• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายณัชพล เผ่าพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  2. นายปวุฒิ ดำแม็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  3. นางสาวปณิสรา มีทองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  4. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  5. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  6. นายอนีส มูเนาวาเราะห์ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  7. นายธีระวัฒน์ จันทโน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  8. นายศรีประพันธ์ ณ นคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่