• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวนวิยา ยวงใย วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  3. นางสาวสลมา บุญยาวีร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นายชนม์สวัสดิ์  สุขศรีคง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  6. นางสาวกันตนา จันด้วง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  7. นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. นางสาววนิดา สุบาโกย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  9. นางสาวพรสวรรค์ โต๊ะหมิด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาววิภารัตน์ ช่วยสงเคราะห์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  11. นางสาวประกายมาศ เกิดวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  12. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  13. นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  14. นางสาวนาตยา ลักษณาวงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  15. นายศรัญพัฒน์ ผ่าพลู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง