• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวโสพิศ พุ่มบาง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวมณฑิพา สะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  5. นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  6. นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ