• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสายฝน เพชรรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  2. นางสาวสุนี มะสีละ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  3. นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  4. นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  5. นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  6. นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  7. นางสาวจิราวรรณ ชั่งเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  8. นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  9. นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  10. นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ