• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดรักการอ่านภาษาไทย //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวรัชนี อุปศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวพวงทอง ชูเผือก วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวอาทิตยา  ภัคลดาพงศ์สิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  6. นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  7. นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  8. นางสาววรรณพร พรหมเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  9. น.ส.อาภาวรรณ แคล้วอ้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  10. นางสาวสุวนันท์ มูนี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  11. นางสาววรรณลญา นามบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  12. นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  13. นางสาวอรอนงค์ หิรัญพันธ์ุ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  14. นางสาวซูไฮลา อารง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  15. นางสาวพรรณราย นวลละออง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  16. นางสาวมินต์ฑิรา สุขจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  17. นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  18. นายชัยยันต์ โชติการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  19. นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  20. นางสาวพรรณราย ยีด้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  21. นางสาวนลิน วงศ์สว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  22. นางสาววรรทิพย์ แก้วมี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  23. นางสาวจุฑามาศ พลพระ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  24. นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  25. นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ