• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสิริกาญจน์  อุทัยรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  4. นางสาวหฤทัย แก้วบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6. นางสาวกัลยา ดาโห๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  7. นางสาวโชษิตา พรหมไชย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  8. นางสาวอินทุอร ชูรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  9. นางสาวนัจชรีย์  ดำดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ