• รายการแข่งขัน

  • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) //ระดับ ปวส.
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
    2. นายธีรเดช อินทร์ชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
    3. นายวัชรินทร์  รักยืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
    4. นายกาวิล เหนือคลอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ