• รายการแข่งขัน

 • ประเภทการประกวด >> การประกวดคัดลายมืออักษรจีน //ระดับ ปวส.
 • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
  1. นางสาวปรัชญา ศรีชมภู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  2. นางสาวสิริญา สุดภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3. นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  4. นางสาวอารียา กามานะไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5. นางสาวชัญญา  ลิ่มวรากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  6. นางสาวณัฐธิดา  รักกลิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  7. นางสาวปัทมา ทองสุกดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  8. นางสาวพัชรี คงแข็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  9. นางสาวกัญญารัตน์ อิสสโร วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  10. นางสาวเบญจมาศ  ษัฏเสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  11. นางสาวลลิดา รัตนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  12. นางสาวมนิสา อารีสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  13. นางสาวพรชนก วิวัชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  14. นายสธน กลิ่นประทุม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  15. นางสาววณฐิกา ท้าวฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  16. นางสาวอาทิมา มณีโชติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  17. นางสาวสุทธิรักษ์ แก้วสุกแสง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  18. นางสาวนารีรัตน์ ฉัตรชัยชาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  19. นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  20. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  21. นางสาวซารีน่า บัวศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  22. นางสาวชีวนัน ทองออนสี วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ
  23. นางสาวญาณิศา ภู่กิ่งเงิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง