• รายการแข่งขัน

 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะงานซ่อมรถยนต์ //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นายณัฐพงศ์  วิมล วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นายธีรวัฒน์ คงโตรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นายณัฐดนัย คงนุ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  4. นายเกียรติพล ช่วยทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  5. นายดำรงค์ พิรุณกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  6. นายณัฐพงศ์ คำเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7. นายณรงค์เดช อินสิงคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  8. นายจักรกฤษณ์ จรประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร