• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายปกรณ์เทพ ไพลดำ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายจารุวัฒน์ บุญสุดทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4. นายเจษฎา บัวบรรจง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  5. นายภูมิวิช จงเจริญวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  6. นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  7. นายพงศกร ชอบงาม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  8. นายกิตนันท์ นวลบุญ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  9. นายฐิติศักดิ์ จุ้ยนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  10. นายศุภชัย ล่องลอย (ตัวสำรอง) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  11. นายอภิชัย ศิริตระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  12. นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  13. นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  14. นายอนุชิต เลาะลาเมาะ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ