• รายการแข่งขัน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ //ระดับ ไม่ระบุ
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายมิตรชัย ผ่าโผน วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
    2. นายณูรอณีย์ สารินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา