• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดคัดลายมืออักษรจีน //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวปรัชญา ศรีชมภู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสิริญา สุดภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวอารียา กามานะไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวปัทมา ทองสุกดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  6. นางสาวเบญจมาศ  ษัฏเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  7. นางสาวลลิดา รัตนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  8. นางสาวอาทิมา มณีโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  9. นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  10. นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  11. นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  12. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  13. นางสาวกาญจนาพร อามาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  14. นางสาวซารีน่า บัวศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  15. นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง