• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายจิรวัฒน์ นวลแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนาสิน ดวงแก้ว 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรกร แซ่หลี 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐวุฒิ แสงเอี่ยม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายเมธาสิทธิ์ ปาลา 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายดนุพล วิงกระโทก 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  16 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสรวิศ พุทธเสน 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายเกรียงไกร หนูยิ่ง 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  19 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวริศปกรณ์ ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  20 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  21 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายกิตติธัช ทองทะวัย 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  22 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอนุศิษย์ สมันตรัฐ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  23 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรพล อัมพันธ์ทอง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  24 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวิษณุพงษ์ แก้วจุลกาญจน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  25 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  26 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  27 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสิตานัน นันต์ธนะ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  28 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  29 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  30 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวฐานิกา ศิริบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  31 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  32 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสกุลทิพย์ แก้วพลอย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  33 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพรศิริมา ยอดแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  34 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวนฤมล พัฒหาญ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  35 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  36 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติกาล ชูลีกร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  37 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุทิศา ขอสุข 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  38 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  39 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  40 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  41 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  42 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปภานัน รัตนบุรี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  43 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤษมล สงแก้ว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  44 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกิ่งกานต์ ศรีวิลัย 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  45 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  46 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  47 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  48 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ ชุ่มชื่น 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  49 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุมิตรา ศรีรักษ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  50 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ่วง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  51 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  52 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรฟาลิซ่า เจ๊ะมะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  53 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  54 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพรรณิกา น้อยนารถ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  55 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  56 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  57 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายณัฐกานต์ ดือราแม 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  58 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  59 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  60 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายนัทธพงศ์ หนูวุ่น 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  61 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  62 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายภวนันท์ สันติมิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  63 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวีรพล จงจิตร 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  64 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายกัปตัน จันทร์ดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  65 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  66 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวรากร แนบขุนทด 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  67 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  68 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายปัญญา ปรีชา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  69 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวิรุต สุระกำแหง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  70 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  71 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวธัญสิริ พัดตั๋น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  72 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวภาวิณี สมทรง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  73 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกรทิพย์ แซ่งุ่ย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  74 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  75 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  76 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  77 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรา สุขวาปี 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  78 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวมัสรส วรกันต์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  79 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  80 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  81 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  82 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  83 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  84 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอนุสิทธิ์ นาวีว่อง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  85 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายนิอาตา ดาโอ๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  86 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายมินทดา เพ็ชร์เขียว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  87 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  88 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกาวิล เหนือคลอง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  89 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  90 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายวัชรินทร์ รักยืน 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  91 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวนภัสนันท์ ขวัญสุด 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  92 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวจินตนาพร กำเหนิด 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  93 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  94 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  95 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวปฏิมาพร จันทสุวรรณโณ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  96 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัลย์ นะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  97 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวอัญชริกา แซ่ลิ่ม 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  98 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวชนาพร นิยมชื่น 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  99 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพรรพษา หมิดแล้ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  100 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวพรรณทิพา คงช่วย 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  101 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  102 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุวนันท์ คงเสือ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  103 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวนัยน์ภัคร เรทมิฬ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  104 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรังสิมา แซ่เล่า 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  105 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริตา นิคม 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  106 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  107 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอมล ทองหลิ้ม 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  108 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจรรยา ปรีชา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  109 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  110 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนูรีซาน เหมหา 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  111 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  112 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  113 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  114 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวโสพิศ จำปาดะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  115 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวสิริตา วัชรกาฬ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  116 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  117 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  118 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจิดาภา โต๊ะตาหอ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  119 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวธนัชพร บุญฤทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  120 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  121 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนิษา แซ่เจีย 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  122 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวจุฑาทิพย์ พุ่มผกา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  123 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  124 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายมาศ เกิดวรรณ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  125 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  126 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสลมา บุญยาวีร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  127 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนวิยา ยวงใย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  128 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  129 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  130 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  131 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  132 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิภารัตน์ ช่วยสงเคราะห์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  133 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกันตนา จันด้วง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  134 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววนิดา สุบาโกย 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  135 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  136 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  137 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัชนี อุปศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  138 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  139 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  140 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  141 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย นวลละออง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  142 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  น.ส.อาภาวรรณ แคล้วอ้อม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  143 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสุวนันท์ มูนี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  144 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  145 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวมินต์ฑิรา สุขจันทร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  146 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  147 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพวงทอง ชูเผือก 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  148 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวซูไฮลา อารง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  149 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  150 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวจุฑามาศ พลพระ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  151 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  152 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นายชัยยันต์ โชติการณ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  153 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวนลิน วงศ์สว่าง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  154 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  155 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพรรณราย ยีด้ำ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  156 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาววรรทิพย์ แก้วมี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  157 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  158 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  159 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาววชิรญาณ์ กาญจนคช 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  160 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  161 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสาริน ขุนอิน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  162 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัทธ์ชนัน จันทลักขณา 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  163 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวฟาติน อนุกูล 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  164 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  165 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชลชนก พงษ์พิกุล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  166 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  167 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวโสรยา พิมพ์วงศ์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  168 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายเดโชชัย ขุนณรงค์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  169 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนัจชรีย์ ดำดี 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  170 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  171 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  172 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวมารีนา มะแซ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  173 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  174 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวพาลิดา มุสิกพันธ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  175 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายเจริญศักดิ์ ระหงพนาดร 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  176 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวลินดา แซ่หลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  177 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  178 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  179 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวโสพิศ พุ่มบาง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  180 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  181 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  182 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวมณฑิพา สะเกษ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  183 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวเกวลิน สุขสมนึก 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  184 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  185 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  186 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายสุริยา อินทร์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  187 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสุภาณี ชูศรี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  188 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายปรารถนา ปล้องใหม่ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  189 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวนิซูอัสลินดา นิเดร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  190 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  191 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  192 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นายภัคธร หวังจิต 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  193 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายชาคริต ศรียาหล้า
   2. นางสาวอลิษา คงเจริญ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  194 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  195 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอัฉริยา เมืองงาม
   2. นายสรวิศ เที่ยงธรรม
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  196 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวนลัทพร ขุนทอง
   2. นายมนตรี ทองมา
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  197 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายปรมินทร์ แก้วคง
   2. นางสาวศศินิภา หมอติ้น
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  198 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิรพัฒน์ ส่งเสียง
   2. นางสาวภัทราวดี ทองสีนวล
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  199 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  200 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  201 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนา ทองคง
   2. นายธนาวุฒิ เข็มขาว
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  202 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวภัทรพร ทองมี
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  203 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  204 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายชานนท์ ทองเทียบ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  205 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวมิรันตี แก้วห้าประการ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  206 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  207 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายกันตนพ ชูสุวรรณ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  208 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวโสรยา กาญจนมิตร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  209 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวสุธาสินี โส้ปะหลาง 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  210 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายวิรวัฒน์ชัย อินทร์ชนะ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  211 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวภานุชนาถ เดชดี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  212 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวนูรีซัน เซ็ง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  213 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  214 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายรอซูล หมาดกะจิ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  215 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกชวรรณ สุวรรณคีรี 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  216 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายกันทรากร เสมสา 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  217 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 94.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  218 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว 88.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  219 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวซารีนา หมุดบินแล๊ะ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  220 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวอคิราภ์ บุญวงศ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  221 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวตัสนีม สมาน 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  222 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวศิริรัตน์ ชูดำ 82.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  223 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายอลงกต เวชพักตร์ 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  224 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  225 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวผการัตน์ จอกทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  226 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุรีพร สิงห์ศร 89.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  227 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  228 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนุชบา คำปิตะ 86.3  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  229 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย 81.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  230 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวยารอด๊ะ หวังแล๊ะ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  231 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุธาริณี วงสอน 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  232 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวปวาณี ศรีนุ่นวิเชียร 71.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  233 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  234 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรมณ แซ่อึ้ง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  235 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสรินญา มูสิกรังศรี 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  236 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  237 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวคีตภัทร ขาวปลอด 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  238 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  239 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุตาภัทร มโนรัตน์สกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  240 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวกมลชนก คงยอด 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  241 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  242 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอุนนดา ไชยทองสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  243 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนาภา เอียดนุ่น 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  244 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  245 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนันทิกานต์ ผลทอง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  246 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  247 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธัญญาพร หมาดดี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  248 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  249 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพนิดา สุขแจ่ม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  250 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวหทัยภัทร แสงณรงค์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  251 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายสวิตต์ มหากาฬ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  252 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา บาราเหง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  253 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  254 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวนิษฐา แซ่หลี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  255 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  256 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  257 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  258 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายอนุวัฒน์ รอดแก้ว 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  259 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอารียา กามานะไทย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  260 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวมนิสา อารีสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  261 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปรัชญา ศรีชมภู 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  262 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชัญญา ลิ่มวรากร 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  263 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวลลิดา รัตนะ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  264 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  265 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอาทิมา มณีโชติ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  266 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวซารีน่า บัวศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  267 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาววณฐิกา ท้าวฉาย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  268 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวณัฐธิดา รักกลิ่น 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  269 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสิริญา สุดภักดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  270 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  271 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเบญจมาศ ษัฏเสน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  272 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพัชรี คงแข็ง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  273 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  274 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายสธน กลิ่นประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  275 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชีวนัน ทองออนสี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  276 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  277 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพรชนก วิวัชนะ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  278 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ อิสสโร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  279 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปัทมา ทองสุกดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  280 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  281 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นายจิตติณห์ ทองแป้น
   2. นายยศกร เกลี้ยงมณี
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  282 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
   2. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  283 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเฟื่องฟ้า สนเสริม
   2. นางสาวศิริพร ชุมทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  284 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล
   2. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  285 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  286 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวสิริวัลย์ คงสง
   2. นางสาวชมภิญญา สาธร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  287 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวสุวนันท์ อุปลา
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  288 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวโชติกา จินดาวัฒน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  289 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศรัญญา จันทร์ทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  290 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุชนาฎ พ่วงลา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  291 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกกาญจน์ สุภากาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  292 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปวีณา เชยสาคร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  293 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรจิตลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  294 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  295 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจีเหม้ย ลี 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  296 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนฤวรรณ แซ่ซิ้ม 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  297 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธิติสุดา มาตย์ชู 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  298 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรประภา หนูแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  299 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศศิมาภรณ์ ทองสุข 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  300 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิพร เลี่ยนกัตวา 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  301 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปรียานุช รองสวัสดิ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  302 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวบุณยวีร์ เพ็งบุญ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  303 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  304 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปัทมาวดี ทองทรัพย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  305 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยะธิดา ชูเสือหึง 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  306 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจตุพร ธานีรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  307 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิชา โทธรัตน์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  308 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายวสันต์ วรภักดี 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  309 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุชาดา ชั่งวาต 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  310 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณีรนุช กาญจนวงษ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  311 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชาริณี ธีรานนท์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  312 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอิงอร อินทรทัศน์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  313 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวณัฐธิดา พงศ์จันทร์เสถียร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  314 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธนาภรณ์ เปาะทองคำ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  315 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ อาจหาญ 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  316 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายผดุงศักดิ์ พรหมช่วย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  317 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอารีญา สนแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  318 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภาวดี ทองน้อย 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  319 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว มธุรดา นิ่มปล้อง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  320 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีนาคนิค 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  321 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตยา หมั่นไชย 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  322 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แซ่ลิ่ม 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  323 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมัณฑนา พุทธศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  324 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนัญญพร สีสุพัก 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  325 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเจนจิราภรณ์ จินดาวร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  326 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธัญวรัตน์ สะมะบุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  327 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายธนกฤต บิลเหล็ม 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  328 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจพรรณ ชุมพินิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  329 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจุฑาพร หุลกิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  330 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมยุริญ บุญยกย่อง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  331 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศิริพร เลขพล 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  332 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญาพัชร อภิโมทย์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  333 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนริสรา หัวแหลม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  334 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนันทิยา ฮามพรม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  335 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  336 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  337 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปิยณัฏฐ์ธิดา ผกากรอง 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  338 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวมาริษา นาคพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  339 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  340 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  341 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  342 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชยิสรา ปานมา 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  343 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกนกวรรณ สงมา 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  344 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุฐิรา ขาวผ่อง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ
  345 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจมาภรณ์ ชูช่วย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  346 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  347 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจินตนา ขำเล็ก 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  348 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชมพูนืกข์ อารีย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  349 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจุฑามาศ ไชยปัญหา 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  350 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวแพรวพรรณ กิ้มใช้ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  351 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  352 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  353 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์ทอง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  354 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายประวิทย์ ไชยบุญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  355 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสโรชา ไชยหาญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  356 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุรีวรรณ ลิ่มสุวรรณ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  357 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสายรุ้ง บุญมาก 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  358 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวหลิน ชุมศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  359 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจันทิรา เต๊ะย่อ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  360 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยะดา วัชรจิรโสภณ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  361 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวรุจิรา ฉิมรักษ์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  362 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวภูสุดา บัวจันทร์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  363 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพิชญานิน เอี้ยวสกุล 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  364 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรสวรรค์ ศิริบูรณ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  365 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณัฐพร สุดจันทร์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  366 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนุสรา มุขคงคา 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  367 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ้ย 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  368 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปัทมาวดี หนุมแทน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  369 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวฐิติมา พันธ์รอง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  370 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปาตีเมาะ แบรอ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  371 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  372 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปฐมิกา อุปการดี 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  373 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวอรษา แก้วนิล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  374 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวกุสุมา อาษาพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  375 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแลกายู 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  376 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาววรรณนิสา รัตนพันธ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  377 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรมี ดอสามะ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  378 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพรพิมล ณะไชย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  379 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภานุพงศ์ สงศรีเกตุ 53  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  380 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจินตวัฒน์ แสงจันทร์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  381 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  382 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดลวัฒน์ โฮ 48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  383 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวสุรภา ปานศรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  384 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  385 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  386 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววนัสยา ระวิวรรณ 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  387 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  388 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนพรัตน์ บุญราศรี 43  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  389 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  390 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงศ์ เครือจันทร์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  391 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  392 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพรพล จินดาพล 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  393 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวัฒน์ รอดจันทร์ 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  394 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวอุทัยวรรณ ต้องกิ้ม 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  395 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวกัณณิการ์ หิรัญกรณ์ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  396 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  397 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวสุมนา พรหมเรือง 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  398 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิริชัย เกียรติลือเลื่อง 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  399 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสิทธิโชค เดิมราช 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  400 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศรัณยู จงดู 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  401 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.พิเศษ  นายกิตติ พรอนุวงศ์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  402 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  403 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวอลิษา จันทร์เจริญ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  404 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  405 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนยศ บุญชู 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  406 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวลีนา หมันหลี
   2. นางสาวอรุณวตี ทองระย้า
   3. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สุวรรณโมสิ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  407 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์
   2. นายจีรวัฒน์ รัตนคช
   3. นางสาวกชมน ชูชื่น
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  408 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวชุติมณฑน์ ชูแก้ว
   2. นางสาวน้ำทิพย์ นพรัตน์
   3. นายชมาพันธ์ หนูไหม
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  409 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวรจนา สมสุข
   2. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   3. นางสาวบุษรา แซ่ว่อง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  410 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวสุวัยบะห์ มะยาโกะ
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  411 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพรพิมล จันทร์โชติ
   2. นางสาวพันธ์อักษร อักษรพันธ์
   3. นางสาวกมลรัตน์ ทับทิม
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  412 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภัณฑิรา ชุ่มอ่ำ
   2. นางสาวผุสิตา ปรางค์ทอง
   3. นางสาวภาวิตา พิทักษ์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  413 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ ใจตุ้ย
   2. นายธนาวุฒิ ชูสงค์
   3. นางสาวงามเนตร เมฆหมอก
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  414 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นายนพรัตน์ ชุมศักดิ์
   2. นางสาวจุฑาทิพย์ มะกะ
   3. นางสาวอรอุมา พันธุฤกษ์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  415 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวสบีต้า วงศ์หมัดทอง
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  416 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาวขวงศ์
   2. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
   3. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  417 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภรณ์กนก บุญเฮง
   2. นายฐิติศักดิ์ สำเภาเงิน
   3. นายภูมินันท์ คุ้มบุญ
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  418 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวกมลวรรณ ชูมาก
   2. นายอัฐพล นะประสม
   3. นางสาวอรวรรณ แสนเฉย
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  419 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวอาทิญา ไชยจันทร์
   2. นางสาวธีมาพร ตัณฑโลหะ
   3. นางสาวพิมพ์มาดา ใจคง
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  420 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวพัชรี ยะนาย
   2. นางสาววาสนา เกษรบัว
   3. นางสาวสวรรยา แสงไพจิตร
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  421 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวกูการีหม๊ะ รงโซะ
   2. นางสาวกนกกร ชุ่มชื่น
   3. นางสาวอิสรีญา กาเราะ
   4. นางสาวยามีละห์ มะนาอิง
   5. นางสาวภัณฑิรา ทองนุ้ย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  422 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาววันดี แซ่จอง
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญเป็ง
   3. นายธาดา เทียนเรือง
   4. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์
   5. นายอัครพนธ์ เส็นหมาน
  92.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  423 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายจักรกฤษณ์ สถาพร
   2. นางสาวอรวรรณ เฉี้ยนเงิน
   3. นางสาวจุฑามาศ ผลิผล
   4. นางสาวณิชากร เกาะสมัน
   5. นางสาวอารีย์ญา ศฤงคาร
  87.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  424 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวภัทรวรรณ เจริญภักดี
   2. นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
   3. นางสาวจันทร์จิรา สมัครพงศ์
   4. นางสาวอทิตญา บุญพิชัย
   5. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  83.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  425 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวบุษรินทร์ จิตรักษา
   2. นางสาวปิยธิดา แก้วเพ็ง
   3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญยกย่อง
   4. นางสาวมีนา ฤกขะวุฒิกุล
   5. นางสาวฐิติมา ขุนชิต
  80.4  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  426 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเปมิกา หุลกิจ
   2. นางสาวกาญจนา จำปา
   3. นางสาวชุติมา แก้วมณี
   4. นางสาวอามีนา หัดหมัด
   5. นางสาวณัฐริกา ชูปลอด
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  427 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวอักษราภัค คงเรือง
   2. นายมุสลีมีน หามะ
   3. นางสาวสุนิสา อรัญดร
   4. นางสาวสุธิดา เกิดแสงสุริยงค์
   5. นางสาวจุฑารัตน์ พรมเทพ
  78.13  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  428 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวรัตติกานต์ วรพรรดิศาล
   2. นางสาวศตพร เต็มศรี
   3. นางสาวชุติภา หนูชู
   4. นายซูไอยุบ ยูโซ๊ะ
   5. นางสาวภัสราพร คงนิเวช
  74.4  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  429 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ สงนอก
   2. นางสาวยุวดี ศรีติ้ง
   3. นางสาวพรรณฤดี นิคม
   4. นางสาวกมลทิพย์ เอกพจน์
   5. นายภานุพงศ์ ศรีน่วม
  66.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  430 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอิมรอน มะลี
   2. นายศิวัชชา งามบุหงา
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  431 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายธนายง ปานเมือง
   2. นายวรกิจ แดงบรรจง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  432 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายวิทยา จิตสุข
   2. นายชัชชล ม่วงก่อเกื้อ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  433 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายนรภัทร ธรรมสอน
   2. นางสาวน้ำฝน สวนชาวไร่เงิน
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  434 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอรณพ สายรื่น
   2. นายสราวุฒิ คงรัตน์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  435 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายทินกร ดอกไม้หอม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  436 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  437 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  438 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนิศร บุญจันทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  439 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายชยุตพงศ์ พันธวาที 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  440 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายครุพงศ์ แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  441 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  442 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  443 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายภูศักดิ์ คุณาคม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  444 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  445 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  446 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  447 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนธรณ์ เฟื่องนคร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  448 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  449 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายเกรียงไกร แซ่หุ่น 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  450 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธีระยุทธ เขียวย้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  451 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวศิรภัสสร เทพวงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  452 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกุลนรี ถิราวุฒิ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  453 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชนิสรา คงกระพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  454 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายประกฤษฎิ์ รัตนวงค์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  455 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธนพร โยธา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  456 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอาริยา สมรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  457 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  458 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวมุกดาวรรณ มีนา 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  459 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนายธนากร แก้วจันทร์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  460 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนัฐพงษ์ โต๊ะเตบ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  461 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวปิยธิดา ไชยฤทธิ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  462 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  463 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายจิตรกร นวลปาน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  464 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอิบตีซาน มะมิง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  465 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชมพูนุท พริกไทย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  466 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายพันธกานต์ จิตรเที่ยง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  467 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายสุวิทย์ ซองเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  468 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรรษ โชติปาล 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  469 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายวีรพงศ์ สุขบางนบ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  470 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชนสรณ์ เมฆแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  471 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายอภิวิชญ์ บุญฤทธิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  472 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวประภัสสร แซ่อุ๋ย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  473 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวอสมาภรณ์ ขวัญเต่า 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  474 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ ผลงาม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  475 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวมนทกานต์ แซ่ด่าน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  476 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายฤทธิชัย คงเต็ม 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  477 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายสหรัฐ เกิดสกุล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  478 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  479 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายธนภัทร พรหมสุทธิ์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  480 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวสดีนา นิยมเดชา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  481 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชานน ละอองแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  482 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ดวงผาสุข 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  483 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวโรส ตีโด 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  484 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวซูไรดา เจะอุบง 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  485 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายนพเดช ขุนนาพุ่ม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  486 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวนัฐกานต์ ด่านศรีสุข 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  487 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  488 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  489 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายดนุสรณ์ ดวงเนตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  490 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  491 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  492 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายชุมภณ จิเวทพงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  493 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  494 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  495 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  496 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  497 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวธันย์ชนก เชิดบารมี 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  498 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวปิ่นมณี แพ่งเพ็ชร 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  499 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายวีรภัทร เจ๊ะโสะ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  500 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายญาณพัฒน์ วัชรสมพร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  501 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายภูธเนศ น้อยผา 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  502 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  503 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนนทวัฒน์ ปภุสสโร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  504 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายธีระพงษ์ สุทธิประภา 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  505 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายพิศิษฏ์ สัตตบุษย์สุทธิ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  506 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายวิษณุ ศิริชัย 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  507 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายนันทนัช วงค์แพทย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  508 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายรัชนนท์ ศรีรักษ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  509 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเอื้องไพร ไชยการยุทธ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  510 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเก่งกาจ สหะวิริยะ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  511 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวปริณดา ตาภิรมย์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  512 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวกิตติญาภรณ์ แก้วแสง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  513 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเจษฎาพงศ์ ไกรเลิศกิตติยศ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  514 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวเปรมฤดี จารุเศรษฐี 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  515 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายสฤษฎ์พงศ์ สายศรีโกศล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  516 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นางสาวรัชนก พรมชาติ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  517 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสมาอีล เจะเอาะ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  518 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  519 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศรายุทธ สมสุข 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  520 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายโสภณ เย็นสวัสดิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  521 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวันชนะ จันสุด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  522 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  523 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  524 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล พรหมจินดา 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  525 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสราวุธ พลายด้วง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  526 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสิทธิโชค อินทรสิทธิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  527 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  528 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  529 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรพงศ์ พุดซา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  530 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  531 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  532 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศราวุธ เกื้อนุ้ย 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  533 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุทธิกานต์ วิริยะสมบัติ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  534 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ บุญรัศมี 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  535 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  536 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  537 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพีรณัฐ ศรีสุข 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  538 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจษฎา ฉัตรทอง 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  539 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  540 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปัญญาวุฒิ ราชพิบูลย์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  541 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายยุทธพงษ์ ขันทกาญจน์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  542 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพนธ์ กันภัย 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  543 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายจักรพงค์ ดวงจิต 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  544 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเศรษฐพงศ์ ใจดี 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  545 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเรณุวัต จุ่มธิ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  546 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวิช อินทมะโน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  547 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภัควัฒน์ เต็กสุวรรณ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  548 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเจนณรงค์ ตะไมล์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  549 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนโชติ นิมะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  550 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐวุฒิ พละกุล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  551 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอนุชา แซ่ตัน 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  552 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสยามินทร์ สุขชัย 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  553 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐชนน สงค์แก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  554 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวรวัฒน์ แสงธรรมกวิน 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  555 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงศ์พันธ์ ธรรมรัตน์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  556 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงษ์ดนัย ณะพิบูลย์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  557 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  558 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายชวัล ราชยอด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  559 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวมัณฑนา คงแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  560 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายสุรบดี สุระสังวาลย์ 71.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  561 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวนิรมล อัศวสัย 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  562 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชมณ สะหนิบุตร 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  563 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจีรนิตย์ แสนวงษ์ 60.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  564 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวกัญญารัตน์ รักษาพล 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  565 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวมารีต้า เหล็มเจริญ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  566 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาววนิดา จารุพัตร 66.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  567 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศลิษา พรพนานุรักษ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  568 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 61.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  569 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  570 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพิริยะพล งาแก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  571 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุธาทิพย์ จันทร์ปรุง 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  572 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวมุซีรา พวงพันธ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  573 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวธิติสุดา ยิ่งนคร 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  574 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนพล ภูมา 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  575 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวเฟื่องฟ้า ปานเมือง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  576 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพีรยุทธ จันทร์ยัง 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  577 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ เต่งลิ้ม 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  578 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวผกาทิพย์ สุวรรณขำ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  579 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายวิวัฒน์ สุขพันธ์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  580 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  581 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปณิดา โจมฤทธิ์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  582 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวอัจฉรา แก้วพิบูลย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  583 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวทิพรัตน์ คงศรีชาย 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  584 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายชำนาญวิทย์ หนูเพ็ง 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  585 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวขวัญฤดี บัวขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  586 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวณัฐริกา เรืองรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  587 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวจีรวรรณ ปั้นแป้น 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  588 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  589 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายปรเมศวร์ สุทธิเจริญ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  590 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายศิวะ เยี่ยมเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  591 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายณัฐกิตติ์ กฐินทิพย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  592 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายทนงศักดิ์ นาคเพ็ง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  593 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสราวุฒิ พละเนียม 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  594 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  595 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวจิระนันท์ เมืองอินทร์ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  596 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  597 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุนีรัตน์ ภูมิรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  598 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุวัฒน์ ยิ่งนคร 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  599 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวขนิษฐา สายเพชร 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  600 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายนาวี ชัยถาวร 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  601 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปัทมา รัตนญาติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  602 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวอาทิตติยา บัวนาค 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  603 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  604 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายราชวัฒน์ พรหมเกิด 73.3  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  605 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ หนูพันธ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  606 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายทศพร ผาวัลย์ 65.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  607 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นาย ธนวัช นาคเพ็ง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  608 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง 98.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  609 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายไวย์วิทย์ เกิดบัวทอง 94.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  610 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 93.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  611 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์ 92.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  612 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายทนงศักดิ์ ลักษณะ 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  613 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  614 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเพชรชรัตน์ สุวรรณสังข์ 88.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  615 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอภิสิทธิ์ ทองสุขดี 86.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  616 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวงศธร เกื้อมา 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  617 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเอกสิทธิ์ จันทร์แสวง(ตัวสำรอง) 82.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  618 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 75.8  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  619 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายปรเมษฐ์ ภูมา 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  620 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤตภาส สมบัติบุญ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  621 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายคชาภรณ์ จันทร์ทิพย์ 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  622 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนกร ภักดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  623 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายเมทวิน ใจแจ้ง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  624 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา ทองใบ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  625 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  626 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา นาคบำรุง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  627 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลณ์ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  628 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  629 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีรวัฒน์ คงโตรม 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  630 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ วิมล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  631 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายดำรงค์ พิรุณกาญจน์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  632 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐดนัย คงนุ่น 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  633 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายเกียรติพล ช่วยทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  634 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ คำเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  635 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายจารุวัฒน์ บุญสุดทอง 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  636 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปกรณ์เทพ ไพลดำ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  637 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  638 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายพงศกร ชอบงาม 92.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  639 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายภูมิวิช จงเจริญวงศ์ 86.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  640 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอภิชัย ศิริตระกูล 85.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  641 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ 85.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  642 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ 84.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  643 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอนุชิต เลาะลาเมาะ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  644 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎา บัวบรรจง 80.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  645 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ 80.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  646 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายฐิติศักดิ์ จุ้ยนะ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  647 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตนันท์ นวลบุญ 74.2  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  648 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  649 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  650 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุชิต คำวงศ์ 81.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  651 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายชาฟี หละสัน 80.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  652 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายสูไฮมีน สะมะแอ 77.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  653 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายณัฐวุฒิ แก้วแพง 68.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  654 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  655 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายนพคุณ มูสิกรังศรี
   2. นางสาวโบ สุนทรวิจิต
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  656 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  657 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  658 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ
   2. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  659 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง
   2. นายสิทธิพงศ์ กุญชรินทร์
   3. นายชวลิต ประสงค์นิทัศน์
   4. นายธนชัย นาคเพ็ง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  660 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายพงศกร นวมนิ่ม
   2. นายณัฐพงศ์ นิลพงค์
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  661 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายกฤตยชญ์ เส้งสุย
   2. นายอนุวัฒน์ ชนูดหอม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  662 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายรัฐพงศ์ วรพงศ์
   2. นายพีรพัฒน์ กายะเสนา
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  663 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล
   2. นางสาววิรศรา อยู่สำราญ
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  664 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ รักชาติ
   2. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
  89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  665 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  666 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายณัชพล เผ่าพงษ์
   2. นายปวุฒิ ดำแม็ง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  667 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   3. นายสหชาติ ทรงศรี
   4. นายกิรติ เขียวย้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  668 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีระวัฒน์ จันทโน
   2. นายศรีประพันธ์ ณ นคร
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  669 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห
   2. นายอนีส มูเนาวาเราะห์
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  670 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายนิรวิทย์ จุลสุวรรณ์
   2. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  671 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายชัยวัฒน์ จินดาวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  672 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายเอกรินทร์ นิลงาม 85.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  673 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายอนุพงศ์ อักษร 81.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  674 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายธนญชัย วัฒนประดิษฐ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  675 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ทองม้วนสามเกลอ
  ปวช.  1. นางสาวอริสรา ไวยฤทธิ์
   2. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   3. นายอาทิจพันธ์ุ ภัคลดาพงศ์สิน
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  676 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำยาถูพื้นกลิ่นมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวปิยะรัตน์ ทองสมจา
   2. นางสาววงศยา เกียรติก้องแก้ว
   3. นางสาวพันทิพย์ ภูชงค์
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  677 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมเปี๊ยะจำปาดะ
  ปวช.  1. นางสาววิไลวัลย์ อุดมรักษา
   2. นางสาวพรทิพา ดิสกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  678 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ตู้นกฮูก
  ปวช.  1. นางสาวมณีรัตน์ เผ่าเพ็ง
   2. นางสาวบุปผา พวงพี่
   3. นายนวพล ยังมีมาก
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  679 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ
  ปวช.  1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  680 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตสื่อ Animation ฟัง พูด อ่าน เขียน พยัญชนะไทยให้โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์
  ปวช.  1. นายกัมปนาท คำนวนศิลป์
   2. นายศราชัย สุดช่วย
   3. นายศุภกิตติ์ จิตรกล้า
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  681 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้
  ปวช.  1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
   2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
   3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  682 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ปวช.  1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
   2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
   3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  683 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง English for fun สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพอำนวย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นายปริญญา สุวรรณโณ
   2. นางสาวปิยธิดา เดชาภิบาล
   3. นางสาวนฤภร กอบพึ่งตน
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  684 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ถุงผ้าใส่ยา พกพาสะดวก
  ปวช.  1. นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ
   2. นางสาวสุขิตา บุรีศรี
   3. นางสาววิราวรรณ สนิทมัตโร
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  685 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แผ่นป้ายบัญชีปริศนา
  ปวช.  1. นายพุฒิพงศ์ นารถพจนานนท์
   2. นางสาววรรณิสา ทองคง
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  686 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Adventure Billionaire Game of English Words
  ปวช.  1. นางสาวปนัสยา อ่อนสงค์
   2. นางสาวปรารถนา ยอดอินทร์
   3. นางสาวอุไรวรรณ รักษาวงค์
   4. นางสาวขนิษฐา บุญไชย
   5. นางสาวโชษิตา สุวรรณน้อย
   6. นายศิลปิน ศรีนอง
   7. นางสาวนิสารัตน์ เด็นบาเส
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  687 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แยมเสาวรส
  ปวช.  1. นางสาวพรไพลิน นาสนิท
   2. นางสาวลลิตา คล้ายอักษร
   3. นายชนะพล แซ่แจ้ง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  688 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ลงรักปิดทองกระจก
  ปวช.  1. นางสาวปานรดา ชัยวิเชียรภาดา
   2. นางสาวอดิศา จันทรน้อย
   3. นางสาวกัลยรัตน์ ดิษโร
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  689 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน
  ปวช.  1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
   2. นายอภิเชษฐ์ เกิดทรัพย์
   3. นายอมัน เนตรหาญ
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  690 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กุญแจไขเพลา
  ปวช.  1. นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะยอ
   2. นางสาวอรนิช บุญยอด
   3. นางสาวศิริมา แซ่ว่อง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  691 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการศึกษาวิธีการผลิตและการจัดทำบัญชีโดยวิธีการจัดตั้งธุรกิจจำลอง (กรณีศึกษาร้านแฟนซูชิ)
  ปวช.  1. นางสาวกัณฐิกา โนรี
   2. นางสาวพิมพิศา เหตุทอง
   3. นางสาวกาญจน์ ประมวลทรัพย์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  692 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:The Roaster
  ปวช.  1. นางสาวเชษฐ์ธิดา วงษ์ธนู
   2. นายปฐมพงษ์ ชุมแก้ว
   3. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  693 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดผลไม้
  ปวช.  1. นายศักรินทร์ จิตประพันธ์
   2. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   3. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  694 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตยื
  ปวช.  1. นายรัชชานนท์ วงศ์นุสิทธิ์
   2. นายจตุพล อนุพันธ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  695 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว
  ปวช.  1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
   2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
   3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  696 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ณ เขื่อนกะทูน
  ปวช.  1. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
   2. นายเศกสรรค์ สมวงศ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  697 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  ปวช.  1. นางสาวธนพร พจจำเนียร
   2. นางสาวภัทราวดี สิทธิรักษ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  698 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องตัดขนมปังอย่างง่าย
  ปวช.  1. นางสาวกวิตา ศรีใหม
   2. นางสาวสมาย ศรีใหม
   3. นางสาวนฤมล ปานเจี้ยง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  699 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เรื่องงบการเงินด้วยโปรแกรม Flip Album Vista Pro
  ปวช.  1. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
   2. นางสาวรุ่งนภา อู่ทอง
   3. นางสาวจินดาลักษณ์ วุฒิสังข์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  700 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
  ปวช.  1. นางสาวเบญญารัตน์ ชัยแก้ว
   2. นางสาวไพริน แซ่ฉ้อง
   3. นางสาวปิยะธิดา เบ็ญโส๊ะ
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  701 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมโดนัทจิ๋วธัญพืชหลากหลาย
  ปวช.  1. นางสาวบุญยนุช น้าเจริญพร
   2. นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา
   3. นางสาวชุตินันท์ อิทธิศักดิ์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  702 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบันทึกการมาเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นายวศิน กาซอ
   2. นายธรรมนูญ เดชอภิรัตน์กุล
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  703 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book เทคนิคการทำหนังสือเสมือนจริง
  ปวช.  1. นางสาวสายชล สุดทองคง
   2. นางสาววิลาวัณย์ นวลแก้ว
   3. นางสาวจนัตตา ชูแสง
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  704 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน: Vocabularies of Hotel (wood hotel)
  ปวช.  1. นางสาวชมทุ่ง โมธรรม
   2. นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู
   3. น่างสาวอรวรรณ สิงหเสนี
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  705 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษาธุรกิจร้านขายของชำ "นางศรีสุดา ทิศเกลี้ยง"
  ปวช.  1. นางสาวภควตี พิทักษ์
   2. นายอนุพันธ์ ปรีชา
   3. นางสาวศิรภัสสร พานทอง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  706 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
   2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
   3. นายธีรภัทร์ เพาะพูน
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  707 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ข้าวมันไก่ชาเขียว
  ปวช.  1. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
   2. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
   3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  708 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องประดับจากลูกปัดกระดาษ
  ปวช.  1. นางสาวปภาวรินทร์ ไกรนรา
   2. นางสาววิรดา แป้นชาตรี
   3. นางสาวรัชนีกร คงทวี
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  709 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สบู่แก้วมังกร
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งดำนุ่น
   2. นางสาวมะลิวัลย์ สมสิงห์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  710 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวแต๋นหน้าทุเรียนทอดกรอบ
  ปวช.  1. นายเจษฎา แสงอาวุธ
   2. นางสาวณัฐธิดา เลิศพันธุ์
   3. นางสาวสรัลชนา วิวัฒน์
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  711 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:แอปพลิเคชั่น สำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
  ปวช.  1. นายนพดล มณีโชติ
   2. นางสาวอนุชิตา เมฆาวรรณ์
   3. นางสาวณัฐชยา สังข์ประคอง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  712 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โปรเจคเตอร์มินิ
  ปวช.  1. นายวีรพงศ์ บุญที
   2. นายปัญญกรณ์ สุขธนาบุณยดิษฐ์
   3. นางสาวศศิธร บิลหมาด
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  713 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:ไม้เท้าหรรษา
  ปวช.  1. นางสาววิมลรัตน์ รักษ์จันทร์
   2. นางสาวชนิสรา ศรีสงคราม
   3. นางสาวสมฤดี เพียรดี
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  714 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน
  ปวช.  1. นางสาวอาทิตยา ชูเลื่อน
   2. นายชัยวัฒน์ นุ่นคง
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  715 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำสมุดบัญชีครัวเรือน สำหรับรายได้เสริม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ปวช.  1. นางสาวจารุมน นาเลื่อน
   2. นางสาววรณัน แก้วเรือง
   3. นางสาวสุภาวดี ทองน้อย
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  716 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องงัดยางรถจักรยานยนต์
  ปวช.  1. นายณัฐกิตต์ บุญจอง
   2. นายกฤษฎา จันทร์ทอง
   3. นายศรัณย์ ทิพย์รัตน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  717 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:ชุดทดลองพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าร์เซลล์
  ปวช.  1. นายชุติพนธ์ เกื้อภักดิ์
   2. นายปรเมษฐ์ แสงมณี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  718 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนออนไลน์วิชาโปรแกรมกราฟิก รหัส 2204-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ปวช.  1. นางสาวกนิษฐา สีใส
   2. นางสาวจุรีวรรณ ยอดชุมสุวรรณ
   3. นางสาววรรณภา ขุนพัฒน์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  719 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร
  ปวช.  1. นายณัฐพล บุญทุล
   2. นายบุญฤทธิ์ พัฒน์ทอง
   3. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  720 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:E-Book วัฒนธรรมภาคใต้ประถมศึกษาปีที่ 6
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์
   2. นางสาววรรณิศา กลึงค์พล
   3. นางสาวชนัญชิดา เลขา
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  721 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:จัดห้องสวยด้วยผ้า Handmade
  ปวช.  1. นายธีรยุทธ นาคใหญ่
   2. นางสาวเบญจมาศ บุญเพ็ชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  722 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชาระบบคอมพิวเตอร์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา พ่วงจินดา
   2. นางสาวสุรัตน์ นาคทับ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  723 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบัญชีพารวยสู่ร้านเสริมสวยหญิงรมย์
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา จรุงเดช
   2. นางสาวธัญรดา แดงเรือง
   3. นางสาวอุมาพร สุงข์ขาว
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  724 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการมาลัยบ่าวสาวสร้างรายได้ระหว่างเรียน
  ปวช.  1. นางสาวธัญวรัตน์ ศรีศักดา
   2. นางสาวณัฐกมล สนมฉ่ำ
   3. นายสิทธิชัย สุขนิยม
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  725 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้
  ปวช.  1. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
   2. นายวรนนท์ หนูขาว
   3. นางสาวอำภา มิพิมาย
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  726 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โพเดียมลายไทยตกแต่งดอกไม้สีโทนเย็น
  ปวช.  1. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรทองช่วย
   2. นางสาวศศินิภา จันทรพราหม
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  727 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อนออกก่อน
  ปวช.  1. นางสาวจันจิรา จินาตง
   2. นางสาวภัทรชิราวรรณ หมิดหวัง
   3. นางสาวปิยณัฏฐ์ ผกากรอง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  728 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ
  ปวช.  1. นางสาวชุติมา บุญศิลป์
   2. นางสาวณัฐณิชา รัตนเมือง
   3. นางสาวสุนันทา ปรีชา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  729 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:พิซซ่าหน้าผัดเปรียวหวานอบชีส
  ปวช.  1. นางสาวนิดานุช เกษรินทร์
   2. นางสาวดารุณี ภูโสภา
   3. นางสาวกัญญาพัชร สุขใส
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  730 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อความรู้เรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  ปวช.  1. นางสาวพรนภัส เพ็ชโกมล
   2. นายขจรศักดิ์ พิทักษ์เสวภาพ
   3. นายทยุต พลเยี่ยมแสน
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  731 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
  ปวช.  1. นายธนพล รัตนคช
   2. นางสาวอรอุมา เพชรศรีจันทร์
   3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  732 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:แชมพูจากเปลือกผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวอรสา หมืนนะ
   2. นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  733 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย
  ปวช.  1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
   2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  734 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนอัตโนมัติวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเหมก
  ปวช.  1. นายธนพล ขาวขะวงศ์
   2. นางสาวเพ็ญนภา ช่วยไทร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  735 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องปอกไข่
  ปวช.  1. นายศักดิ์ชัย รักบางบูน
   2. นายวิชยุตม์ มณีรัตนศุภร
   3. นายกิตติภัฏ สุทธิบูรณ์
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  736 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนวุ้นลูกแก้วผลไม้
  ปวช.  1. นางสาวจิราวรรณ พรมชัยศรี
   2. นางสาวชญาภา ว่องประชานุกูล
   3. นางสาวสกุลทิพย์ เกิดบัวทอง
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  737 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์เครื่องอาร์ด จากหม้อแปลงไมโครเวฟ
  ปวช.  1. นายพัสกร วิเศษสาธร
   2. นายอภิวิชญ์ พึ่งฮั้ว
   3. นายประจักษ์ แสนสุข
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  738 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมแสงสว่างภายในบ้านผ่าน application สมาร์ทโฟน
  ปวช.  1. นายวีระชาติ นิยมชัย
   2. นายวรินทร มานัส
   3. นายธิติวุฒิ ภู่พวง
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  739 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:อะเมซิ่งบูดู
  ปวส.  1. นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
   2. นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  740 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการ ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่
  ปวส.  1. นางสาวสุวิมล แก้วยศกุล
   2. นางสาวรสสุคนธ์ วิจิตรสว่างวงศ์
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  741 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องหั่นไส้กรอก
  ปวส.  1. นายวรรณชา กาเหย็ม
   2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  742 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ปวส.  1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
   2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  743 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
   2. นางสาวอรญา กิจสกูล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  744 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการผลิตและจำหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวเขมิกา อินญา
   2. นางสาวนลพรรณ สิทธิศักดิ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  745 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ
  ปวส.  1. นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
   2. นางสาวจิราพร กาญชนะ
  87  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  746 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1
  ปวส.  1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
   2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
   3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  747 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่องบทเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ
  ปวส.  1. นางสาวสศิพร ทองแท้
   2. นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์ทอง
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  748 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการหาดใหญ่
  ปวส.  1. นายฐาปกรณ์ วงศ์ถาวรจิตร
   2. นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  749 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car
  ปวส.  1. นายกฤษณะ จันทร์แย้ม 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  750 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายิ้มพิมพ์ลาย
  ปวส.  1. นางสาวนิสรีน แวดอเล๊าะ
   2. นางสาวคอลีเยาะ จารู
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  751 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา
  ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
   2. นางสาวนูรีซา สือนิ
   3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  752 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเซมัง กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสายทอง ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ปวส.  1. นางสาวธิดารัตน์ เตยแก้ว
   2. นางสาวกุลณัฐ หวังสปราบ
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  753 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเล่ห์
  ปวส.  1. นายทรงพล ไชยธรรม
   2. นายจิณณวัตร โสดา
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  754 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขับขี่มีวินัย ชีวิตปลอดภัย
  ปวส.  1. นางสาวสุไรนี สะมอรี
   2. นางสาวฮานีซ๊ะ ยีเฮง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  755 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคั่นหนังสือ
  ปวส.  1. นางสาวศุภธิดา จุลสิทธิ์
   2. นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  756 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการแยมส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
   2. นายอภิเดช คงดำ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  757 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดเลี้ยง โรงแรมสยาม ออเรนทอล หาดใหญ
  ปวส.  1. นาย กรินทร์ ชูแก้ว
   2. นางสาวดลฤดี ชำนาญธุระกิจ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  758 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Recommend in night market Hatyai City
  ปวส.  1. นางสาววลัยลักษณ์ รัตนจงกล
   2. นางสาวณัฐสรี ดินอ่ะ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  759 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  ชิ้นงาน:อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27
  ปวส.  1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
   2. นายไรน่าน อาดตันตรา
   3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  760 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง
  ปวส.  1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
   2. นางสาวปวีณา โมฬี
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  761 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ
  ปวส.  1. นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
   2. นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  762 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เคสประดิษฐ์
  ปวส.  1. นายธนพนธุ์ คำจันทร์
   2. นายธนธรณ์ คำจันทร์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  763 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
   2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  764 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาช่างยนต์
  ชิ้นงาน:รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  765 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงงานชุดถอดแร็คพวงมาลัย (The Removal and Installation equipment group)
  ปวส.  1. นายนิติ จัตุมิตร
   2. นายฉัตรณรงค์ กลศรี
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  766 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:Hardware Fun Games
  ปวส.  1. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
   2. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  767 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โคมไฟ
  ปวส.  1. นางสาวพิมลนาฎ รักขิตพินิจดุลย์
   2. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  768 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อสถานศึกษา
  ปวส.  1. นางสาววรัชยา เหมือนเมือง
   2. นางสาวปวีณ์สุดา เนาวบุตร
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  769 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:Massaman fresh spring roll with peanut sauce
  ปวส.  1. นายภาณุวัฒน์ แสงมณี
   2. นายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  770 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ครีมอาบน้ำงาดำ
  ปวส.  1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
   2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  771 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดรับแขกจากยางรถยนต์เหลือใช้ผ่อนคลายอารมณ์
  ปวส.  1. นางสาวณัฐมล เพ็ชรา
   2. นางสาวจีรพา ไกรมณี
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  772 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ทางบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวนริศรา หมัดทองดี
   2. นางสาวณัฐธิการต์ ไพชำนาญ
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  773 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบปลูกผักอัจฉริยะ
  ปวส.  1. นายธนชาติ สุวรรณโชติ
   2. นายสุทธิ ชัยอินชะ
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  774 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โครงการ Money in the flower
  ปวส.  1. นางสาวนันทกา มณีรัตน์
   2. นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรสาร
  72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  775 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน คู่มือการจัดทำบัญชีมินิมาร์ทดำรง
  ปวส.  1. นางสาวกัญชพร ธนะสูตร
   2. นางสาวสลิลทิพย์ พรมชู
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  776 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดจากแอปเปิ้ล
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา นวลมี
   2. นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  777 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การจัดสร้างเว็บไซต์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชน E-learning English
  ปวส.  1. นางสาวอารียา แก้วราม
   2. นางสาวกัญญารัตน์ รักพรหม
   3. นายบุญเกียรติ สุขตะโก
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  778 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นร้านน้องฟ้าออนไลน์
  ปวส.  1. นายนพชัย อินทร์ทุ่ม
   2. นางสาวรัตนาวดี แสงแก้ว
   3. นางสาวรัศมี รักษ์แก้ว
   4. นางสาววาศิณี เขียวย้อย
   5. นางสาวสุจิวรรณ มาตขาว
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  779 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ข้าวเหนียวบราวนี่มะพร้าวอ่อน
  ปวส.  1. นายเจษฎา สุริยากานต์ยินดี
   2. นางสาวจุฑามาศ สุริยากานต์ยินดี
   3. นางสาวนภรัตน์ ศรเดช
   4. นางสาวนริศรา บุญศรี
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  780 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ชิงช้าสวรรค์สู่ต้นทุนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวชุติกาญจน์ ปุ่มเพชร
   2. นางสาวฟารานัส วงค์ปาละ
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  781 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน
  ปวส.  1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
   2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  782 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน
  ปวส.  1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
   2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  783 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา
  ปวส.  1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
   2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  784 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:โยธา
  ชิ้นงาน:โครงการประดิษฐ์สับเทนบาร์สำหรับวัดระยะในงานสำรวจ
  ปวส.  1. นายฤกษ์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
   2. นายธนพงษ์ นันทไตรภพ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  785 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:น้ำยางแข็งตัวจากน้ำมะพร้าว
  ปวส.  1. นางสาวธิดาทิพย์ ปานทอง
   2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  786 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:น้ำยากำจัดปลวกจากใบขี้เหล็ก
  ปวส.  1. นางสาวศรีวิภา บัวทอง
   2. นางสาวปรารถนา ขาวเพชร์
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  787 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการเสริมสร้างบัญชีเกษตรกรยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านไร่ยาว
  ปวส.  1. นางสาวปิพะรัตน์ เพชรสี่หมื่น
   2. นางสาวสุภาพิมพ์ แก้วพ่วง
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  788 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้
  ปวส.  1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  789 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
   2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  790 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โยเกิร์ตถั่ว 5 สี
  ปวส.  1. นางสาวปดิวรัดา แสงวงษ์
   2. นางสาวจุฑามาศ ใครเสมา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  791 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นายชนัสนันท์ ชูดำ
   2. นางสาวชฎาภรณ์ หนูหวัง
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  792 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:STC Drawer Set
  ปวส.  1. นางสาวนัฐมล พฤกษารัตน์
   2. นางสาวนุช สีสา
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  793 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถุงมือเตือนภัย
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
   3. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  794 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
  ปวส.  1. นางสาวพัลภา รอดทอง
   2. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
   3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  795 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ
  ปวส.  1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
   2. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
   3. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  796 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน
  ปวส.  1. นางสาวสริยา ใจเย็น
   2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  797 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:คิวอาร์โค้ดข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  ปวส.  1. นายธนาคม ทองมี
   2. นางสาวนฤมล เนียมวงษ์
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  798 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของอู่ซ่อมรถซอยภูธร 8 (Make a system of Receipts-expense of the garage soi pootoon 8 with)
  ปวส.  1. นางสาวพัทธหทัย งามดี
   2. นางสาวสุพรรณษา บุญษร
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  799 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดสาคู
  ปวส.  1. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
   2. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  800 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา
  ปวส.  1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
   2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  801 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบฐานข้อมูลการเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน
  ปวส.  1. นางสาวรัชนก ช่วยเนื่อง
   2. นางสาวผกาวดี อมรวิริยะชัย
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  802 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน
  ปวส.  1. นางสาวชยาภา มาศศรี
   2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  803 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน
  ปวส.  1. นางสาวบุญญิสา ปิ่นแก้ว
   2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  804 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ไม่มีระดับ  นายชุมพล ใจศิลป์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  805 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องหุ้นส่วนลาออก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนรูปแบบจิ๊กซอว์
  ไม่มีระดับ  นางสาวลดาวัลย์ จันทร์มณี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  806 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีที่มีต่อผลการเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นายรวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  807 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจวิธีการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  808 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง วิชาวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นายเดชา ชูศรีแก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  809 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของธุรกิจบริการ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาววินิญากรณ์ วัตรสติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  810 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ปวส.1/2/6 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  811 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  812 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง2 เรื่อง FOOD & DRINK โดยใช้เกมส์บิงโก ชุด PREPARE & COOK FOOD ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุนิสา จินตวิเศษ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  813 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิริเชษฐ์ โมกขกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  814 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  ไม่มีระดับ  นางจิตติพร เต็งรัง 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  815 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  ไม่มีระดับ  นางสาวศศิธร นวลศรี 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  816 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคำนวณ เรื่องระบบเลขฐาน ในรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา ว่องไว 72  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  817 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นายสุพจน์ จันทรจิตร 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  818 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชีและงบทดลองหลังรายการปรับปรุง หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 (3200-0001) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ
  ไม่มีระดับ  นายณัฐธนนท์ เดชกมล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  819 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการบัญชีเกี่ยวกับสาขาต่างประเทศโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรสุดา เพ็งอุดม 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  820 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการปฏิบัติจริง เรื่องกระบวนการวิจัยในรายวิชาการวิจัยตลาด ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติจริง จัดทำรายงานการวิจัยตลาด
  ไม่มีระดับ  นางปราณี รัตนชูศรี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  821 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1(3201-2001) เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT
  ไม่มีระดับ  นางสาวฤดี ถาวรผล 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  822 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
  ไม่มีระดับ  นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  823 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิทยาศาสตร์
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  824 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องการออกแบบและจัดทำหนังสือ ในรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  825 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้แบบฝึกปฎิบัติของนักเรียนระดับ ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาวดาริกา ญาโน 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  826 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณระบบฐานของตัวเลข ด้วยการทำแบบฝึกหัดและการท่องจำสูตรการคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/3 ในรายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2204-2004
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  827 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:เปรียบเทียบความสามารถการสร้างสรรค์งานศิลปะการวาดเส้นหุ่นนิ่งของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดหุ่นนิ่งจากสื่อของจริง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  828 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มสาระต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงพินอิ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1
  ไม่มีระดับ  นางสาววารุณี แซ่หลี 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  829 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้กราฟิกโหมด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  830 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาไทย
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ เรื่องการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction:CAI)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางวิไลลักษณ์ บำรุงภักดิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  831 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องเลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสุพัตรา บุญยฤทธิ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  832 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้ป้ายนิเทศและการเสริมแรงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  ไม่มีระดับ  นายชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  833 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นายอุดร พิเคราะห์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  834 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ไม่มีระดับ  นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  835 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร,ล,ว ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ชั้นปีที่ 1/3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางธัญญลักษณ์ แสงสะโน 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  836 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายนราเทพ อวะภาค 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  837 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องเงินลงทุนระยะยาว
  ไม่มีระดับ  นางนงเยาว์ รัตนะ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  838 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอิทธิพลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการซื้อ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรชร ศิริสมบัติ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  839 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการเรียนหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  ไม่มีระดับ  นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  840 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
  ไม่มีระดับ  นางอรสา พรหมจรรย์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  841 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์และการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อภาพและเสียง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวนูราณีย์ สะมาแอ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  842 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นายกิตติภพ นาคมณี 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  843 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การใช้โปรแกรม GSP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  844 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาบัญชี
  เรื่อง:เจตคติที่มีต่อวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของนักเรียนชั้น ปวช.3
  ไม่มีระดับ  นางสาวปภัสวรรณ ปุรินทราภิบาล 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  845 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" วิชา การขายตรง ด้วยวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิตรา แก้วพิพัฒน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ