• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะการประกอบเครื่องเสียง //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายสิทธิพงศ์  กุญชรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายชวลิต  ประสงค์นิทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายธนชัย นาคเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  4. นายธรรมรัตน์ กุศลยิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  5. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  6. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  7. นายอภิชาติ พิณสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  8. นายนันทกรณ์ ไทรทองคำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  9. นายนพคุณ มูสิกรังศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  10. นางสาวโบ สุนทรวิจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่