ์ เปาะทองคำ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  151 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ อาจหาญ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  152 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายผดุงศักดิ์ พรหมช่วย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  153 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอารีญา สนแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  154 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภาวดี ทองน้อย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  155 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว มธุรดา นิ่มปล้อง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  156 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจินตนา ขำเล็ก 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  157 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชมพูนืกข์ อารีย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  158 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภานุพงศ์ สงศรีเกตุ 53  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  159 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  160 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  161 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพรพล จินดาพล 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  162 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวัฒน์ รอดจันทร์ 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  163 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวลีนา หมันหลี
   2. นางสาวอรุณวตี ทองระย้า
   3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุวรรณโมสิ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  164 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์
   2. นายจีรวัฒน์ รัตนคช
   3. นางสาวกชมน ชูชื่น
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  165 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   2. นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   3. นายชมาพันธ์ หนูไหม
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  166 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวรจนา สมสุข
   2. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   3. นางสาวบุษรา แซ่ว่อง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  167 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวกูการีหม๊ะ รงโซะ
   2. นางสาวกนกกร ชุ่มชื่น
   3. นางสาวอิสรีญา กาเราะ
   4. นางสาวยามีละห์ มะนาอิง
   5. นางสาวภัณฑิรา ทองนุ้ย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  168 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววันดี แซ่จอง
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   3. นายธาดา เทียนเรือง
   4. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   5. นายอัครพนธ์ เส็นหมาน
  92.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  169 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายจักรกฤษณ์ สถาพร
   2. นางสาวอรวรรณ เฉี้ยนเงิน
   3. นางสาวจุฑามาศ ผลิผล
   4. นางสาวณิชากร เกาะสมัน
   5. นางสาวอารีย์ญา ศฤงคาร
  87.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  170 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวภัทรวรรณ เจริญภักดี
   2. นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
   3. นางสาวจันทร์จิรา สมัครพงศ์
   4. นางสาวอทิตญา บุญพิชัย
   5. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  83.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  171 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวบุษรินทร์ จิตรักษา
   2. นางสาวปิยธิดา แก้วเพ็ง
   3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญยกย่อง
   4. นางสาวมีนา ฤกขะวุฒิกุล
   5. นางสาวฐิติมา ขุนชิต
  80.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  172 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเปมิกา หุลกิจ
   2. นางสาวกาญจนา จำปา
   3. นางสาวชุติมา แก้วมณี
   4. นางสาวอามีนา หัดหมัด
   5. นางสาวณัฐริกา ชูปลอด
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  173 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอิมรอน มะลี
   2. นายศิวัชชา งามบุหงา
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  174 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายธนายง ปานเมือง
   2. นายวรกิจ แดงบรรจง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  175 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายทินกร ดอกไม้หอม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  176 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  177 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  178 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนิศร บุญจันทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  179 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายชยุตพงศ์ พันธวาที 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  180 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายครุพงศ์ แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  181 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรรษ โชติปาล 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  182 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายวีรพงศ์ สุขบางนบ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  183 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชนสรณ์ เมฆแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  184 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  185 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  186 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  187 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  188 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  189 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชุมภณ จิเวทพงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  190 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  191 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  192 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  193 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนนทวัฒน์ ปภุสสโร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  194 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายธีระพงษ์ สุทธิประภา 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  195 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  196 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายวิษณุ ศิริชัย 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  197 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนันทนัช วงค์แพทย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  198 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสมาอีล เจะเอาะ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  199 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  200 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศรายุทธ สมสุข 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  201 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายโสภณ เย็นสวัสดิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  202 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวันชนะ จันสุด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  203 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  204 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  205 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล พรหมจินดา 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  206 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสราวุธ พลายด้วง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  207 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปัญญาวุฒิ ราชพิบูลย์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  208 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายยุทธพงษ์ ขันทกาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  209 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพนธ์ กันภัย 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  210 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายจักรพงค์ ดวงจิต 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  211 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเศรษฐพงศ์ ใจดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  212 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  213 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายชวัล ราชยอด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  214 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ รักษาพล 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  215 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพิริยะพล งาแก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  216 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายวิวัฒน์ สุขพันธ์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  217 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  218 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปณิดา โจมฤทธิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  219 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวอัจฉรา แก้วพิบูลย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  220 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  221 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายปรเมศวร์ สุทธิเจริญ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  222 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายศิวะ เยี่ยมเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  223 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายณัฐกิตติ์ กฐินทิพย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  224 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายทนงศักดิ์ นาคเพ็ง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  225 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสราวุฒิ พละเนียม 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  226 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  227 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุวัฒน์ ยิ่งนคร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  228 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวขนิษฐา สายเพชร 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  229 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายนาวี ชัยถาวร 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  230 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปัทมา รัตนญาติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  231 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวอาทิตติยา บัวนาค 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  232 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง 98.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  233 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายไวย์วิทย์ เกิดบัวทอง 94.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  234 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 93.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  235 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์ 92.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  236 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายทนงศักดิ์ ลักษณะ 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  237 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  238 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเพชรชรัตน์ สุวรรณสังข์ 88.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  239 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอภิสิทธิ์ ทองสุขดี 86.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  240 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวงศธร เกื้อมา 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  241 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเอกสิทธิ์ จันทร์แสวง(ตัวสำรอง) 82.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  242 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายปรเมษฐ์ ภูมา 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  243 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤตภาส สมบัติบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  244 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีรวัฒน์ คงโตรม 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  245 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายจารุวัฒน์ บุญสุดทอง 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  246 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปกรณ์เทพ ไพลดำ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  247 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  248 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายพงศกร ชอบงาม 92.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  249 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายภูมิวิช จงเจริญวงศ์ 86.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  250 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอภิชัย ศิริตระกูล 85.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  251 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ 85.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  252 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ 84.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  253 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอนุชิต เลาะลาเมาะ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  254 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎา บัวบรรจง 80.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  255 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ 80.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  256 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  257 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  258 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุชิต คำวงศ์ 81.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  259 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายชาฟี หละสัน 80.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  260 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายนพคุณ มูสิกรังศรี
   2. นางสาวโบ สุนทรวิจิต
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  261 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  262 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ รักชาติ
   2. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  263 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  264 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายณัชพล เผ่าพงษ์
   2. นายปวุฒิ ดำแม็ง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  265 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  266 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีระวัฒน์ จันทโน
   2. นายศรีประพันธ์ ณ นคร
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  267 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห
   2. นายอนีส มูเนาวาเราะห์
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  268 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายชัยวัฒน์ จินดาวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  269 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายเอกรินทร์ นิลงาม 85.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  270 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายอนุพงศ์ อักษร 81.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  271 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ
  ปวช.  1. นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   2. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   3. นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  272 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวปิยะรัตน์ ทองสมจา
   2. นางสาววงศยา เกียรติก้องแก้ว
   3. นางสาวพันทิพย์ ภูชงค์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  273 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมเปี๊ยะจำปาดะ
  ปวช.  1. นางสาววิไลวัลย์ อุดมรักษา
   2. นางสาวพรทิพา ดิสกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  274 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ตู้นกฮูก
  ปวช.  1. นางสาวมณีรัตน์ เผ่าเพ็ง
   2. นางสาวบุปผา พวงพี่
   3. นายนวพล ยังมีมาก
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  275 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ
  ปวช.  1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  276 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตสื่อ Animation ฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะไทยให้โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
  ปวช.  1. นายกัมปนาท คำนวนศิลป์
   2. นายศราชัย สุดช่วย
   3. นายศุภกิตติ์ จิตรกล้า
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  277 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้
  ปวช.  1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
   2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
   3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  278 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ปวช.  1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
   2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
   3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  279 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นายปริญญา สุวรรณโณ
   2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
   3. นางสาวนฤภร กอบพึ่งตน
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  280 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ถุงผ้าใส่ยา พกพาสะดวก
  ปวช.  1. นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ
   2. นางสาวสุขิตา บุรีศรี
   3. นางสาววิราวรรณ สนิทมัตโร
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  281 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แผ่นป้ายบัญชีปริศนา
  ปวช.  1. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
   2. นางสาววรรณิสา ทองคง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  282 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Adventure Billionaire Game of English Words
  ปวช.  1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
   2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
   3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงค์
   4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
   5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
   6. นายศิลปิน ศรีนอง
   7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  283 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:อะเมซิ่งบูดู
  ปวส.  1. นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
   2. นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  284 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการ ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่
  ปวส.  1. นางสาวสุวิมล แก้วยศกุล
   2. นางสาวรสสุคนธ์ วิจิตรสว่างวงศ์
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  285 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องหั่นไส้กรอก
  ปวส.  1. นายวรรณชา กาเหย็ม
   2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  286 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ปวส.  1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
   2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  287 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
   2. นางสาวอรญา กิจสกูล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  288 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวเขมิกา อินญา
   2. นางสาวนลพรรณ สิทธิศักดิ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  289 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ
  ปวส.  1. นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
   2. นางสาวจิราพร กาญชนะ
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  290 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1
  ปวส.  1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
   2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
   3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  291 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่องบทเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
  ปวส.  1. นางสาวสศิพร ทองแท้
   2. นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์ทอง
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  292 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการหาดใหญ่
  ปวส.  1. นายฐาปกรณ์ วงศ์ถาวรจิตร
   2. นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  293 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car
  ปวส.  1. นายกฤษณะ จันทร์แย้ม 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  294 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายิ้มพิมพ์ลาย
  ปวส.  1. นางสาวนิสรีน แวดอเล๊าะ
   2. นางสาวคอลีเยาะ จารู
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  295 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา
  ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
   2. นางสาวนูรีซา สือนิ
   3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  296 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเซมัง กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสายทอง ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ปวส.  1. นางสาวธิดารัตน์ เตยแก้ว
   2. นางสาวกุลณัฐ หวังสปราบ
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  297 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ไม่มีระดับ  นายชุมพล ใจศิลป์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  298 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์
  ไม่มีระดับ  นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  299 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  300 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  301 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นายเดชา ชูศรีแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  302 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของธุรกิจบริการ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาววินิญากรณ์ วัตรสติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  303 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ปวส.1/2/6 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  304 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต