• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายกัปตัน  จันทร์ดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายกรกช ไทยประจง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นายวีรพล จงจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  4. นายวรากร แนบขุนทด วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  5. นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  6. นายณัฐกานต์ ดือราแม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  7. นายศักรินทร์ ปานลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  8. นายภวนันท์ สันติมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  9. นายชาญวิทย์ จันทร์กบ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  10. นายนิติพันธ์ กุนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  11. นายตะวัน แอเก็ม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  12. นายนัทธพงศ์ หนูวุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  13. นายปัญญา ปรีชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  14. นายจักรพันธ์ พาชีรัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  15. นายพีรพล นาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  16. นายปรเมศร์ รัตนมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  17. นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  18. นายพันธวัช รักขิตพินิจดุลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  19. นายวิรุต สุระกำแหง วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ