• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดรักการอ่านภาษาไทย //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสร้อยฟ้า อาชาทรง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นางสาวพวงทอง ชูเผือก วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  5. น.ส.อาภาวรรณ แคล้วอ้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  6. นางสาวอัจฉริยฏา อินทรบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. นางสาววรรณลญา นามบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  8. นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  9. นางสาวพรรณราย นวลละออง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  11. นายชัยยันต์ โชติการณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  12. นางสาวฮัสวาณี หมุดเด็น วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  13. นางสาวพรรณราย ยีด้ำ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  14. นางสาวนลิน วงศ์สว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  15. นางสาววรรทิพย์ แก้วมี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  16. นางสาวจุฑามาศ พลพระ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง