• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายกฤตยชญ์  เส้งสุย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายอนุวัฒน์  ชนูดหอม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายฐิติ ดอกไม้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  4. นายพงค์พิรุฬห์ พันพิบูลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  5. นายพงศกร นวมนิ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  6. นายณัฐพงศ์ นิลพงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  7. นายรัฐพงศ์ วรพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  8. นายพีรพัฒน์ กายะเสนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  9. นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  10. นางสาววิรศรา อยู่สำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้