• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสุภาณี ชูศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายภัคธร หวังจิต วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวนิซูอัสลินดา นิเดร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  4. นายปรารถนา ปล้องใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  5. นายตะวัน แสงมณี วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นางสาวเบบี้ บินมะหมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นายสุริยา อินทร์ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. นางสาวธนิษฐา ถาวงษ์กลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  10. นางสาวสิรินนภา โต๊ะสัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  11. นางสาวโซบียา  ปาทาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ