• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวนวิยา ยวงใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวธนพร วิรัชตั้งสกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  4. นางสาวกันตนา จันด้วง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  5. นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  6. นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  7. นางสาวประกายวรรณ เกิดวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  8. นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  9. นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  10. นายศรัญพัฒน์ ผ่าพลู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง