• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวนิภาพร วรรณสโร วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวอัสมาอ์ จินดารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวเพชรา สุขวาปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  4. นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  5. นางสาวกฤตยา สุวรรณโล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6. นางสาวนุชนาถ สะมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  7. นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  8. นางสาวกุลนิภา วาดประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  9. นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  10. นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ