• รายการแข่งขัน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะการประกอบเครื่องเสียง //ระดับ ไม่ระบุ
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
    2. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
    3. นายนพคุณ มูสิกรังศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
    4. นางสาวโบ สุนทรวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่