• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวภาวิณี สมทรง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  3. นางสาวนิภาพร วรรณสโร วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวกรทิพย์ แซ่งุ่ย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  6. นางสาวธัญสิริ พัดตั๋น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  7. นางสาวเพชรา สุขวาปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  8. นางสาวทัศนีย์วรรณ ดวงงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  9. นางสาวมัสรส วรกันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  10. นางสาวกฤตยา สุวรรณโล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  11. นางสาวจันทร์จิรา หมวดหยู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  12. นางสาวธัญญพร วิชัยกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  13. นางสาวนุชนาถ สะมาลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  14. นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  15. นางสาวโซเฟียณา เจ๊ะอุบง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  16. นางสาวจิราวรรณ แก้วเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  17. นางสาวรุจินันท์ หนูเกื้อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  18. นางสาวศิรินทิพย์ อินสงเคราะห์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ