• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดมารยาทไทย //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายพิรพัฒน์ ส่งเสียง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. นางสาวภัทราวดี ทองสีนวล วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นายชาคริต  ศรียาหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวอลิษา คงเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  5. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  6. นางสาวชนม์ชนก นิลจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  7. นางสาวอริสรา เจียระนัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  8. นายเชิญชนม์ รัตน์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  9. นายนครินทร์ สุขเวทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  10. นางสาวอรัชพร  ไสยรินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  11. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  12. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  13. นางสาวอัฉริยา เมืองงาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  14. นายสรวิศ เที่ยงธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  15. นายปรมินทร์ แก้วคง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  16. นางสาวศศินิภา หมอติ้น วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  17. นางสาวเบญจวรรณ ถังเซ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  18. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  19. นายธนพล ไชยทองคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  20. นางสาวยลดา โสภากุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  21. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  22. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  23. นายพิษณุ พังยาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  24. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  25. นางสาวรัตนา ทองคง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  26. นายธนาวุฒิ เข็มขาว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  27. นางสาวภัทรพร ทองมี วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  28. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  29. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  30. นางสาวกรุณา รัตโนภาส วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  31. นางสาวฟ้า ปทุมสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  32. นายภาณุพงศ์ จันอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  33. นางสาวนลัทพร ขุนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  34. นายมนตรี ทองมา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  35. นางสาวกีรติ เพ็ชรช่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  36. นายอัษฎาดล พรหมจรรย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ