• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวปิยวรรณ ทองทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวรังสิมา แซ่เล่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  3. นางสาวพรรณทิพา คงช่วย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  4. นางสาวนัยน์ภัคร เรทมิฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  5. นางสาวสุวนันท์ คงเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  6. นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ