• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง //ระดับ ไม่ระบุ
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายทวีศักดิ์ อิทธิศักดิ์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวโสพิศ พุ่มบาง วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3. นางสาวมณฑิพา สะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายเจริญศักดิ์  ระหงพนาดร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นางสาวเกวลิน สุขสมนึก วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  6. นางสาวลินดา แซ่หลี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  7. นางสาวรัฐชาดา ชะโนวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  8. นางสาวสุภาวดี เกตุแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. นางสาวศิริรัตน์ จีนเมือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  10. นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  11. นางสาวชลธิชา ดวงจันทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ