• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายเบญจพัชร  ใจกระจ่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายธนชัย  เชยบัวแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายสหชาติ  ทรงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  4. นายกิรติ  เขียวย้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  5. นางสาวศิรินทิพย์ รักชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  6. นายพีรพัฒน์ นุชพืช วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  7. นายณัชพล เผ่าพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  8. นายปวุฒิ ดำแม็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  9. นายนิรวิทย์ จุลสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  10. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  11. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  12. นายอนีส มูเนาวาเราะห์ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  13. นายธีระวัฒน์ จันทโน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  14. นายศรีประพันธ์ ณ นคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่