• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวสุพรรณิกา น้อยนารถ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวเบญจมาศ ช่วยสำราญ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  3. นางสาวสายฝน เพชรรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  4. นางสาวสุมิตรา ศรีรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  6. นางสาวชนิกานต์ คงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  7. นางสาวปัณฑิตา รองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  8. นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  9. นางสาวนูรฟาลิซ่า เจ๊ะมะ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  10. นางสาวอัจฉรา เรืองไชยศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  11. นางสาวจิรนันท์ ชุ่มชื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  12. นางสาวจิราวรรณ ชั่งเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  13. นางสาวหทัยภัทร หวัดเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  14. นางสาวกรรณิการ์ ขวัญแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  15. นางสาวชลธิชา บัวอนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ