• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายกรกช ไทยประจง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นายวรากร แนบขุนทด วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายเฟาวัช เจ๊ะแต (ตัวสำรอง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นายภวนันท์ สันติมิตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  6. นายชาญวิทย์ จันทร์กบ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. นายนัทธพงศ์ หนุวุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นายจักรพันธ์ พาชีรัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  9. นายพีรพล นาคราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  10. นายธำมรงค์ ไตรสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  11. นายพันธวัช รักขิตพินิจดุลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ