• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ สาขาวิชา ชื่อชิ้นงาน ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา
  1. การจัดการธุรกิจค้าปลีก เครื่องหั่นไส้กรอก 1. นายวรรณชา กาเหย็ม
  2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. การจัดการโลจิสติกส์ น้ำยางแข็งตัวจากน้ำมะพร้าว 1. นางสาวธิดาทิพย์ ปานทอง
  2. นางสาวณัฐวดี เขื่อนสุวงศ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  3. การตลาด โครงการแยมส้มโอ 1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
  2. นายอภิเดช คงดำ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  4. การตลาด โครงการ ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่ 1. นางสาวสุวิมล  แก้วยศกุล
  2. นางสาวรสสุคนธ์  วิจิตรสว่างวงศ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  5. การตลาด สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้ 1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  6. การตลาด น้ำยาล้างจานจากข้าวสังหยด 1. นายชนัสนันท์ ชูดำ
  2. นางสาวชฎาภรณ์ หนูหวัง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  7. การตลาด อะเมซิ่งบูดู 1. นางสาวอรวรรณ เข็มโคตร
  2. นางสาวสุไรด้า เจะแอ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. การตลาด เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก 1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
  2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. การตลาด โครงการผลิตและจำหน่ายธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงจากเปลือกส้มโอ 1. นางสาวเขมิกา อินญา
  2. นางสาวนลพรรณ สิทธิศักดิ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  10. การตลาด โคมไฟ 1. นางสาวพิมลนาฎ รักขิตพินิจดุลย์
  2. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  11. การท่องเที่ยว สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง 1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
  2. นางสาวปวีณา โมฬี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  12. การท่องเที่ยว ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเซมัง กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสายทอง ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1. นางสาวธิดารัตน์   เตยแก้ว
  2. นางสาวกุลณัฐ  หวังสปราบ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  13. การท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเมืองลุง นุ่งผ้าถุงชม สวนสละละออกอ 1. นางสาวรวิวรรณ คำเพชร
  2. นางสาวณัชฌา ธรรมพุทโธ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  14. การบัญชี เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1 1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
  2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
  3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  15. การบัญชี โครงการจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของอู่ซ่อมรถซอยภูธร 8 (Make a system of Receipts-expense of the garage soi pootoon 8 with) 1. นางสาวพัทธหทัย งามดี
  2. นางสาวสุพรรณษา บุญษร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  16. การบัญชี กระเป๋ายิ้มพิมพ์ลาย 1. นางสาวนิสรีน แวดอเล๊าะ
  2. นางสาวคอลีเยาะ จารู
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  17. การบัญชี สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน 1. นางสาวบุญญิสา  ปิ่นแก้ว
  2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  18. การบัญชี โครงการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อสถานศึกษา 1. นางสาววรัชยา  เหมือนเมือง
  2. นางสาวปวีณ์สุดา  เนาวบุตร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  19. การบัญชี การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา 1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
  2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  20. การบัญชี สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน 1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
  2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  21. การบัญชี น้ำสลัดจากแอปเปิ้ล 1. นางสาวกาญจนา นวลมี
  2. นางสาวมัลลิกา รักจันทร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  22. การบัญชี โครงการชุดรับแขกจากยางรถยนต์เหลือใช้ผ่อนคลายอารมณ์ 1. นางสาวณัฐมล เพ็ชรา
  2. นางสาวจีรพา ไกรมณี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  23. การบัญชี สิ่งประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ทางบัญชี 1. นางสาวนริศรา หมัดทองดี
  2. นางสาวณัฐธิการต์ ไพชำนาญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  24. การบัญชี ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์ 1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
  2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  25. การบัญชี โครงการเสริมสร้างบัญชีเกษตรกรยางพาราเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านไร่ยาว 1. นางสาวปิพะรัตน์ เพชรสี่หมื่น
  2. นางสาวสุภาพิมพ์ แก้วพ่วง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  26. การบัญชี การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน 1. นางสาวชยาภา มาศศรี
  2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  27. การบัญชี ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี 1. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
  2. นางสาวพัลภา รอดทอง
  3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  28. การบัญชี ชิงช้าสวรรค์สู่ต้นทุนหรรษา 1. นางสาวชุติกาญจน์ ปุ่มเพชร
  2. นางสาวฟารานัส วงค์ปาละ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  29. การบัญชี น้ำยากำจัดปลวกจากใบขี้เหล็ก 1. นางสาวศรีวิภา บัวทอง
  2. นางสาวปรารถนา ขาวเพชร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  30. การบัญชี โครงงาน คู่มือการจัดทำบัญชีมินิมาร์ทดำรง 1. นางสาวกัญชพร ธนะสูตร
  2. นางสาวสลิลทิพย์ พรมชู
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  31. การโรงแรม ข้าวเหนียวบราวนี่มะพร้าวอ่อน 1. นายเจษฎา สุริยากานต์ยินดี
  2. นางสาวจุฑามาศ สุริยากานต์ยินดี
  3. นางสาวนภรัตน์ ศรเดช
  4. นางสาวนริศรา บุญศรี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  32. การโรงแรม ครีมอาบน้ำงาดำ 1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
  2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  33. การโรงแรม การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดเลี้ยง โรงแรมสยาม ออเรนทอล หาดใหญ 1.  นาย กรินทร์  ชูแก้ว
  2. นางสาวดลฤดี  ชำนาญธุระกิจ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  34. การโรงแรม Massaman fresh spring roll with peanut sauce 1. นายภาณุวัฒน์ แสงมณี
  2. นายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  35. การโรงแรม โยเกิร์ตถั่ว 5 สี 1. นางสาวปดิวรัดา แสงวงษ์
  2. นางสาวจุฑามาศ ใครเสมา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  36. การโรงแรม โครงการ Money in the flower 1. นางสาวนันทกา มณีรัตน์
  2. นางสาวกัลยารัตน์ ถาวรสาร
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  37. การโรงแรม STC Drawer Set 1. นางสาวนัฐมล พฤกษารัตน์
  2. นางสาวนุช สีสา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  38. คอมพิวเตอร์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเล่ห์ 1. นายทรงพล ไชยธรรม
  2. นายจิณณวัตร โสดา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  39. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Hardware Fun Games 1. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  2. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  40. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดสร้างเว็บไซต์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชน E-learning English 1. นางสาวอารียา แก้วราม
  2. นางสาวกัญญารัตน์ รักพรหม
  3. นายบุญเกียรติ สุขตะโก
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  41. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขับขี่มีวินัย ชีวิตปลอดภัย 1. นางสาวสุไรนี สะมอรี
  2. นางสาวฮานีซ๊ะ ยีเฮง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  42. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการหาดใหญ่ 1. นายฐาปกรณ์ วงศ์ถาวรจิตร
  2. นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  43. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ 1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
  2. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  3. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  44. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่องบทเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ 1. นางสาวสศิพร ทองแท้
  2. นางสาวอาทิตยา สุวรรณ์ทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  45. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน 1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
  2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  46. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิวอาร์โค้ดข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 1. นายธนาคม ทองมี
  2. นางสาวนฤมล เนียมวงษ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  47. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา 1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  48. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคสประดิษฐ์ 1. นายธนพนธุ์ คำจันทร์
  2. นายธนธรณ์ คำจันทร์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  49. ช่างยนต์ โครงงานชุดถอดแร็คพวงมาลัย (The Removal and Installation equipment group) 1. นายนิติ จัตุมิตร
  2. นายฉัตรณรงค์ กลศรี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  50. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชุดสาธิตระบบปลูกผักอัจฉริยะ 1. นายธนชาติ  สุวรรณโชติ
  2. นายสุทธิ  ชัยอินชะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  51. ธุรกิจสถานพยาบาล เบาะสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ 1. นางสาวสุพรรษา ช่วยสม
  2. นางสาวจิราพร กาญชนะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  52. บัญชี โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา 1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
  2. นางสาวนูรีซา สือนิ
  3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  53. ภาษาต่างประเทศ Recommend in night market Hatyai City 1. นางสาววลัยลักษณ์  รัตนจงกล
  2. นางสาวณัฐสรี  ดินอ่ะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  54. ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวอรญา กิจสกูล
  2. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  55. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
  2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  56. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคั่นหนังสือ 1. นางสาวศุภธิดา จุลสิทธิ์
  2. นางสาวรุ่งธิวา ธนูศิลป์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  57. สาขาวิชาช่างยนต์ รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel) 1. นายพันยา ลีนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  58. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27 1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
  2. นายไรน่าน อาดตันตรา
  3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  59. อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาดิจิตอลแสดงผลด้วยหลอด-นีโอพิกเซล 1. นายศรชัย สอดสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  60. เทคนิคเครื่องกล เครื่องบดสาคู 1. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  2. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  61. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจำหน่ายรองเท้าแฟชั่นร้านน้องฟ้าออนไลน์ 1. นายนพชัย อินทร์ทุ่ม
  2. นางสาวรัตนาวดี แสงแก้ว
  3. นางสาวรัศมี รักษ์แก้ว
  4. นางสาววาศิณี เขียวย้อย
  5. นางสาวสุจิวรรณ มาตขาว
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  62. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลการเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน 1. นางสาวรัชนก ช่วยเนื่อง
  2. นางสาวผกาวดี อมรวิริยะชัย
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  63. เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาร้านซ่อมรถ : Map Repair Car 1. นายกฤษณะ จันทร์แย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  64. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน 1. นางสาวสริยา ใจเย็น
  2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  65. โยธา โครงการประดิษฐ์สับเทนบาร์สำหรับวัดระยะในงานสำรวจ 1. นายฤกษ์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
  2. นายธนพงษ์ นันทไตรภพ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  66. ไฟฟ้า ถุงมือเตือนภัย 1. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
  2. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  3. นายสราวุธ ไทยถาวร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร