• รายการแข่งขัน

  • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) //ระดับ ปวส.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นางสาวปิยวรรณ ทองทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
    2. นางสาวรัตนภรณ์ ธรรมชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ