• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ สาขาวิชา ชื่อชิ้นงาน ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา
  1. การจัดการธุรกิจค้าปลีก เครื่องหั่นไส้กรอก 1. นายวรรณชา กาเหย็ม
  2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2. การจัดการโลจิสติกส์ เทียนสมุนไพรไล่ยุง 1. นางสาวณัฐธิดา พัฒโน
  2. นางสาวคุนาภรณ์ ว่องเรืองมาศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  3. การตลาด โครงการแยมส้มโอ 1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
  2. นายอภิเดช คงดำ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  4. การตลาด สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้ 1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  5. การตลาด เครื่องดูดฝุ่นจากกล่องพลาสติก 1. นางสาวศิริพร รัตนพันธุ์
  2. นางสาวสุภาวดี ยอดสวัสดิ์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6. การท่องเที่ยว สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง 1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
  2. นางสาวปวีณา โมฬี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  7. การบัญชี เกมส์บิงโกบัญชีเบื้องต้น 1 1. นางสาวณัฐธิกา ทองคำ
  2. นางสาวนงนภัส สังขโชติ
  3. นางสาวดวงดาว แก้วระกำ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  8. การบัญชี สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน 1. นางสาวบุญญิสา  ปิ่นแก้ว
  2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  9. การบัญชี การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา 1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
  2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  10. การบัญชี สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน 1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
  2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  11. การบัญชี ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์ 1. นางสาวศศิวิมล สมภักดี
  2. นางสาวสุภัทรา ทองเกลี้ยง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  12. การบัญชี การเพาะถั่วงอกและต้นอ่อนเมล็ดทานตะวัน 1. นางสาวชยาภา มาศศรี
  2. นางสาวจิตติมา สิทธิฤทธิ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  13. การบัญชี ตู้จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี 1. นางสาวเพ็ญประภา หอมชื่น
  2. นางสาวพัลภา รอดทอง
  3. นางสาวมนิศรา รัญเวศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  14. การโรงแรม แชมพูงาดำ 1. นางสาวรัชนี แก้วกระจ่าง
  2. นางสาวปริมล แก้วบุญส่ง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  15. คอมพิวเตอร์ การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเลย์ 1. นายทรงพล ไชยธรรม
  2. นายจิณณวัตร โสดา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  16. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Hardware Fun Games 1. นางสาวโอรัญญา สุขแก้ว
  2. นายอมรพล สระหงษ์ทอง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  17. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ 1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
  2. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  3. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  18. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบการจัดการร้านขายนาฬิกา กรณีศึกษาร้านห้างใจเซน 1. นางสาวรุ่งรัตน์ ไกรศรีทุม
  2. นางสาวสาริภัทร พะริกะ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  19. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างงานสร้างรายได้ของนักศึกษา 1. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  2. นางสาวหัทยา ผดุงพันธ์ุ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  20. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เก้าอี้ปุ่มคีย์บอร์ด 1. นางสาวจินตภาณี สิทธิณรงค์
  2. นางสาวนัยนา เมืองด้วง
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  21. บัญชี โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา 1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
  2. นางสาวนูรีซา สือนิ
  3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  22. ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Vocabulary and conversation at the airport สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/9 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวอรญา กิจสกูล
  2. นางสาวรุ่งกานต์ แก้วณรงค์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  23. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
  2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  24. สาขาวิชาช่างยนต์ รถเคลื่อนที่ 2 ล้อด้วยไฟฟ้า (Sagway Two Wheel) 1. นายพันยา ลีนา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  25. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟ E27 1. นายซุลกิฟลี มัจฉาวานิช
  2. นายไรน่าน อาดตันตรา
  3. นายอัรฟาน ปังแลมาเส็น
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  26. เทคนิคเครื่องกล เครื่องบดสาคู 1. นายวีระศักดิ์ เด็นหาด
  2. นายกิตติภูมิ เหล่นยี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  27. เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านโออิชิราเมน 1. นางสาวสริยา ใจเย็น
  2. นางสาวจุฑามาศ ศิริวัฒนกุล
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  28. ไฟฟ้า ถุงมือเตือนภัย 1. นายปรีชาพล คีรีวัลย์
  2. นายไตรภพ เกตสัตบรรณ
  3. นายสราวุธ ไทยถาวร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร