• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสิริกาญจน์  อุทัยรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวพาลิดา  มุสิกพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  4. นางสาวทัศน์นันท์ สิงห์ตระหง่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5. นางสาวหฤทัย แก้วบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  6. นางสาวมารีนา มะแซ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  7. นางสาวอรกานต์ ภูมิวณิชกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  8. นางสาวศิริลักษณ์ แดงพรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  9. นางสาวกัลยา ดาโห๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  10. นางสาวมารีแย เซ็งโซะ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  11. นางสาวอินทุอร ชูรัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  12. นางสาวนัจชรีย์  ดำดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ